flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УЗАГАЛЬНЕННЯ стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи Київського районного суду м. Полтави за 2015 рік.

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                            Голова Київського

                                            районного суду м. Полтави

                                            ______________ В.М.Шиян

                                           «26» січня 2016р.

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи

 Київського районного суду м. Полтави

 за 2015 рік.

 

         На  виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави на ІІ півріччя 2015 року  узагальнено стан обліково-статистичної роботи суду за 2015 р.

            Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями.

         З метою правильної та належної організації діловодства в суді керівником апарату суду раз на півріччя складається план роботи суду з відмітками про їх виконання, включаючи аналізи, узагальнення, семінарські заняття, які обговорюються на оперативних нарадах суду та приймаються міри по усуненню недоліків, встановлених на тих чи інших ділянках роботи суду та недопущенню їх у подальшій роботі. План роботи суду затверджується наказом голови суду.

Форми звітності та порядок їх складання в місцевому суді затверджено Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України № 206/90/44/5 від 27.02.2002 року. Відповідно до цього документу в Київському районному суді м. Полтави  у визначені звітні періоди складаються наступні статистичні звіти: за формами  1, 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 6-8; щоквартально складалися звіти за формами № 1-Л; № 1-1-ОП, № 10, які виготовляються в двох примірниках, підписуються головою суду та виконавцем. Один примірник звітів залишається в суді, де і зберігаються в спеціальному наряді, прошитому та пронумерованому, інший примірник надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області (чи іншої державної установи). Особи відповідальні за складання звітності та наповнення електронної бази визначаються наказом керівника апарату суду.

Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню до працівників апарату суду з питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

Розподіл обов’язків між працівниками апарату суду щодо здійснення первинного обліку документів і складання звітності про стан здійснення Київським районним судом м. Полтави правосуддя встановлюється наказами керівника апарату відповідно до їх посадових інструкції. Зокрема, згідно посадової інструкції старшого секретаря суду канцелярії, затвердженої наказом керівника апарату суд № 13-од. від 31.03.2011 року, канцелярію суду, як структурний підрозділ, очолює старший секретар, який організовує та забезпечує належну її роботу. Відповідні посадові інструкції інших працівників апарату суду були затверджені наказами керівника апарату суду. Зі своїми посадовими обов’язками та в разі тимчасового покладення обов’язків відповідальний працівник в обов’язковому порядку ознайомлюється під підпис з відповідним наказом.

Організаційні питання роботи канцелярії Київського районного суду м. Полтави здійснює старший секретар суду, на якого покладено обов’язок щодо організації та забезпечення її належної роботи: розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків. Секретарем суду канцелярії, на якого наказом керівника апарату покладено обов’язок щодо прийняття, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надходить до суду, здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції, етапи її руху в електронному вигляді  через автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймаються, опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

З метою встановлення правильності та повноти реєстрації вхідної кореспонденції, відповідно до Плану роботи суду на ІІ півріччя 2015 року, в грудні місяці 2015 року заступником керівника апарату суду проведено перевірку з даного напрямку роботи канцелярії суду.

Справи, створювані в діловодстві  Київського районного суду м. Полтави, оформлюються відповідно до номенклатури справ на 2013 рік, яка була складена керівником апарату, погоджена з  експертною комісією суду, начальником архівного відділу Полтавської міської ради та затверджена наказом голови суду. Формування справ у суді здійснюється відповідальними особами відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція).

Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Наказом керівника апарату суду в Київському районному суді м. Полтави відповідальною особою за роботу з речовими доказами визначено секретаря суду з кримінальних справ, яка веде журнал обліку речових доказів, здійснює їх прийняття, реєстрацію в АСДС в день їх надходження, контролю стан  зберігання речових доказів, проводить дії щодо речових доказів після винесення судового рішення.

У відповідності до вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні та листопаді місяцях 2015 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання. 

Статистичні звіти в суді складаються на основі документів первинного обліку, ведення яких здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства. Правила заповнення форм звітності про стан розгляду Київським районним судом м. Полтави судових справ і матеріалів визначаються Інструкцією щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом ДСА України № 55 від 05.06.2006 з наступними змінами та доповненнями. У відповідності до цього, наказом керівника апарату в суді визначені відповідальні особи за складання та подання форм звітів, визначаються строки виконання, перевірка правильності складання звітів проводиться заступником керівника апарату.

