flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УЗАГАЛЬНЕННЯ стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи Київського районного суду м. Полтави за І півріччя 2016 року.

На  виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави на І півріччя 2016 року  узагальнено стан обліково-статистичної роботи суду та стан здійснення правосуддя за перше півріччя 2016 року.

            Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями.

         З метою правильної та належної організації діловодства в суді керівником апарату суду раз на півріччя складається план роботи суду з відмітками про їх виконання, включаючи аналізи, узагальнення, семінарські заняття, які обговорюються на оперативних нарадах суду та приймаються міри по усуненню недоліків, встановлених на тих чи інших ділянках роботи суду та недопущенню їх у подальшій роботі. План роботи суду затверджується наказом голови суду.

Форми звітності та порядок їх складання в місцевому суді затверджено Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України № 206/90/44/5 від 27.02.2002 року. Відповідно до цього документу в Київському районному суді м. Полтави  у визначені звітні періоди складаються наступні статистичні звіти: за формами  1, 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 6-8; щоквартально складалися звіти за формами № 1-Л; № 1-ОП, № 1-1-ОП, № 10, які виготовляються в двох примірниках, підписуються головою суду та виконавцем. Один примірник звітів залишається в суді, де і зберігаються в спеціальному наряді, прошитому та пронумерованому, інший примірник надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області (чи іншої державної установи). Особи відповідальні за складання звітності та наповнення електронної бази визначаються наказом керівника апарату суду.

Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню до працівників апарату суду з питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

Розподіл обов’язків між працівниками апарату суду щодо здійснення первинного обліку документів і складання звітності про стан здійснення Київським районним судом м. Полтави правосуддя встановлюється наказами керівника апарату відповідно до їх посадових інструкції. Зокрема, згідно посадової інструкції старшого секретаря суду. Зі своїми посадовими обов’язками та в разі тимчасового покладення обов’язків відповідальний працівник в обов’язковому порядку ознайомлюється під підпис з відповідним наказом.

Організаційні питання роботи канцелярії Київського районного суду м. Полтави здійснює старший секретар суду, на якого покладено обов’язок щодо організації та забезпечення її належної роботи: розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків. Секретарем суду канцелярії, на якого наказом керівника апарату покладено обов’язок щодо прийняття, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надходить до суду, здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції, етапи її руху в електронному вигляді  через автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймаються, опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

Справи, створювані в діловодстві Київського районного суду м. Полтави, оформлюються відповідно до номенклатури справ. Формування справ у суді здійснюється відповідальними особами відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція).

Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Наказом керівника апарату суду в Київському районному суді м. Полтави відповідальною особою за роботу з речовими доказами визначено секретаря суду з кримінальних справ, яка веде журнал обліку речових доказів, здійснює їх прийняття, реєстрацію в АСДС в день їх надходження, контролю стан  зберігання речових доказів, проводить дії щодо речових доказів після винесення судового рішення.

У відповідності до вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні місяці 2016 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання. 

Статистичні звіти в суді складаються на основі документів первинного обліку, ведення яких здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства. Правила заповнення форм звітності про стан розгляду Київським районним судом м. Полтави судових справ і матеріалів визначаються Інструкцією щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом ДСА України № 55 від 05.06.2006 з наступними змінами та доповненнями. У відповідності до цього, наказом керівника апарату в суді визначені відповідальні особи за складання та подання форм звітів, визначаються строки виконання, перевірка правильності складання звітів проводиться заступником керівника апарату.

Статистичні звіти роботи суду формуються в автоматичному  режимі автоматизованою системою документообігу суду.  В разі надходжень змін та оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття.

         Консультанта суду призначено відповідальною за підготовку та надсилання до Державної судової адміністрації України на п’ятий день після звітного періоду, в електронному вигляді, звіту форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах». У відповідності до вимог наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2012 року № 164 про затвердження переліку відомостей про судовий збір, відповідальною особою постійно проводиться перевірка обліково-інформаційних карток щодо повноти внесеної інформації про сплату та звільнення від сплати судового збору.

