flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Узагальнення стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи Київського районного суду м. Полтави за 2016 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи

 Київського районного суду м. Полтави

 за 2016 рік.

 

         На  виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави на ІІ півріччя 2016 року  узагальнено стан обліково-статистичної роботи суду за 2016 р.

            Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями.

         З метою правильної та належної організації діловодства в суді керівником апарату суду раз на півріччя складається план роботи суду з відмітками про їх виконання, включаючи аналізи, узагальнення, семінарські заняття, які обговорюються на оперативних нарадах суду та приймаються міри по усуненню недоліків, встановлених на тих чи інших ділянках роботи суду та недопущенню їх у подальшій роботі. План роботи суду затверджується наказом голови суду.

Форми звітності та порядок їх складання в місцевому суді затверджено Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України № 206/90/44/5 від 27.02.2002 року. Відповідно до цього документу в Київському районному суді м. Полтави  у визначені звітні періоди складаються наступні статистичні звіти: за формами  1, 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 6-8; щоквартально складаються звіти за формами № 1-Л;  № 1-1-ОП, № 10, які виготовляються в двох примірниках, підписуються головою суду та виконавцем. Один примірник звітів залишається в суді, де і зберігаються в спеціальному наряді, прошитому та пронумерованому, інший примірник надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області (чи іншої державної установи). Особи відповідальні за складання звітності та наповнення електронної бази визначаються наказом керівника апарату суду.

Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню до працівників апарату суду з питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

Розподіл обов’язків між працівниками апарату суду щодо здійснення первинного обліку документів і складання звітності про стан здійснення Київським районним судом м. Полтави правосуддя встановлюється наказами керівника апарату відповідно до їх посадових інструкції. Зокрема, згідно посадової інструкції старшого секретаря суду канцелярії, затвердженої наказом керівника апарату суд № 13-од. від 31.03.2011 року, канцелярію суду, як структурний підрозділ, очолює старший секретар, який організовує та забезпечує належну її роботу. Відповідні посадові інструкції інших працівників апарату суду були затверджені наказами керівника апарату суду. Зі своїми посадовими обов’язками та в разі тимчасового покладення обов’язків відповідальний працівник в обов’язковому порядку ознайомлюється під підпис з відповідним наказом.

Організаційні питання роботи канцелярії Київського районного суду м. Полтави здійснює старший секретар суду, на якого покладено обов’язок щодо організації та забезпечення її належної роботи: розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків. Секретарем суду канцелярії, на якого наказом керівника апарату покладено обов’язок щодо прийняття, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надходить до суду, здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції, етапи її руху в електронному вигляді  через автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймаються, опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

Справи, створювані в діловодстві Київського районного суду м. Полтави, оформлюються відповідно до номенклатури справ суду. Формування справ у суді здійснюється відповідальними особами відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція). В червні 2016 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку секретарів судового засідання щодо дотримання вимог Інструкції під час формування судових справ та своєчасності їх передачі до канцелярії суду після завершення провадження.

Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Наказом керівника апарату суду в Київському районному суді м. Полтави відповідальною особою за роботу з речовими доказами визначено секретаря суду з кримінальних справ, яка веде журнал обліку речових доказів, здійснює їх прийняття, реєстрацію в АСДС в день їх надходження, контролю стан  зберігання речових доказів, проводить дії щодо речових доказів після винесення судового рішення.

У відповідності до вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні 2016 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання. 

Статистичні звіти в суді складаються на основі документів первинного обліку, ведення яких здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства. Правила заповнення форм звітності про стан розгляду Київським районним судом м. Полтави судових справ і матеріалів визначаються Інструкцією щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом ДСА України № 55 від 05.06.2006 з наступними змінами та доповненнями. У відповідності до цього, наказом керівника апарату в суді визначені відповідальні особи за складання та подання форм звітів, визначаються строки виконання, перевірка правильності складання звітів проводиться заступником керівника апарату.

Формування звітів проводиться в автоматичному режимі за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. В разі надходжень змін та оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття.

