Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Засади використання АСД Київського районного суду м. Полтави

25 квітня 2018, 14:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

№ 4 від 12.07.2016 року

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

Київського районного суду м. Полтави

зі змінами затвердженими

рішенням Зборів суддів Київського районного суду м. Полтави

від 04.10.2016 року № 6,

від 18.04.2017 року № 4,

від 06.06.2017 року № 5,

від 15.06.2017 року № 6,

від 27.12.2017 року № 7 (вводяться в дію з 01.01.2018 року),

від 30.01.2018 року № 4,

від 20.02.2018 року № 5,

від 13.03.2018 року № 6,

від 24.04.2018 року № 7

 

 

 1. Загальні положення

1.1    Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Київському районному суді міста Полтави (далі – Засади) визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду (далі  - АСДС), урегулювання яких відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення),  відноситься до повноважень зборів суддів.

 

1.2    У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

 

1.3    Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, а також зміни  та доповнення до них вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

2. Особливості розподілу справ між суддями

 

2.1    У разі надходження до суду після закінчення робочого дня судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) розподіл зазначених справ проводиться між всіма суддями, що мають повноваження на день розподілу, згідно табелю обліку використання робочого часу суддів з урахуванням спеціалізації.

 

2.2    У випадку надходження до суду у святкові, вихідні чи неробочі дні невідкладних справ (клопотань), автоматизований розподіл таких справ проводити між суддями відповідно до затвердженого графіку чергування суддів у святкові, вихідні та неробочі дні.

       Керівник апарату суду щомісячно розробляє та подає на затвердження голові суду графік чергування суддів у святкові, вихідні та неробочі дні з розрахунку двох слідчих суддів. Після затвердження графіку чергування консультант по роботі з персоналом  вносить відповідні дані в автоматизовану систему документообігу суду до табелю. Не пізніше 09-00 години наступного робочого дня  після вихідних, святкових чи неробочих днів, консультант суду по роботі з персоналом чи особа, яка її замінює, вносить до табелю КП «Д3» інформацію щодо статусу робочого дня для чергового судді, а саме: залишає його активним, в разі розгляду суддею невідкладної справи в цей день або ж повертає його в статус вихідного дня за їх відсутності. У випадку хвороби судді, його відпустки, відрядження або ін., черговим суддею визначається  наступний, відповідно до графіку, суддя,  в зв’язку з чим до табелю програми консультант по роботі з персоналом вносить відповідні зміни.

 

(в абз.2 пункту 2.2. зам.слів, зміни внесені РЗС від 20.02.2018 р. № 5,

чинні з 01.03.2018 року)

(абз.2 пункту 2.2. доп.реченням, зміни внесені РЗС від 20.02.2018 р. № 5,

чинні з 01.03.2018 року)

 

         У випадку виникнення ін. поважних обставин, крім зазначених в абзаці 1 цього пункту, які унеможливлюють його участь у розгляді невідкладних справ (клопотань), черговий суддя повинен письмово повідомити керівника апарату про такі обставини, що є підставою для повторного автоматизованого розподілу справи.

 

2.3    Визначення учасників колегії здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів.

          У випадку неможливості формування колегії суддів із числа суддів згідно спеціалізації, після формування АСДС протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ (додаток 10 Положення), колегія складу суду формується із числа наступних суддів:  головуючого (та члена колегії, якщо  кількість суддів є достатньою) із числа суддів,  які спеціалізується на розгляді справи,  інші члени колегії  - із числа усіх суддів без урахування спеціалізації.  З цією метою,  і лише на час автоматизованого розподілу справи, після створення ОСК на справу, працівником канцелярії суду проводиться автоматизований розподіл справи для визначення судді-головуючого (та члена колегії)  із числа суддів, які спеціалізуються на розгляді справи. Після  визначення головуючого судді (та члена колегії), в системних налаштуваннях АСДС відміняються налаштування «визначення учасників колегії здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів» та, за розпорядження керівника апарату суду,  проводиться повторний автоматизований розподіл справи для формування колегії суду, збільшивши склад суддів до необхідної кількості. Такі зміни вносяться лише на час автоматизованого розподілу справи для формування колегіального складу суду та з метою розгляду справ у суді з дотриманням принципу спеціалізації.