В суді значна увага приділяється ознайомленню працівників суду зі змінами в чинному законодавстві. В зв’язку з цим консультант суду постійно доводить до відома суддів та працівників апарату суду про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично готує для суддів огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях.

З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників щодо діловодства в суді керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань. Разом з тим, у випадках прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суду, семінарські та практичні заняття з працівниками апарату Київського районного суду м. Полтави проводяться позапланово. Так, протягом І півріччя 2016 року з працівниками апарату суду було проведено близько 18 семінарських занять зокрема, щодо детального вивчення положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (а саме: порядок роботи з процесуальними документами, оформлення організаційно-розпорядчих документів, надсилання вихідної кореспонденції формування судових справ, видача справ та матеріалів для ознайомлення та ін.); Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15.11.2012 року  № 155;  Положення про автоматизовану систему документообігу суду,  положень Закону України «Про запобігання корупції» зокрема норм про правила етичної поведінки,  порядку роботи з речовими доказами, облік, використання і зберігання печаток, штампів і бланків суду. 

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень належного виконання посадових обов’язків проводяться службові перевірки, витребовуються пояснення, винних осіб притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду). Крім того, на веб-сторінці  суду  функціонують системи отримання інформації про результати автоматизованого розподілу позовних заяв, призначення справ до слухання, рух справ за апеляційними скаргами, направлення запиту до суду про отримання публічної інформації та ін. Крім того, розміщується інформація про порядок функціонування у суді системи «електронний суд», яка надає можливість отримувати копії процесуальних рішень по справам через електронну скриньку учасника судового процесу, а також отримання інформації про дату та час розгляду справи за допомогою смс-повідомлень.

Аналізуючи результати роботи «Електронного суду» протягом І півріччя 2016року,  встановлено, протягом вказаного періоду часу судом учасника судового процесу електронною поштою було надіслано   86 процесуальних рішень, а також  направлено   208 судових повісток у вигляді СМС-повідомлень (всього 872 смс-повідомлення).  

 

Протягом першого півріччя 2016 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду за І півріччя 2016р., проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші), а також, на виконання як Плану роботи суду так і завдань судів вищих інстанцій проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя з окремих питань, зокрема узагальнено судову практику щодо застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду цивільних справ; щодо забезпечення права на захист обвинувачених, щодо застосування норм закону «Про місцеві вибори», щодо визнання рішень сільської, селищної, міської ради і державного акту на право власності на землю недійсними, щодо визнання прилюдних торгів недійсними, щодо легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом та фінансування тероризму, щодо майнових спорів, які виникають між подружжями,  щодо розгляду скарг  на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, про визнання кредитних договорів недійсними, щодо приватизації  державного житлового фонду та гуртожитків, практику розгляду судом питань, які вирішуються судом під час виконання вироків, щодо спорів про захист права власності, банківського вкладу, стягнення заробітної плати на тимчасово окупованій території України та на території проведення АТО, у спорах про визнання правочини недійсними.  

Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- інформація про дотримання строків розгляду справ (щотижня складаються списки кримінальних справ, що перебувають на розгляді в суді понад 3 місяці, у визначені строки складаються статистичні звіти, результати яких постійно обговорюються на оперативних нарадах суддів). Крім того, щомісяця, заступником керівника апарату суду на підставі даних наданих помічниками суддів, формуються списки судових справ, які не розглянуті у понад строки;

- інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації про дату набрання чинності рішень;

- постійно, консультантом суду, здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу, та щоквартально  проводиться відповідне узагальнення;

- відповідно до плану роботи суду, заступником керівника апарату суду проводиться перевірка роботи працівників апарату суду та ін. Так, відповідно до Плану роботи суду на І півріччя 2016 року в період часу з 22 червня по 08 липня 2016 року заступник керівника апарату суду провела перевірку роботи секретарів судового засідання щодо якісного оформлення судових справ та вчасної передачі їх до канцелярії.

Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів та проводяться оперативні наради суддів, на яких всебічно розглядаються питання покращення ефективності роботи, аналізу стану здійснення судочинства, наявної проблематики, у тому числі щодо:

-         аналізу причин скасування та зміни рішень після їх перегляду в  апеляційному та касаційному порядку;

-         аналізу правових позицій судів вищих інстанцій у різних категоріях справ;

-         єдності судової практики у різних категоріях справ на підставі інформаційних листів судів вищих інстанцій  та узагальнень судової практики;

-         стану обліково-статистичної роботи, аналізу результатів складених статистичних звітів та інше.

Поряд з цим, в Київському  районному суді м. Полтави керівником апарату та заступником проводяться збори працівників апарату, на яких, крім іншого, обговорюються результати перевірок з питань діловодства в суді, приймаються пропозиції щодо покращення роботи в цьому напрямку.

         Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом І півріччя 2016 року  обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики. 

Разом з тим, вважаємо за необхідне активізувати заходи щодо підвищення кваліфікації працівників суду, що займаються статистичною роботою, зокрема систематично проводити семінарські заняття, особливо при встановленні нових версій діловодства (в тому числі і в режимі відеоконференцзвязку), що в свою чергу сприятиме позитивному впливу на поліпшення стану обліково-статистичної роботи в суді. Для працівниківякі займаються первинним облікомпротягом року доцільно проводити навчання та стажування з питань діловодства та звітності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану здійснення правосуддя

 Київським районним судом м. Полтави за І півріччя 2016 року.

            Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, протягом періоду часу з 01.01.2016 р. по 30.06.2016р., включно, на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 11 565 документів вхідної кореспонденції (заяви, справи, матеріали, клопотання і т.ін.).

         Відповідно до форм статистичної звітності роботи суду, протягом січня-червня місяців 2016 р. на адресу суду надійшло 3 486 справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами відповідного судочинства. Всього ж, із урахуванням залишку справ станом на 01.01.2016р., загальна кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні суду склала  4 307,  із них станом на 01.07.2016 р.  розглянуто -3646, таким чином питома вага розглянутих справ від загальної кількості справ, що перебувала в провадження суду, склала 84,7%.

         Згідно штатного розпису суду в Київському районному суді м. Полтави штатна чисельність суддів складає 13, проте станом на 01.07.2016року фактична чисельність суддів у суді складає 12, з них у 2 суддів закінчилися  повноваження щодо здійснення правосуддя, ще 1 суддя, станом на кінець аналізуючого періоду, перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Таким чином фактична чисельність суддів, які протягом І півріччя 2016 року забезпечували розгляд справ у суді, складає  9 суддів.    

        

В нижченаведеній таблиці відображена інформація про загальні показники розгляду справ та матеріалів  у суді протягом І півріччя 2016 року

окремо за видами судочинства

(дані обраховані відповідно до статистичних форм звітності суду):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку кримінального судочинства

1045

1118

1033

85

Справи в порядку цивільного судочинства

1415

2034

1640

394

Справи в порядку адміністративного судочинства

102

154

129

25

Справи про адміністративні правопорушення

924

1001

844

95

Всього по суду:

3486

4307

3646

599

 

Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Протягом січня-червня місяців 2016 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 244 кримінальних справ (проваджень), з них розглянуто 189, в тому числі 30 - на стадії підготовчого судового засідання.  

За результатами розгляду вищевказаних кримінальних справ суддями були прийняття наступні рішення:

·         У 163 справах постановлено вирок, з них 10 – із затвердженням угоди про примирення та 8 – із затвердженням угоди про визнання винуватості;

·         1 обвинувальний акт – повернуто прокуророві;

·         В 24 справах провадження закрито з різних підстав;

·         В 1 кримінальному проваджені винесено рішення про застосування примусових заходів виховного характеру.