         Консультанта суду призначено відповідальною за підготовку та надсилання до Державної судової адміністрації України на п’ятий день після звітного періоду, в електронному вигляді, звіту форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах».

В суді значна увага приділяється ознайомленню працівників суду зі змінами в чинному законодавстві. В зв’язку з цим консультант суду постійно доводить до відома суддів та працівників апарату суду про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично готує для суддів огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях.

З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників щодо діловодства в суді керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань. Разом з тим, у випадках прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суду, семінарські та практичні заняття з працівниками апарату Київського районного суду м. Полтави проводяться позапланово. Так, протягом 2016 року з працівниками апарату суду було проведено більше 20 семінарських занять зокрема, щодо детального вивчення положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15.11.2012 року  № 155;  Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (нова редакція), затвердженої спільними наказами від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125;  положень Закону України «Про правила етичної поведінки» та Загальних правилами поведінки державного службовця, та інші.  

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень належного виконання  посадових обов’язків проводяться службові перевірки, витребовуються пояснення, винних осіб притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду, інші корисні посилання).

Протягом 2016 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду за І півріччя 2016р. та протягом всього 2016року, проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші), а також, на виконання як Плану роботи суду так і завдань судів вищих інстанцій проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя з окремих питань, зокрема узагальнено судову практику щодо застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду цивільних справ; судову практику розгляду судом справ про визнання кредитних договорів недійсними; узагальнено практику розгляду судом цивільних справ у спорах що виникають із майнових спорів між подружжям;  щодо приватизації державного житлового фонду та гуртожитків; узагальнено практику розгляду цивільних справ за позовами про визнання прилюдних торгів недійсними;   узагальнено судову практики розгляду справ про визнання рішення сільської, селищної, міської ради і державного акта на право власності на землю недійсними та визнання права власності на земельну ділянку;    узагальнення практики у провадженнях щодо легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом та фінансування тероризму; узагальнено практику розгляду скарг  на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування  та інші.

Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- інформація про дотримання строків розгляду справ (щотижня складаються списки кримінальних справ, що перебувають на розгляді в суді понад 3 місяці, у визначені строки складаються статистичні звіти, результати яких постійно обговорюються на оперативних нарадах суддів). Крім того, щомісяця, заступником керівника апарату суду на підставі даних наданих помічниками суддів, формуються списки судових справ, які не розглянуті у понад строки;

- інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР. Систематично проводиться моніторинг надіслання процесуальних документів до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації про дату набрання чинності рішень;

- постійно, консультантом суду, здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу, та періодично, раз у квартал, проводиться відповідне узагальнення;

- відповідно до плану роботи суду, а також за потреби, заступником керівника апарату суду проводиться перевірка роботи працівників апарату суду та ін.

Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів та проводяться оперативні наради суддів, на яких всебічно розглядаються питання покращення ефективності роботи, аналізу стану здійснення судочинства, наявної проблематики, у тому числі щодо:

-         аналізу причин скасування та зміни рішень після їх перегляду в  апеляційному та касаційному порядку;

-         аналізу правових позицій судів вищих інстанцій у різних категоріях справ;

-         єдності судової практики у різних категоріях справ на підставі інформаційних листів судів вищих інстанцій  та узагальнень судової практики;

-         стану обліково-статистичної роботи, аналізу результатів складених статистичних звітів та інше.

Поряд з цим, в Київському  районному суді м. Полтави керівником апарату та заступником проводяться збори працівників апарату, на яких, крім іншого, обговорюються результати перевірок з питань діловодства в суді, приймаються пропозиції щодо покращення роботи в цьому напрямку.

         Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом   2016 року обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики

Аналіз стану здійснення правосуддя

 Київським районним судом м. Полтави за 2016р.

            Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, протягом січня-грудня місяців 2016 р. на адресу суду надійшло 8 653 справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами відповідного судочинства. Всього ж, із урахуванням залишку справ станом на 01.01.2016р., загальна кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні суду склала  9220,  із них станом на 01.01.2017 р.  розглянуто -8362, таким чином питома вага розглянутих справ від загальної кількості справ, що перебувала в провадження суду, склала 96,64%.