Обробка та формування звітів проводиться в ручному режимі, однак з метою переходу в майбутньому на автоматичний режим формування звітів, в суді паралельно для перевірки точності даних звіти формуються ще й автоматично. Дане впровадження сприяє виявленню та усуненню помилок з боку працівників апарату суду щодо наповнення бази АСДС. В разі надходжень змін та оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття.

         Консультанта суду призначено відповідальною за підготовку та надсилання до Державної судової адміністрації України на п’ятий день після звітного періоду, в електронному вигляді, звіту форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах». У відповідності до вимог наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2012 року № 164 про затвердження переліку відомостей про судовий збір, відповідальною особою постійно проводиться перевірка обліково-інформаційних карток щодо повноти внесеної інформації про сплату та звільнення від сплати судового збору.

В суді значна увага приділяється ознайомленню працівників суду зі змінами в чинному законодавстві. В зв’язку з цим заступник керівника апарату суду постійно доводить до відома суддів та працівників апарату суду про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично готує для суддів огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях.

З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників щодо діловодства в суді керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань. Разом з тим, у випадках прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суду, семінарські та практичні заняття з працівниками апарату Київського районного суду м. Полтави проводяться позапланово. Так, протягом 2015 року з працівниками апарату суду було проведено близько 20 семінарських занять зокрема, щодо детального вивчення положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15.11.2012 року  № 155;  Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (нова редакція), затвердженої спільними наказами від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125;  Закону України «Про очищення влади»; Закону України «Про запобігання корупції»,   положень Закону України «Про правила етичної поведінки» та Загальних правилами поведінки державного службовця, та інші.  

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень належного виконання  посадових обов’язків проводяться службові перевірки, витребовуються пояснення, винних осіб притягуються до дисциплінарної відповідальності, в 2015 році до дисциплінарної відповідальності працівники апарату суду не притягувались.

Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду, інші корисні посилання).

Протягом 2015 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду за І півріччя 2015р. та протягом всього 2015року, проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші), а також, на виконання як Плану роботи суду так і завдань судів вищих інстанцій проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя з окремих питань, зокрема узагальнено судову практику щодо застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду кримінальних справ; щодо постановлення судом виправдувальних вироків за КПК 2012р. та проведено ряд узагальнень судової практики.   

Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- інформація про кількість справ, які призначені до розгляду, наслідки розгляду з визначенням причин відкладення (щотижня секретарями судового засідання подаються списки призначених до розгляду справ та матеріалів, узагальнена інформація подається голові суду для обговорення на оперативних нарадах суддів);

- інформація про дотримання строків розгляду справ (щотижня складаються списки кримінальних справ, що перебувають на розгляді в суді понад 3 місяці, у визначені строки складаються статистичні звіти, результати яких постійно обговорюються на оперативних нарадах суддів). Крім того, щомісяця, заступником керівника апарату суду на підставі даних наданих помічниками суддів, формуються списки судових справ, які не розглянуті у понад строки;

- інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР (щомісяця помічниками суддів складаються аналізи причин відкладення судових засідань, де в одній з граф зазначається ця інформація). Систематично проводиться моніторинг надіслання процесуальних документів до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації про дату набрання чинності рішень;

- постійно, консультантом суду, здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу, та щомісяця проводиться відповідне узагальнення;

- відповідно до плану роботи суду, не рідше 2 разів на рік, та за потреби, заступником керівника апарату суду проводиться перевірка роботи працівників апарату суду та ін.

Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів та проводяться оперативні наради суддів, на яких всебічно розглядаються питання покращення ефективності роботи, аналізу стану здійснення судочинства, наявної проблематики, у тому числі щодо:

-         аналізу причин скасування та зміни рішень після їх перегляду в  апеляційному та касаційному порядку;

-         аналізу правових позицій судів вищих інстанцій у різних категоріях справ;

-         єдності судової практики у різних категоріях справ на підставі інформаційних листів судів вищих інстанцій  та узагальнень судової практики;

-         стану обліково-статистичної роботи, аналізу результатів складених статистичних звітів та інше.