Станом на 01 липня 2016р. залишок нерозглянутих кримінальних справ по суду складає 55 кримінальних проваджень (відносно 67 осіб), з них по 9 справам провадження зупинено. Із 55 кримінальних проваджень, які станом на 01.07.2016р. не зупинені провадженням,  в 7 справах судовий розгляд ще не розпочався, справи лише призначені до підготовчого судового засідання, таким чином станом на 01.07.2016р. по суду значиться 39 кримінальних проваджень в яких розгляд відкладено, із них: 15 справ відкладено - у зв’язку з неприбуттям обвинуваченого, в тому числі 4 у зв’язку з хворобою,  6 - у зв’язку з неприбуттям захисника,  3 – через неприбуття свідків, потерпілих, 1- у зв’язку із зміною обвинувачення та 15 - з інших підстав.   

В цілому, протягом січня-червня місяців 2016 року в суді мало місце 641 факт відкладення судових засідань по кримінальним провадженням, з них:

-          нездійснення доставки обвинуваченого -21

-          неприбуття обвинуваченого – 91

-          хвороба обвинуваченого – 14

-          неприбуття прокурора – 3

-          неприбуття захисника – 44

-          неприбуття свідків – 72

-          відмова від підтримання державного обвинувачення  – 1

-          зміна обвинувачення – 8

-         інші підстави – 387   (зокрема такі як: витребування доказів - копії вироку іншого суду чи копії висновку експертизи, зайнятість судді в іншому судовому засіданні, відшкодування шкоди, завданої злочином, для етапування обвинуваченого, у зв’язку з об’єднанням кримінальних проваджень в одне провадження, для погодження процесуальних документів прокурором,  для ознайомлення з позовом, у зв’язку з хворобою судді, для залучення захисника,  для виклику свідків, виклик експерта, надання часу для укладення угоди, зміни, відмови від обвинувачення, надання часу для укладення угоди з адвокатом, залучення  цивільного відповідача, проведення прокурорської перевірки, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, підготовка до призначення експертизи та інші).

 

         Протягом періоду часу з 01.01.2016 року по 30.06.2016р. відносно 183 особи, вироки (ухвали) щодо яких набрали законної сили, в тому числі:

-          відносно 159 осіб, які були засуджені судом,

-          відносно 2 осіб щодо якої було винесено виправдувальний вирок;

-          відносно 22 осіб – провадження щодо яких було закрито.

 

Протягом січня-червня 2016 року відносно 5 неповнолітніх осіб вироки суду набрали чинності, із них:

ü  4 особи були засудженні за вчинення злочину, з них 2 призначено до покарання у виді позбавлення волі, ще 2 особи на підставі ст..75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням.;

ü  відносно 1 особи винесено рішення про закриття провадження у зв’язку з передачею на поруки.

 

         Аналізуючи дані вироки суду за видами призначених покарань, встановлено, що станом на 01.07.2016 р. набрали чинності вироки про:

ü  позбавлення волі на певний строк  - відносно  40 осіб ( із них щодо позбавлення волі  на строк  до 5 років відносно 38 осіб, на строк від 5 до 10 років – відносно 1 особи та відносно 1 особи щодо позбавлення волі на строк від 10 до 15 років);

ü  засудження до покарання у виді штрафу -  відносно 45 осіб;

ü  засудження до покарання у виді обмеження волі – відносно 1;

ü  засудження до покарання у виді громадських робіт – відносно 6 осіб;

ü  засудження до покарання у виді арешту - відносно 10 осіб;

ü  засуджено до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні – відносно 1 особи;

ü  засудження до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовця -  відносно 1 особи.

Крім того, із загальної кількості вироків, що набрали чинності станом на 01.07.2016р., відносно 1 особи судом було застосовано додаткове покарання у виді  позбавлення права обіймати певні посади, ще відносно 3 осіб -  винесено рішення про конфіскацію майна.

Також слід відмітити, що станом на 01.07.2016р. відносно 57 осіб набрали чинності вироки про звільнення осіб від відбування покарання з випробуванням (на підставі ст.75 КК України).