         Згідно штатного розпису суду в Київському районному суді м. Полтави штатна чисельність суддів складає 13, проте станом на 01.01.2017р. фактична чисельність суддів, які здійснюють правосуддя, складає 10. 

         Середня кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні  на одного судді складає 922 справ, а розглянутих – 836.

 

В нижченаведеній таблиці відображена інформація про загальні показники розгляду справ та матеріалів  у суді протягом 2016 року

окремо за видами судочинства

(дані обраховані відповідно до статистичних форм звітності суду):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку кримінального судочинства

2410

2484

2389

95

Справи в порядку цивільного судочинства

3204

3984

3444

540

Справи в порядку адміністративного судочинства

259

353

313

40

Справи про адміністративні правопорушення

2031

2077

1905

172

Всього по суду:

7904

8898

8051

847

 

Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Протягом січня-грудня місяців 2016 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 407 кримінальних проваджень, з них розглянуто 348, в тому числі 60 - на стадії підготовчого судового засідання.  

За результатами розгляду вищевказаних кримінальних справ суддями були прийняття наступні рішення:

·        У 301 справі постановлено вирок, зокрема із них 21 – із затвердженням угоди про примирення та 19 – із затвердженням угоди про визнання винуватості;

·        У 2 справах було відмовлено в затвердженні угоди, провадження повернуто прокурору для продовження досудового розслідування;

·        1 обвинувальний акт – повернуто прокуророві;

·        В 42 справах провадження закрито з різних підстав;

·        В 1 кримінальному провадженні винесено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру;

·        Ще в 1 - винесено рішення про застосування примусових заходів виховного характеру

Станом на 01 січня 2017р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави значиться 59 нерозглянутих  кримінальних проваджень відносно 70 осіб, при цьому по 14 справам провадження зупинено. Із 45 кримінальних проваджень, які станом на 01.01.2017р. не зупинені провадженням,  в 8 справах судовий розгляд ще не розпочався, справи лише призначені до підготовчого судового засідання, таким чином станом на 01.01.2017р. по суду значиться 37 кримінальних провадження розгляд в яких відкладено, із них 13 справи відкладено - у зв’язку з неприбуттям обвинуваченого, 1- у зв’язку з до суду недоставкою обвинуваченого, який утримується під вартою, 1-у зв’язку з хворобою обвинуваченого,  2-у зв’язку з неприбуттям прокурора, 5 - у зв’язку з неприбуттям захисника,  4 – через неприбуття свідків, потерпілих, 1- у зв’язку із зміною обвинувачення та 10 - з інших підстав.   

В цілому протягом січня-грудня місяців 2016 року в суді мало місце 1180 фактів відкладення судових засідань по кримінальним справам, з них:

-         нездійснення доставки обвинуваченого -24

-         неприбуття обвинуваченого – 153

-         хвороба обвинуваченого – 27

-         неприбуття прокурора – 7

-         неприбуття захисника – 81

-         неприбуття свідків – 122

-         відмова від підтримання державного обвинувачення - 2

-         зміна обвинувачення – 11

-         проведення експертизи -1

-         інші підстави –  752 (зокрема такі як: витребування доказів - копії вироку іншого суду чи копії висновку експертизи, зайнятість судді в іншому судовому засіданні, для етапування обвинуваченого,  для ознайомлення з позовом, у зв’язку з хворобою судді, для залучення захисника,  для виклику свідків, експерта, надання часу для укладення угоди, зміни, відмови від обвинувачення, надання часу для укладення угоди з адвокатом).

 

         Протягом періоду часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016р. відносно 330 осіб, вироки (ухвали) щодо яких набрали законної сили, в тому числі:

-         відносно 285 осіб, що були засуджені судом,

-         відносно 4 осіб щодо яких судом винесено виправдувальний вирок;

-         відносно 1 особи – щодо якої судом застосовано примусові заходи медичного  характеру;

-         відносно 40 осіб щодо яких судом було закрито провадження.