Поряд з цим, в Київському  районному суді м. Полтави керівником апарату та заступником проводяться збори працівників апарату, на яких, крім іншого, обговорюються результати перевірок з питань діловодства в суді, приймаються пропозиції щодо покращення роботи в цьому напрямку.

         Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом   2015 року обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики. 

Разом з тим, правильним було б відзначити і про наявність проблемних питань, що виникають в обліково-статистичній роботі суду, а саме:

-                     досить часто в комп’ютерну програму «Д3» вносяться зміни та оновлення, в більшості випадків, ставляться стислі строки для запровадження змін, які, поряд з основною роботою, необхідно швидко опрацьовувати;

-                     останнім часом в суді спостерігається високий темп плинності кадрів, що породжує низький рівень знань працівників суду в галузі комп’ютерної програми «Д3».

Також, варто зауважити, що основним джерелом отримання інформації та відповідних знань для працівників суду з питань обліково-статистичної роботи є надання методичної допомоги Державною судовою адміністрацією України та ДП «Інформаційні судові системи» шляхом проведення семінарів-навчань. 

Тому, вважаємо за необхідне активізувати заходи щодо підвищення кваліфікації працівників суду, що займаються статистичною роботою, зокрема систематично проводити семінарські заняття, особливо при встановленні нових версій діловодства (в тому числі і в режимі відеоконференцзвязку), що в свою чергу сприятиме позитивному впливу на поліпшення стану обліково-статистичної роботи в суді. Для працівниківякі займаються первинним облікомпротягом року доцільно проводити навчання та стажування з питань діловодства та звітності.

Варто зазначити, що запровадження АСДС вплинуло на встановлення чіткого організаційно-технічного порядку та надало змогу організувати відповідний контроль за проходженням та виконанням судових документів. Однак, програма допускає помилки під час генерування даних, що призводить до необхідності корегування показників звіту в ручному режимі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану здійснення правосуддя

 Київським районним судом м. Полтави за 2015р.

            Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, протягом періоду часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015р., включно, на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 27 299 документів вхідної кореспонденції (заяви, справи, матеріали, клопотання і т.ін.).  

         Протягом січня-грудня місяців 2015 р. на адресу суду надійшло 7848 справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами відповідного судочинства.  

         Згідно штатного розпису суду в Київському районному суді м. Полтави штатна чисельність суддів складає 13, проте станом на 01.01.2016 р. фактична чисельність суддів у суді складає 12 (1-відпустка по догляду за дитиною). 

         Середня кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні  на одного судді складає 785 справ, а розглянутих – 782.

 

В нижченаведеній таблиці відображена інформація про загальні показники розгляду справ та матеріалів  у суді протягом 2015 року

окремо за видами судочинства

(дані обраховані відповідно до статистичних форм звітності суду) :

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку кримінального судочинства

2006

2052

1980

72

Справи в порядку цивільного судочинства

3778

3891

3793

98

Справи в порядку адміністративного судочинства

273

282

272

4

Справи про адміністративні правопорушення

1791

1860

1771

48

Всього по суду:

7848

8085

7816

222

 

Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Протягом січня-грудня місяців 2015 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 445 кримінальних справ (проваджень), з них розглянуто 394, в тому числі 96 - на стадії підготовчого судового засідання.  

За результатами розгляду справ з обвинувальним актом суддями були прийняття наступні рішення:

·         У 357 справах постановлено вирок;

·         4 відмовлено в затвердженні угоди, провадження повернуто прокурору для продовження досудового розслідування;

·         3 обвинувальні акти – повернуто прокуророві;

·         в 17 справах провадження закрито з різних підстав;

·         2 направлено для визначення підсудності.

Станом на 01 січня 2016р. залишок нерозглянутих кримінальних справ по суду складає 51 кримінальних проваджень, з них по 14 справам провадження зупинено.  