Аналізуючи статистичні дані за ступенем тяжкості вчинених злочинів, встановлено, що із загальної кількості  осіб, рішення суду відносно яких в першому півріччі 2016 року набрали чинності, 119 обвинувачувалися у вчиненні середньої тяжкості злочинів, з них 111 – засуджені згідно обвинувальних вироків, 2 особи – обвинувачувалися та були засуджені за  вчинення тяжких злочинів, 29 осіб – обвинувачувалися  у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, з них 15 – засуджено та 2 особи – у вчиненні особливо тяжких злочинів (2 відповідно до вироків суду і засуджено до покарання у виді позбавлення волі).

 Протягом аналізуючого періоду часу в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 362 матеріали в порядку виконання судового рішення по кримінальним справам, з них станом на 01 липня 2016р. розглянуто 347 справ, з них 252 – задоволено та 57 – повернуто.     Розподіляючи справи за предметом їх розгляду було встановлено, що із розглянутих 347 клопотань (подань, заяв) судом було розглянуто наступні справи:

-         про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання -13;

-         про звільнення від покарання за хворобою – 3;

-         про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком – 17;

-         про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку -56;

-         про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України – 6;

-         про застосування амністії –3;

-         про зняття судимості -1;

-         про установлення, припинення адміністративного нагляду - 10;

-         про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру – 41;

-         та інших – 197.

 

 

                Протягом І півріччя 2016 року на розгляді у суді перебувало 447 клопотань слідчих, прокурорів та інших осіб в порядку КПК України, з них 432 – розглянуто, крім того, в провадженні суду перебувало 57 справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з яких 56 розглянуто. Станом на 01.07.2016року залишок нерозглянутих справ цієї категорії складає 16 справ, з яких 15 клопотань та 1 скарга.

          Аналізуючи дані справи за результатами розгляду, було встановлено, що із 432  розглянутих клопотань, по 385 судом було прийнято рішення про їх  задоволення ще 6 – повернуто заявникам. Також слід відмітити, що із 432 розглянутих клопотань, 58 - складають клопотання щодо застосування запобіжних заходів.

         Результати розгляду даних клопотань окремо за предметом  розгляду відображено в нижченаведеній таблиці:

 

 

розглянуто

Задоволено

Відмовлено

Повернуто

Без розгляду

інше

Особисте зобов'язання

9

9

-

-

-

-

Тримання під вартою

34

28

3

1

-

2

Домашній арешт

15

15

-

-

-

-

Зміна запобіжного заходу

2

-

1

-

1

-

Дозвіл на затримання з метою приводу

25

21

4

-

-

-

Проведення обшуку

117

94

18

4

1

-

Тимчасовий доступ до речей і документів

181

178

3

-

-

-

Інші клопотання

37

29

8

-

-

-

Арешт майна

8

8

-

-

-

-

Скасування арешту на майно

3

2

-

1

-

-

Всього:

431

384

37

6

2

2

 

         Аналізуючи  розгляд  справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, встановлено,  що із загальної кількості розглянутих справ даної категорії (56 скарг) судом було розглянуто наступні категорії скарг:

ü  На бездіяльність слідчого, прокурора  - 30;

ü  На рішення слідчого про закриття кримінального провадження -19

ü  На рішення прокурора про закриття кримінального провадження -1

ü  На рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 2

ü  Інші скарги - 4

 

         Аналізуючи дані скарги за результатами їх розгляду, встановлено, що судом були прийняття наступні рішення:

ü  Про задоволення скарг – 16

ü  Залишено без задоволення - 22

ü  Про повернення -6

ü  Закрито провадження - 2

ü  Про відмову у відкритті провадження - 11

ü  Про залишення без розгляду - 1

 

Протягом січня-червня місяців 2016 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави  не перебували  заяви про перегляд судових рішень по кримінальним справам за нововиявленими обставинами.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи кримінального провадження         

192

244

189

55

Справи в порядку виконання судових рішень

343

362

347

15

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

444

447

432

15

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

57

57

56

1

Справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

8

8

8

0

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

1

1

1

0

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

0

0

0

0

ВСЬОГО:

1045

1119

1033

86

         

 

 

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:

         Протягом першого півріччя 2016 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 1229 цивільних справи, з них 1131 – в порядку позовного  провадження та 98 – в порядку окремого провадження.