 

Протягом 2016 року відносно 13 неповнолітніх осіб вироки суду набрали чинності, із них:

ü     набрали чинності вироки про засудження 11 неповнолітніх осіб за вчинення злочинів;

ü     відносно ще 2 осіб винесено рішення про закриття провадження,в обох випадках у зв’язку з передачею осіб на поруки.

 

         Аналізуючи дані вироки суду за видами призначених покарань, встановлено, що станом на 01.01.2017 р. набрали чинності вироки про:

ü     позбавлення волі на певний строк  - відносно  71 осіб ( із них щодо позбавлення волі  на строк  до 5 років відносно 66 осіб, на строк від 5 до 10 років – відносно 4 осіб та відносно 1 особи щодо позбавлення волі на строк від 10 до 15 років);

ü     засудження до покарання у виді штрафу -  відносно 77 осіб;

ü     засудження до покарання у виді обмеження волі – відносно 1;

ü     засудження до покарання у виді громадських робіт – відносно 18 осіб;

ü     засудження до покарання у виді арешту - відносно 14 осіб;

ü     засудження до покарання у  виді службового обмеження військовослужбовців  - відносно 1 особи;

ü     засудження до покарання у  виді тримання в дисциплінарному батальйоні – відносно 1 особи.

Крім того, із загальної кількості вироків, що набрали чинності станом на 01.01.2017р., відносно 1 особи судом було застосовано додаткове покарання у виді  штрафу, відносно 4 - позбавлення права обіймати певні посади відносно 5 осіб -  конфіскацію майна.

Також слід відмітити, що станом на 01.01.2017року набрали чинності вироки про звільнення осіб від відбування покарання, зокрема на підставі ст.75 КК України, 102 особи звільнено від відбування призначеного покарання з встановленням випробувального терміну.

Аналізуючи статистичні дані за ступенем тяжкості вчинених злочинів, встановлено, що із загальної кількості  осіб, рішення суду відносно яких в 2016 році набрали чинності, 205 обвинувачувалися у вчиненні середньої тяжкості злочинів, з них 187 – засуджені згідно обвинувальних вироків, 64 особи – обвинувачувалися у вчиненні тяжких злочинів, з них 60 – засуджені судом, 57 особи – обвинувачувалися  у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, з них 34 – засуджено та 4 особи обвинувачувалися та були засуджені судом за вчинення особливо тяжких злочинів.

  Аналізуючи вироки (ухвали) за особою злочинця, встановлено: із загальної кількості засуджених осіб 283 особи  були громадянами України; 33   – особи жіночої статі; 12 осіб вчинили злочин перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Розподіляючи засуджених осіб за віковим критерієм, вбачається, що більшість злочинів були вчиненні особами у віці 30-50 років, а саме 140 із 285 засуджених осіб, 58 осіб вчинили злочин у віці 25-30років, 55 осіб – у віці 18-25років, 21 особа – у віці 50-65 років.   Як уже зазначалося, в 2016 році набрали чинності вироки відносно 11 неповнолітніх осіб, а саме 2 особи вчинили злочин у віці від 16 до 18 років, а 9 осіб - у віці 16-18років.         

В більшості випадків злочини вчинялися особами, які раніше уже мали   судимість, так, із загальної кількості осіб, відносно яких набрали чинності рішення суду,  8 осіб вважаються такими, що не мають судимості, в 7 осіб судимість була погашена або знята, та 124 особи мали незняту чи непогашену судимість, при цьому 57 із них мали одну судимість,  55 осіб – мали три і більше судимості та 12 осіб – дві судимості.

