flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку державних службовців Київського районного суду м. Полтави

13 листопада 2015, 13:43

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Зборів державних службовців Київського районного суду м. Полтави

№-2 від 14.12.2016року

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку державних службовців

Київського районного суду м. Полтави

 

І. Загальні положення

 

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Київського районного суду м. Полтави, його апарату,  режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

2. Службова дисципліна в Київському районному суді м. Полтави  ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 50 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за №457/28587.

 

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Київського районного суду м. Полтави  доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.

 

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

 

1.     Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

2.       Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

1.       Тривалість робочого часу державного службовця Київського районного суду м. Полтави становить 40 годин на тиждень.

 

2.        В Київському районному суді м. Полтави встановлюється п’ятиденний робочий тиждень  з наступним режимом роботи:

початок роботи з понеділка по п’ятницю о 08:00 годині;

закінчення робочого дня з понеділка по четвер о 17:15 годині;

закінчення робочого дня в п’ятницю о 16:00 годині.

 

Вихідні дні – субота та неділя.

 

3.       У передсвяткові та неробочі дні тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

4.       Перерва, для відпочинку і харчування, встановлюються щоденно у робочі дні з 12:00 до 13:00 години.

     Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 

5.              У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 

6. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

 

7. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі - журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу (далі - система обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби управління персоналом державного органу.

 

8. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома керівництва апарату суду.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

1.    Державний службовець про свою відсутність на роботі повідомляє керівництво апарату суду у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

2.    У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 

3.    У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня,  в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

2. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців цього державного органу до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється керівником апарату суду  і затверджується головою суду.

 

3. У графіку чергування обов’язково зазначається відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю або  протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 

4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1.       Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця  на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

2.  Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1.    Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

 

2.    Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції в суді.

 

3.    Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

4.    Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

5.    За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Київському районному суді м. Полтави  відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

1.  Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно.

 

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується особою, яка прийняла майно, консультантом суду  по роботі з персоналом та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1.    Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.