        

         Аналізуючи розгляд справ в порядку позовного провадження слід відзначити наступне: протягом січня-червня 2016 року на адресу суду надійшло 830 справ даної категорії, із урахуванням залишку нерозглянутих справ станом на 01.01.2016р., всього на розгляді в суді перебувало 1961 справа позовного провадження, з яких станом на 01.07.2016р. розглянуто 889 справ, питома частки даного показника склала 79%. За результатами розгляду справ даної категорії суддями були  прийнятті наступні рішення:

·         Розглянуто справ по суті позовних вимог – 805, з них 732  із задоволенням позову;

·         12 справ – закрито провадження;

·         В 64 справах  – заяву залишено без розгляду.

 

        Станом на 01 липня 2016 року кількість цивільних справ, провадження в яких зупинено становить 37 справ. Основною причиною зупинення провадження у справах є призначення різного роду експертиз. Так, із 37 зупинених провадженням -

·               31 справа зупинена у  зв’язку з призначенням по справі експертизи;

·               4 - до розгляду справ іншим судом;

·               1 - надано строк для примирення подружжя;

·               1 справу зупинено до встановлення правонаступників.

 

         Як зазначено вище, протягом січня-червня місяців 2016р. в провадженні суду перебувало 98 справ в порядку окремого провадження, при цьому 84 із них – надійшли протягом аналізуючого періоду.  В І півріччі 2016 року судом було розглянуто 85 справ за заявами в порядку окремого провадження, з них:

 

·      Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  - 8;

·      Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою -1;

·      Справи про усиновлення – 4;

·      Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення -49;

·      Справи про визнання спадщини відумерлою -2

·      Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку – 15;

·      Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 1;

·      Справи, що виникають із сімейних правовідносин – 1;

·      За іншими заявами – 4.

 

         За підсумками розгляду справ окремого провадження суддями були ухвалені наступні рішення:

ü  82 – заяви розглянуто по суті вимог, з них 78 – задоволено;

ü  2 – справи закрито провадженням;

ü  1 заяву - залишено без розгляду.

         Станом на 01.07.2016 року залишок нерозглянутих справ даної категорії по суду складає 13 справ, з них  5 - зупинено провадженням.

        

         Станом на 01 липня 2016 року всього в суді  значаться 131 цивільна справа  розгляд у яких було відкладено, зокрема у 51 справі у зв’язку з неявкою одного із учасників процесу.

        

Також протягом січня – червня місяців 2016 року Київським районним судом м. Полтави було розглянуто 268 заяв про видачу судового наказу, з них:

·         11 – повернуто;

·         19 – відмовлено в задоволенні;

·         238 – задоволено ( із них  221 заява про стягнення заборгованості ; 14 – про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 3 – про присудження аліментів).

 

Крім того, судом було розглянуто 20 заяв про скасування судового наказу , за результатами розгляду  яких суддями прийняті наступні рішення:

1 – повернуто

1-залишено без задоволення;

18 судових наказів – скасовано. 

 

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувало та було розглянуто 3 заяви про перегляд рішень в цивільних справах за нововиявленими обставинами.  

Станом на 01.07.2016року судом було розглянуто 3 заяви даної категорії, за результатами розгляду яких у 2 випадках судом винесено рішення про залишення заяви без задоволення, а по 1 – про задоволення, а саме за результатами розгляду заяви прийнято рішення про  скасування  судового рішення.