 Протягом аналізуючого періоду часу в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 591 матеріал в порядку виконання судового рішення по кримінальним справам, з них станом на 01 січня 2017р. розглянуто 566 справ, з них 429 – задоволено та 60 – повернуто.   Розподіляючи справи за предметом їх розгляду було встановлено, що із розглянутих 566 клопотань (подань, заяв) судом було розглянуто наступні справи:

-         про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання -19;

-         про звільнення від покарання за хворобою - 3;

-         про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком – 39;

-         про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку -103;

-         про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України – 12;

-         про застосування амністії – 3;

-         про зняття судимості -3;

-         про установлення, припинення адміністративного нагляду - 14;

-         про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру – 56;

-         інші питання про всякого роду сумніви чи протиріччя, що виникають при виконанні вироку – 1;

-         та інших – 313.

 

 

                Протягом 2016 року на розгляді у суді перебувало 1314 клопотань слідчих, прокурорів та інших осіб в порядку КПК України, з них 1308 – розглянуто, крім того, в провадженні суду перебувало 157 справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з яких 152 розглянуто. Станом на 01.01.2017р. залишок нерозглянутих справ цієї категорії складає 11 справ, з яких 6 клопотань та 5 скарг.

          Аналізуючи дані справи за результатами розгляду, було встановлено, що із 1308  розглянутих клопотань, по 1125 судом було прийнято рішення про їх  задоволення ще 6 – повернуто заявникам. Також слід відмітити, що із 1308 розглянутих клопотань, 136 - складають клопотання щодо застосування запобіжних заходів.

         Результати розгляду даних клопотань окремо за предметом  розгляду відображено в нижченаведеній таблиці:

 

 

розглянуто

Задоволено

Відмовлено

Повернуто

Без розгляду

інше

Особисте зобов'язання

14

14

-

-

-

-

Тримання під вартою

87

64

18

1

4

-

Продовження строків тримання під вартою

2

2

-

-

-

-

Продовження строків тримання під домашнім арештом

1

1

-

-

-

-

Зміна запобіжного заходу

5

1

2

-

2

-

Домашній арешт

25

24

1

-

-

-

Застава

1

1

-

-

-

-

Дозвіл на затримання з метою приводу

35

31

4

-

-

-

Проведення обшуку

415

320

90

4

1

-

Тимчасовий доступ до речей і документів

544

513

30

-

1

-

Інші клопотання

76

61

14

-

-

1

Арешт майна

92

87

4

-

1

-

Скасування арешту на майно

7

3

3

1

-

-

Про привід свідка

2

1

1

-

-

-

Про накладення грошового стягнення

2

2

-

-

-

-

Всього:

1308

1125

167

6

9

1

 

         Аналізуючи  розгляд  справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, встановлено,  що із загальної кількості розглянутих справ даної категорії (152 скарги) судом було розглянуто наступні категорії скарг:

ü     На бездіяльність слідчого, прокурора  - 110;

ü     На рішення слідчого про закриття кримінального провадження -33

ü     На рішення прокурора про закриття кримінального провадження -1

ü     На рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 2

ü     Інші скарги - 6

 

         Аналізуючи дані скарги за результатами їх розгляду, встановлено, що судом були прийняття наступні рішення:

ü     Про задоволення скарг – 39

ü     Відмовлено в задоволені - 57

ü     Про повернення -27

ü     Відмовлено у відкритті провадження - 21

ü     Закрито провадження -3

ü     Про залишення без розгляду -5

 

 

Протягом січня-грудня місяців 2016 року на розгляді в Київському районному суді м. Полтави перебувала лише 1 заява про перегляд судових рішень по кримінальним справам за нововиявленими обставинами. За результатом розгляду якої заяву було задоволено із скасуванням  вироку і ухваленням нового вироку.

Заява про перегляд судового рішення була подана до суду з підстав наявності обставин, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи кримінального провадження         

355

407

348

59

Справи в порядку виконання судових рішень

572

591

566

25

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

1311

1314

1308

6

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

157

157

152

5

Справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

10

10

10

-

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

4

4

4

-

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

1

1

1

-

ВСЬОГО:

2410

2484

2389

95

 

 

 

 

 

 

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:

         Протягом 2016 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 2399 цивільних справ, з них 2073 – в порядку позовного  провадження та 326 – в порядку окремого провадження.