В цілому протягом січня-грудня місяців 2015 року в суді мало місце 885 фактів відкладення судових засідань по кримінальним справам, з них:

-          нездійснення доставки обвинуваченого -13

-          неприбуття обвинуваченого – 154

-          хвороба обвинуваченого – 13

-          неприбуття прокурора – 7

-          неприбуття захисника – 46

-          неприбуття свідків – 70

-          зміна обвинувачення – 11

-          підготовка захисту обвинуваченого від зміненого чи додатк. обвинувачення – 1

-          проведення експертизи -1

-          інші підстави – 569   (зокрема такі як: витребування доказів - копії вироку іншого суду чи копії висновку експертизи, зайнятість судді в іншому судовому засіданні, відшкодування шкоди, завданої злочином, для етапування обвинуваченого, у зв’язку з об’єднанням кримінальних проваджень в одне провадження, для погодження процесуальних документів прокурором,  для ознайомлення з позовом, у зв’язку з хворобою судді, для залучення захисника,  для виклику свідків, виклик експерта, надання часу для укладення угоди, зміни, відмови від обвинувачення, надання часу для укладення угоди з адвокатом, залучення  цивільного відповідача, проведення прокурорської перевірки, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, підготовка до призначення експертизи та інші).

 

         Протягом періоду часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015р. відносно 472 осіб, вироки (ухвали) щодо яких набрали законної сили, в тому числі:

-          відносно 376 осіб, які були засуджені судом,

-          відносно 2 особи щодо якої було винесено виправдувальний вирок;

-          відносно 18 особи – провадження щодо яких було закрито.

 

Протягом 2015 року відносно 5 неповнолітніх осіб вироки суду набрали чинності, із них:

ü  1 особа- постановлено вирок із затвердженням угоди про примирення;

ü  відносно 4 осіб винесено рішення про закриття провадження, з них 1 у зв’язку з застосуванням примусових заходів виховного характеру.

 

         Аналізуючи дані вироки суду за видами призначених покарань, встановлено, що станом на 01.01.2016 р. набрали чинності вироки про:

ü  довічне позбавлення волі – 2 особи;

ü  позбавлення волі на певний строк  - відносно  102 осіб  

ü  засудження до покарання у виді штрафу -  відносно 70 осіб;

ü  засудження до покарання у виді обмеження волі – відносно 2;

ü  засудження до покарання у виді громадських робіт – відносно 20 осіб;

ü  засудження до покарання у виді арешту - відносно 24 осіб;

 

Крім того, із загальної кількості вироків, що набрали чинності станом на 01.01.2016р., відносно 2 осіб судом було застосовано додаткове покарання у виді  позбавлення спеціального права, та  відносно 13 осіб -  конфіскацію майна.

Також слід відмітити, що станом на 01.01.2016 р. набрали чинності вироки про звільнення осіб від відбування покарання, зокрема на підставі ст.75 КК України, 149 особи звільнено від відбування призначеного покарання з встановленням випробувального терміну, ще  4 особи - звільнено  від призначеного покарання на підставі застосуванням положень ЗУ «Про Амністію у 2014 році».

  Протягом аналізуючого періоду часу в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 486 матеріал в порядку виконання судового рішення по кримінальним справам, з них станом на 01 січня 2016р. розглянуто 468 справ, з них 421 – задоволено та 8 – повернуто.     Розподіляючи справи за предметом їх розгляду було встановлено, що із розглянутих 468 клопотань (подань, заяв) судом було розглянуто наступні справи:

-         про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання -10;

-         про заміну не відбутої частини покарання більш м’яким - 5;

-         про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років – 1;

-         про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком – 34;

-         про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку -92;

-         про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України – 14;

-         інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку – 2;

-         про застосування амністії – 7;

-         про установлення, припинення адміністративного нагляду - 13;

-         про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд – 1;

-         про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру – 82;

-         та інших – 206.

 

 

                Протягом 2015 року на розгляді у суді перебувало 951 клопотань слідчих, прокурорів та інших осіб в порядку КПК України, з них 948 – розглянуто, крім того, в провадженні суду перебувало 148 справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з яких 148 розглянуто. Станом на 01.01.2016р. залишку нерозглянутих справ цієї категорії немає.