Всі заяви про перегляд рішення в цивільних справах, що перебували на розгляді у суді протягом першого півріччя 2016 року, були подані до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

 

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства (ЦПК):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку позовного провадження

830

1131

889

242

Справи в порядку окремого провадження

84

98

85

13

Заяви про видачу судового наказу

305

332

268

64

Заяви про скасування судового наказу

16

22

20

2

Заяви про забезпечення доказів, позову

1

1

1

-

Заяви про перегляд заочного рішення

19

22

19

3

Заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

2

3

3

-

Скарги на ВДВС

23

28

25

3

Справи в порядку виконання судового рішення

129

137

127

10

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1

1

1

-

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1

1

1

-

Доручення іноземних судів

4

4

4

-

Позовні заяви та заяви в порядку окремого провадження ( до стадії відкриття провадження)

 

254

197

57

ВСЬОГО:

1415

2034

1640

394

 

 

Аналіз справ в порядку адміністративного судочинства:

Протягом  І півріччя 2016  року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 68 адміністративних справ, з урахуванням залишку за попередній звітний період, всього протягом вказаного періоду часу в провадженні суду перебувало 81 адміністративна справа, з них 65 розглянуто.

За результатами розгляду даних справ суддями були ухвалені наступні рішення:

·         61 справу розглянуто з винесення постанови по суті позову, з них 41 із задоволенням позову;

·         1 – провадження по справі було закрито;

·         3 справ – залишено без розгляду.

  Станом на 01 липня 2016р. залишок нерозглянутих адміністративних справ складає 16 справ, в жодній із яких провадження не зупинено.

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувала 1 заява про перегляд рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами, яка судом нерозглянута та перейшла в залишок нерозглянутих справ на наступний звітний період.  Заява про перегляд рішення в адміністративній справі, що перебувала в провадженні суду, подана до суду з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Станом на 01.07.2016 р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави на розгляді перебувало 39 заяв в порядку виконання судового рішення по адміністративній справі, з них 34 – надійшло протягом звітного року. Із загальної кількості справ, що перебувала на розгляді, 33 справ розглянуто, а 6 – складають залишок нерозглянутих.

За результатами розгляду клопотань в порядку виконання судових рішень суддями Київського районного суду м. Полтави були прийнятті наступні рішення:

·         2 заяв – повернуто;

·         3 - залишено без розгляду;

·         9 - відмовлено в задоволенні;

·         19 – задоволено.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Адміністративні справи

68

81

65

16

Заяви про перегляд рішень у адміністративних справах за нововиявленими обставинами

-

1

-

1

Заяви, клопотання, подання в порядку КАСУ , в т.ч. в порядку виконання судових рішень

34

39

33

6

позовні заяви (за виключенням тих, у яких  було відкрито провадження)

 

33

31

2

ВСЬОГО:

102

154

129

25

 

Аналіз розгляду справ про вчинення адміністративного правопорушення:

З 01 січня 2016 року по 30 червня 2016р. до Київського районного суду м. Полтави надійшло 924 матеріалу про вчинення адміністративного правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної категорії станом на 01.01.2016р.,  всього  протягом І півріччя 2016 року в провадженні суду перебувало 970 справ, із них розглянуто 844, ще  95 справ – склали залишок нерозглянутих справ станом на 01.07.2016р., ще 31 матеріали повернуто судом, в тому числі 28 – для належного оформлення.

За результатами розгляду даних справ, судом були ухвалені наступні рішення:

·       Про накладення адміністративного стягнення -  відносно 643осіб (попередження – 5, штраф – 557, позбавлення спеціального права – 11, громадські роботи – 51,  адміністративний арешт – 7, інші види адміністративних стягнень. Всього за рішеннями суду було присуджене адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму  416 987 грн., при цьому добровільно сплачено 194 956грн.) 

·       Про застосування заходів впливу,  передбачених ст.24-1 КУпАП – відносно  1 особи;

·       Про закриття провадження – відносно 210 осіб ( в тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 139, у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення - 25 та 46 – у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення).