 

(пункт 2.3 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 15.06.17 р. № 6)

 

2.4    У випадку неможливості автоматизованого розподілу кримінальних справ (проваджень) та матеріалів між суддями Київського районного суду м. Полтави, які спеціалізуються на розгляді кримінальних справ, такі судові справи та матеріали після формування автоматизованою системою протоколу щодо неможливості їх розподілу (додаток 10 Положення), підлягають розподілу між усіма суддями, незалежно від спеціалізації, в тому числі між суддями, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ. З цією метою в програмні налаштування АСДС вносяться зміни щодо спеціалізації суддів, а саме їх спеціалізація доповнюється розглядом кримінальних справ (проваджень). Такі зміни вносяться лише на час  автоматизованого розподілу таких справ.

 

2.5    Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані з виконанням судових рішень, які розглянуті різними суддями Київського районного суду м. Полтави, але рішення по яким на стадії виконання були зведені в одне провадження, а також всі заяви (клопотання), пов’язані з виконанням судових рішень у справах, які були розглянути іншим судом, підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.

 

2.6    У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь слідчого судді у розгляді судових справ, які підлягають негайному розгляду, після надання головою суду письмового дозволу судді бути відсутнім на робочому місці з поважних, об’єктивних причин на період часу не більше 3-х годин, розподіл таких справ проводиться з застосуванням механізму попереднього вибору суддів, що будуть виключені при автоматизованому розподілі шляхом обрання поля «інші обставини, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого процесуальним законодавством».

Такий механізм застосовується лише на час автоматизованого розподілу справ, які підлягають негайному розгляду з дозволу голови суду.

 

2.7  Розподіл заяв про відвід (самовідвід) у справах про адміністративні правопорушення здійснювати за правилами кримінального процесуального закону, з урахуванням спеціалізації суддів.

 

(доповнено пунктом 2.7, зміни внесені РЗС від 06.06.2017 року № 5)

 

 3. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ

між суддями

 

3.1    Автоматизований розподіл судових справ і матеріалів здійснюється за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами, з урахуванням спеціалізації суддів та коефіцієнтів складності судових справ, форм участі та адміністративних посад. 

 

3.2    Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

 

3.3   Консультант по роботі з персоналом щоденно до 09-00 год. перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду, та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 09:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це голову суду та консультанта по роботі з персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально,  протягом робочого дня,  мають бути доведені суддею до відома голови суду та консультанта по роботі з персоналом, який негайно вносить відповідну інформацію до табеля обліку використання робочого часу.

 

3.4    У разі тривалої відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (тривалий лікарняний, відпустка по догляду за дитиною до 3-х років та т. ін.) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44 – 2.3.46 Положення, такі справи підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.

 

3.5    В разі відсутності раніше визначеного судді (відпустка, лікарняний та т.п.) при виконанні ухвали суду про розшук особи у кримінальному провадженні де розшук було оголошено лише на стадії до початку слухання справи по суті, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час її розподілу з врахуванням спеціалізації.

 

3.6    В разі відсутності раніше визначеного судді (відпустка, лікарняний та т.п.) у кримінальному провадженні по якому виконано рішення суду про затримання та доставлення в суд особи з метою розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, яке згідно законодавства підлягає невідкладному розгляду, така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час її розподілу з врахуванням спеціалізації.

 

3.7    У разі відсутності раніше визначеного судді (відпустка, лікарняний та ін.) у цивільному провадженні, клопотання, які підлягають розгляду в скорочені терміни та пов’язані з питаннями виконання судового рішення, а саме примусове проникнення до житла та тимчасове обмеження в праві в праві виїзду за кордон, підлягають автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час розподілу справи із врахуванням спеціалізації.

У разі відсутності раніше визначеного судді з причин тривалої відпустки (у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною) або у зв’язку із закінченням повноважень судді здійснювати правосуддя,   клопотання, пов’язані з виконання судового рішення, підлягають автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час розподілу справи із врахуванням спеціалізації.

 

(пункт 3.7 викладено в нов.ред.,

зміни внесені РЗС від 08.04.17 р. № 4)

 

3.8  ВИКЛЮЧЕНО абзац 1

(доповнено пунктом 3.8, зміни внесені РЗС від 04.10.16 р. № 6)

(абз. 1 пункту 3.8 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 20.02.18 р. № 5)

(абз. 1 пункту 3.8 виключено, зміни внесені РЗС від 24.04.18 р. № 7)

 

В разі відсутності раніше визначеного у кримінальному провадженні слідчого судді з причин перебування його на лікарняному, у відпустці, відрядженні чи то у зв’язку з іншим неробочим чи вихідним днем  -  розподіл таких клопотань чи скарг здійснюється шляхом повторного автоматизованого розподілу між працюючими слідчими суддями.