         Аналізуючи розгляд справ в порядку позовного провадження слід відзначити наступне: протягом січня-грудня 2016 року на адресу суду надійшло 1774 справи даної категорії, із урахуванням залишку нерозглянутих справ станом на 01.01.2016р., всього на розгляді в суді перебувало 2073 справи позовного провадження, з яких станом на 01.01.2017р. розглянуто 1717 справ, питома частки даного показника склала 82,8%. За результатами розгляду справ даної категорії суддями були  прийнятті наступні рішення:

·        Розглянуто справ по суті позовних вимог – 1567, з них 1434  із задоволенням позову;

·        22 справи – закрито провадження;

·        В 117 справах  – заяву залишено без розгляду.

 

         Станом на 01 січня 2017р. залишок нерозглянутих справ позовного провадження у суді значиться в кількості  356 справ, при цьому  в 38 справах, провадження зупинено. Підставами зупинення провадження у справах стали наступні: призначення по справі експертизи, направлення судом доручення про допит відповідача по справі,  до розгляду судом іншої справи, надання сторонам строку для примирення та ін..

        

         Як зазначено вище, протягом січня-грудня місяця 2016р. в провадженні суду перебувало 326 справ в порядку окремого провадження, при цьому 312 із них – надійшли протягом 2016р.  В 2016році судом було розглянуто 298 справ за заявами в порядку окремого провадження, з них:

 

·      Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  - 22;

·      Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою -4;

·      Справи про усиновлення – 10;

·      Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення -102;

·      Справи про визнання спадщини відумерлою -2

·      Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку – 147;

·      Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 1;

·      Справи, що виникають із сімейних правовідносин – 3;

·      За іншими заявами – 7.

 

         За підсумками розгляду справ окремого провадження суддями були ухвалені наступні рішення:

ü     288– заяви розглянуто по суті вимог, з них 279– задоволено;

ü     2 – справи закрито провадження;

ü     8 заяв - залишено без розгляду.

         Станом на 01.01.2017р. залишок нерозглянутих справ даної категорії по суду складає 28справ, з них  2 - зупинено провадженням.

        

         Станом на 01 січня 2017 р. всього в суді  значаться 146 цивільних справ відкладених в розгляді, з них 52 у зв’язку з неявкою одного із учасників процесу.

         Також протягом січня – грудня місяців 2016 року Київським районним судом м. Полтави було розглянуто 653 заяви про видачу судового наказу, з них:

·        25 – повернуто;

·        58 – відмовлено в задоволенні;

·        570 – задоволено ( із них  549 заяв про стягнення заборгованості; 18 – про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 3 – про присудження аліментів).

 

Крім того, судом було розглянуто 43 заяви про скасування судового наказу , за результатами розгляду  яких суддями прийняті наступні рішення:

2 – повернуто

2- відмовлено в задоволенні заяви

38 судових наказів – скасовано

1 судовий наказ - змінено 

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувало 6 заяв про перегляд рішень в цивільних справах за нововиявленими обставинами, в тому числі 5 заяв  надійшло протягом  2016р.

Станом на 01.01.2017р. судом розглянуто всі 6 заяв даної категорії, за результатами розгляду яких у 3 випадках судом винесено рішення про залишення заяви без задоволення, а по 1 – про задоволення заяви, рішення було скасовано, ще по 2 заявам було прийнято рішення про відмову у відкритті провадження.

Всі заяви про перегляд рішення в цивільних справах, що перебували на розгляді у суді протягом 2016 року, були подані до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства (ЦПК):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку позовного провадження

1774

2073

1717

356

Справи в порядку окремого провадження

312

326

298

28

Заяви про видачу судового наказу

725

752

653

99

Заяви про скасування судового наказу

40

46

43

3

Заяви про забезпечення доказів, позову

1

1

1

-

Заяви про перегляд заочного рішення

53

56

52

4

Заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

5

6

6

-

Скарги на ВДВС

56

61

52

9

Справи в порядку виконання судового рішення

227

235

233

2

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

3

3

3

-

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1

1

1

-

Доручення судів України

2

2

2

-

Доручення іноземних судів

5

5

5

-

Позовні заяви та заяви в порядку окремого провадження по яким не відкрито провадження

 

417

378

39

ВСЬОГО:

3204

3984

3444

540

 

Аналіз справ в порядку адміністративного судочинства:

Протягом  2016 року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 195 адміністративних справ, з урахуванням залишку за попередній звітний період, всього протягом вказаного періоду часу в провадженні суду перебувало 208 адміністративних справ, з них 178 розглянуті.