         Крім того, протягом січня-червня місяців 2016 року в провадженні суду перебувало 16 справ в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення,  з них по 12 розглянуто в тому числі у 7 справах винесено рішення про задоволення.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто (разом з повернутими)

Залишок

Справи про вчинення адміністративного правопорушення

924

970

875

95

Справи в порядку виконання постанови про адм. правопорушення

16

16

12

4

ВСЬОГО:

940

986

887

99

В більшості випадків розгляд справ проводиться судом у строки визначені процесуальним законодавством, проте на практиці мають місце і випадки, коли розгляд справ проводиться з порушенням цих строків. Аналізуючи причини затягування розгляду справи, встановлено, що в більшості випадків суд відкладає судові засідання у зв’язку неявкою учасників процесу (обвинуваченого, позивача, відповідача, свідків), також з метою об’єктивного та всебічного дослідження справ суд відкладає їх розгляд  для отримання додаткових доказів по справі, залучення інших осіб, проведення експертиз і т. ін. Більш детально про причини відкладення розгляду судових справ було наведено вище.  В кожному окремому випадку  строки проходження справ перебувають на особистому контролі  суддів, останніми вживаються  всі можливі процесуально визначені заходи для прискорення їх розгляду, раціонально планується  робочий час, вживаються міри у випадку безпідставного зриву судових засідань. Станом на 01.07.2016р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави значиться лише 11цивільних справ та 13 кримінальних справ, що не розглянуті у строк від 3 до 6 міс.,  ще 5 кримінальних та 1 цивільна справа,  не розглянуті судом у строк від 6 міс. до 1 року, та 2 кримінальні справи, провадження в яких триває понад один рік.  Також слід відмітити, що в провадженні Київського районного суду м. Полтави станом на 01.07.2016р.  відсутні  адміністративні справи, які були б нерозглянуті судом у строк понад 2 місяці.

Відомості про судовий збір:

До Київського районного суду м. Полтави протягом періоду часу з 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р. було подано 1303 заяв, в яких справляється судовий збір на загальну суму 1 476 835 грн. (у тому числі із кількості заяв, які повернуті внаслідок несплати судового збору – 36 заяв). Фактично сплачено судовий збір по 1160 поданих заявах на суму 1 370 030 грн.

Протягом січня-червня місяців 2016 року на адресу суд надійшло 36 заяв про повернення судового збору на суму  27 278грн.

 В провадженні суду протягом періоду з 01.01.2016 р. по 30.06.2016р. перебувало 120 заяв, поданих від осіб, звільнених від сплати судового збору відповідно до встановлених законодавством пільг, або про зменшення судового збору на суму 65 397 грн.

Вищенаведену інформацію можна висвітлити більш детально виділивши дані окремо по категоріям справ, наступним чином:

 

За подання до суду позовних заяв (1303 заяв):

-       майнового характеру –562 заяв;

-       немайнового характеру – 187 заяв;

-       позовних заяв про розірвання шлюбу – 180 заяв;

-       позовних заяв про поділ майна при розірванні шлюбу –5 заяв;

-       заяви про видачу судового наказу, у справах окремого провадження, забезпечення позову та інші -  366 заяв;

-       про захист честі, гідності та ділової репутації –  3 заяви;

-                     позовної заяви про відшкодування моральної шкоди -3;

 

З вище перерахованих заяв судовий збір в розмірі 27 2778 грн. було повернуто по 36 заявам, у 120 випадках осіб звільнено від сплати судового збору на загальну суму 65 397 грн.

 

За подання до суду адміністративних позовів (34 заяви):

-       майнового характеру – 5 заяв;

-       немайнового характеру – 29 заяв.

У 3 випадках особи були звільнені  від сплати судового збору на загальну суму  1 654грн.

 

За видачу судом документів (33 заяви):

-       за видачу дублікати судового наказу чи виконавчого листа – 16 заяв;

-       за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання – 13 заяв;

-       за роздрукування технічного запису судового засідання -4.

 

Судом ухвалено 647 постанов про накладення адміністративного стягнення  на загальну суму судового збору 178 313грн. Відповідно до цих постанов присуджено до стягнення за рішенням суду в Державний бюджет судовий збір на суму 178 250грн.

 

Київським районним судом м. Полтави відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 172 від 21.12.2012 року (зі змінами відповідно до наказу ДСА України № 166 від 04.12.2013 р.) щоквартально розраховується звітність № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» та направляється до ТУ ДСА України в Полтавській області.

 

 

Керівник апарату суду                                             Т.В.Хмелюк