 

(пункт 3.8 доповнено другим абзацом, зміни внесені РЗС від 13.03.18 р. № 6)

 

 4. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ

 

4.1    В суді запроваджено спеціалізацію з розгляду кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення та цивільних і адміністративних справ (додаток № 1)

 

(викл.слів в пункті 4.1, зміни внесені РЗС від 30.01.2018 р. № 4)

 

4.2    Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини вчиненні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів, згідно переліку (додаток № 2)

 

4.3    Повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюють шість слідчих суддів на строк, визначений рішенням Зборів суддів  (додаток № 3).

 

(зам.слів в пункті 4.3, зміни внесені РЗС від 30.01.2018 р. № 4)

 

 4.4    Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних з державною таємницею здійснюється між суддями, які мають допуск до державної таємниці з урахуванням спеціалізації, згідно переліку (додаток № 4).

 

 1. Коефіцієнти складності судових справ

 

5.1    При реєстрації судових справ та матеріалів в Київському районному суді м. Полтави визначено наступні коефіцієнти складності справ:

- для цивільних, кримінальних, адміністративних справ – 1;

- для справ про адміністративні правопорушення – 0,1;

- для цивільних справ за заявою про видачу судового наказу – 0,3;

- для справ за клопотаннями, які розглядаються слідчими суддями – 1;

- для інших справ, які надходять в порядку ЦПК України, КПК України, КАС України  - 0,3

      

(абз. 5 пункту 5.1 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 27.12.17 р. № 7,

чинні з 01.01.2018 року)

 

 1. Коефіцієнт форми участі.

 

6.1    В Київському районному суді м. Полтави визначено наступні коефіцієнти форм участі судді у справі:

- суддя-доповідач – 0;

- головуючий суддя (колегіально) – 1;

- головуючий суддя (одноособово) – 1;

- член колегії – 0,3;

- запасний суддя – 0,3.

 

 1. Коефіцієнти адміністративних посад

 

7.1    В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,7;

- заступник голови суду – 0,9.

 

 1. Форс мажорні обставини

 

8.1    У разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться  головою суду між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду в алфавітному порядку прізвищ суддів, з врахуванням вимог щодо передачі справ раніше визначеному автоматизованою системою судді, спеціалізації, з подальшим внесенням даних до АСДС після усунення обставин, що обумовили неможливість її функціонування. 

 

 1. Відповідальність

 

9.1    Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень, які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями працівником суду, відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для дисциплінарної відповідальності відповідно до Правил внутрішнього службового розпорядку.

 

 

Додаток 1

Спеціалізація суддів:

 

І. Судді, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, матеріалів про адміністративні правопорушення та невідкладних справ, пов’язаних з виконанням судових рішень у кримінальних справах, а також про звільнення осіб від кримінальної відповідальності:

 

 1. Антонов А.В.
 2. Калько О.С.
 3. Куліш Ю.В.
 4. Логвінова О.В.
 5. Шиян В.М.

 

ІІ. Судді, які спеціалізуються на розгляді цивільних, адміністративних, невідкладних справ в порядку ЦПК України та КАС України:

 

 1. Васильєва Л.М.
 2. Кузіна Ж.В.
 3. Миронець О.К.
 4. Самсонова О.А.
 5. Турченко Т.В.
 6. Шаповал Т.В.
 7. Яковенко Н.Л.

 

 ІІІ. ВИКЛЮЧЕНИЙ

 (пункт ІІІ додатку 1 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 27.12.17 р. № 7,

чинні з 01.01.2018 року)

(пункт ІІІ додатку 1 виключено, зміни внесені РЗС від 30.01.18 р. № 4,

чинні з 01.03.2018 року)

 

 

 

Додаток 2

 

Судді, які спеціалізуються

на розгляді кримінальних проваджень або кримінальних справ, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім

 

 1. Антонов А.В.
 2. Куліш Ю.В.
 3. Логвінова О.В.
 4. Шиян В.М.

 

 

Додаток 3

Слідчі судді

Судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом:

 1. Антонов А.В.
 2. Калько О.С.
 3. Куліш Ю.В.
 4. Логвінова О.В.
 5. Шиян В.М.
 6. *

 * - Суддя, обраний рішенням зборів суддів із числа суддів, які спеціалізується на розгляді цивільних та адміністративних справ, на строк дії повноважень до 2-х місяців. 

(додаток 3 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 30.01.18 р. № 4,

чинні з 01.03.2018 року)

 

 

 

Додаток 4

 

 Судді, які мають допуск до державної таємниці та здійснюють розгляд судових справ, пов’язаних з державною таємницею:

 

 1. Антонов А.В.
 2. Куліш Ю.В.
 3. Логвінова О.В.
 4. Шиян В.М.
 5. Яковенко Н.Л.