За результатами розгляду даних справ суддями були ухвалені наступні рішення:

·        158 справи розглянуто з винесення постанови по суті позову, в тому числі у 102 справах позовні вимоги були задоволені судом;

·        2 – провадження по справі було закрито;

·        17 справ – залишено без розгляду;

  Станом на 01 січня 2017р. залишок нерозглянутих адміністративних справ складає 30 справ, в жодній із яких провадження не зупинено, з них у 13 справах розгляд справ відкладений з різних підстав.

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувала лише 1 заява про перегляд рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами, яка  за результатами розгляду судом залишена без задоволення. Заява подана до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Станом на 01.01.2017 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави на розгляді перебувало 68 заяв в порядку виконання судового рішення по адміністративній справі, з них 63 – надійшли протягом звітного року. Із загальної кількості справ, що перебувала на розгляді, 63 були розглянуті судом, а  5  – складають залишок нерозглянутих.

За результатами розгляду клопотань в порядку виконання судових рішень суддями Київського районного суду м. Полтави були прийнятті наступні рішення:

·        3 заяви – повернуто;

·        3 - залишені без розгляду;

·        14 - відмовлено в задоволенні;

·        43 – задоволено.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Адміністративні справи

195

208

178

30

Заяви про перегляд рішень у адміністративних справах за нововиявленими обставинами

1

1

1

-

Заяви, клопотання, подання в порядку КАСУ , в т.ч. в порядку виконання судових рішень

63

68

63

5

позовні заяви по яким не відкрито провадження

 

76

71

5

ВСЬОГО:

259

353

313

40

 

Аналіз розгляду справ про вчинення адміністративного правопорушення:

З 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016р. до Київського районного суду м. Полтави надійшло 1957 матеріалів про вчинення адміністративного правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної категорії станом на 01.01.2016р.,  всього  протягом  2016 року в провадженні суду перебувало 1003 справи, із них розглянуто 1776,  а 164 справ – склали залишок нерозглянутих справ станом на 01.01.2017р., ще 63 матеріали були повернуті судом, в тому числі 50 – для належного оформлення.

За результатами розгляду даних справ, судом були ухвалені наступні рішення:

·       Про накладення адміністративного стягнення -  відносно 1797 осіб (попередження – 14, штраф – 1165, позбавлення спеціального права – 17, громадські роботи – 134,  адміністративний арешт - 13. Всього за рішеннями суду було присуджене адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму  1 615 881 грн., при цьому добровільно сплачено 541 807грн.) 

·       Про застосування заходів впливу,  передбачених ст.24-1 КУпАП – відносно  2 осіб;

·       Про закриття провадження – відносно 434 осіб ( в тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 282, у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення - 47 та 105 – у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення).

         Крім того, протягом січня-грудня місяців 2016 року в провадженні суду перебувало 74 справи в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, з них 66 розглянуті судом, в тому числі у 54 справах  винесено рішення про задоволення. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду склав 8 справ.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто (разом з повернутими)

Залишок

Справи про вчинення адміністративного правопорушення

1957

2003

1839

164

Справи в порядку виконання постанови про адм. правопорушення

74

74

66

8

ВСЬОГО:

2031

2077

1905

172

В більшості випадків розгляд справ проводиться судом у строки визначені процесуальним законодавством, проте на практиці мають місце і випадки, коли розгляд справ проводиться з порушенням цих строків, так 9 справ позовного провадження та 2 кримінальні справи були розглянуті судом з порушенням процесуальних строків, що становить відповідно 0,5% та 0,6% від загальної кількості розглянутих справи даної категорії. Аналізуючи причини затягування розгляду справи, встановлено, що в більшості випадків суд відкладає судові засідання у зв’язку неявкою учасників процесу (обвинуваченого, позивача, відповідача, свідків), також з метою об’єктивного та всебічного дослідження справ суд відкладає їх розгляд  для отримання додаткових доказів по справі, залучення інших осіб, проведення експертиз і т.ін. Більш детально про причини відкладення розгляду судових справ було наведено вище.  В кожному окремому випадку  строки проходження справ перебувають на особистому контролі  суддів, останніми вживаються  всі можливі процесуально визначені заходи для прискорення їх розгляду, раціонально планується  робочий час, вживаються міри у випадку безпідставного зриву судових засідань. Станом на 01.01.2017р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави значиться лише17 цивільних та 10 кримінальних справ, що не розглянуті у строк від 3 до 6 міс.,  ще 8 кримінальних та 5 цивільних справ,  не розглянуті судом у строк від 6 міс. до 1 року. Також в провадженні суду перебувають 2 кримінальні  справи,  розгляд яких триває понад 1 рік. Також в провадженні Київського районного суду м. Полтави  значаться  2 адміністративні справи, які нерозглянуті судом у строк понад 2 місяці.

 

Відомості про судовий збір:

До Київського районного суду м. Полтави протягом періоду часу з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. було подано 3054 заяви, відповідно до Закону з яких справляється судовий збір на загальну суму 2 923 100 грн.  Фактично судовий збір сплачено по 2 703 поданих заявах на загальну суму 2 745 346 грн.

Крім того, до суду було подано 306 заяв пр. звільнення або зменшення судового збору (ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про судовий збір») на суму 170 208 грн., та ще по 55заявам було прийнято рішення про повернення судового збору на загальну суму   45 948 грн.

 

За окремими категоріями заяв, вищенаведену інформацію можна висвітлити наступним чином:

 

Предмет заяви, за яким стягується судовий збір

Кількість поданих до суду заяв

Розрахункова сума судового збору

Звільнено або зменшено судовий збір 

Фактично сплачений судовий збір

судовий збір повернуто

К-сть заяв

сума

К-сть заяв

сума

К-сть заяв

сума

За заявами, розгляд яких проводиться за правилами цивільного судочинства

п/з майнового характеру

1143

1839242

205

118591

918

1695519

26

28445

п/з немайнового характеру

428

264852

27

14411

392

265435

11

6518

Про розірвання шлюбу

364

200637

2

1102

353

187644

9

4038

Про поділ майна при розірванні шлюбу

7

8579

-

-

7

10386

-

-

Судові накази

908

522538

26

7166

877

525437

5

1897

п/з про захист честі, гідності і т.п.

8

10197

3

5236

5

5910

2

3858

Апеляційні скарги

3

1350

-

-

3

1711

-

-

Всього:

2861

2847395

263

146507

2555

2692042

53

44757

За заявами, розгляд яких проводиться за правилами адміністративного  судочинства (КАСУ):

Позовні заяви

127

73310

43

23702

82

50660

2

1191

За видачу судом документів

За видачу судом документів

66

2395

-

-

66

2644

-

-

Судом ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення

винесено постанову про накладення адм. Стягнен.

1364

375918

-

-

469

129254

-

-

ВСЬОГО:

 

4 418

3 299 018

306

170 208

3 172

2 874 600

55

45 948

 

Крім того, судом  винесено 1364 постанови про накладення адміністративного стягнення  на загальну суму судового збору  375 918 грн. Відповідно до цих постанов присуджено до стягнення за рішенням суду в Державний бюджет судовий збір на суму  375 755грн.

 

Київським районним судом м. Полтави відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 172 від 21.12.2012 року (зі змінами відповідно до наказу ДСА України № 166 від 04.12.2013 р.) щоквартально розраховується звітність № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» та направляється до ТУ ДСА в Полтавській області.

 

В.о.керівника апарату суду                            Н.О. Почепецька