          Аналізуючи дані справи за результатами розгляду, було встановлено, що із 948  розглянутих клопотань, по 848 судом було прийнято рішення про їх  задоволення ще 2 – повернуто заявникам. Також слід відмітити, що із 948 розглянутих клопотань, 176 - складають клопотання щодо застосування запобіжних заходів.

         Результати розгляду даних клопотань окремо за предметом  розгляду відображено в нижченаведеній таблиці:

 

 

розглянуто

Задоволено

Повернуто

Із порушенням строків, встановлених КПК України

Особисте зобов'язання

90

86

1

-

Особиста порука

1

1

-

-

Тримання під вартою

58

49

-

-

Застава

4

4

-

-

Зміна запобіжного заходу

2

2

-

-

Продовження строків тримання під вартою

3

3

-

-

Домашній арешт

23

23

-

-

Дозвіл на затримання з метою приводу

18

17

-

-

Проведення обшуку

177

135

-

-

Тимчасовий доступ до речей і документів

549

516

1

-

Інші клопотання

87

83

-

 

Арешт майна

5

3

-

-

Скасування арешту майна

1

 

 

 

 

         Аналізуючи  розгляд  справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, встановлено,  що із загальної кількості розглянутих справ даної категорії (148 скарги) судом було розглянуто наступні категорії скарг:

ü  На бездіяльність слідчого, прокурора  - 90;

ü  На рішення слідчого про закриття кримінального провадження -45

ü   На рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - 5

ü  На рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 1

ü  Інші скарги - 7

 

         Аналізуючи дані скарги за результатами їх розгляду, встановлено, що судом були прийняття наступні рішення:

ü  Про задоволення скарг – 52

ü  Про повернення -28

 

Протягом січня-грудня місяців 2015 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави надійшло 4 заяви про перегляд судових рішень по кримінальним справам за нововиявленими обставинами. Всі заяви розглянуті судом та прийнятті наступні рішення:

ü 1 провадження по якій судом було задоволено із скасуванням ухвали і ухваленням нової ухвали;

ü 3 заяви повернуто.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи кримінального провадження         

417

445

394

51

Справи в порядку виконання судових рішень

473

486

468

18

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

949

951

948

3

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

145

148

148

-

Справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

13

13

13

-

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

5

5

5

-

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

4

4

4

-

ВСЬОГО:

2006

2052

1980

72

         

 

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:

         Протягом 2015 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 2501 цивільних справ, з них 2310 – в порядку позовного  провадження та 191 – в порядку окремого провадження.

        

         Аналізуючи розгляд справ в порядку позовного провадження слід відзначити наступне: протягом січня-грудня 2015 року на адресу суду надійшло 2005 справи даної категорії, всього на розгляді в суді перебувало 2310 справи позовного провадження, з яких станом на 01.01.2016р. розглянуто 2002 справи. За результатами розгляду справ даної категорії суддями були  прийнятті наступні рішення:

·         Із задоволенням заяви – 1561 справ;

·         Закрито провадження – 35 справ;

·         Залишено без розгляду – 167 справ.

 

         Станом на 01 січня 2016р. залишок нерозглянутих справ позовного провадження у суді значиться в кількості  32 справ.

        

         Як зазначено вище, протягом січня-грудня місяця 2015р. в провадженні суду перебувало 191 справи в порядку окремого провадження, з яких надійшло в звітному році – 176.  В 2015 році судом було розглянуто 177 справ за заявами в порядку окремого провадження, з них:

 

·      Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  - 19;

·      Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою -1;

·      Справи про усиновлення – 9;

·      Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення -96;

·      Справи про визнання спадщини відумерлою -3;

·      Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку – 24;

·      Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 6;

·      Справи, що виникають із сімейних правовідносин – 5;

·      За іншими заявами – 13.

 

         За підсумками розгляду справ окремого провадження суддями були ухвалені наступні рішення:

ü  168 – заяви розглянуто по суті вимог, з них 164 – задоволено;

ü  1 – справу закрито провадження;

ü  12 заяв - залишено без розгляду.

         Станом на 01.01.2015р. залишок нерозглянутих справ даної категорії по суду складає 14 справ, з них  3 - зупинено провадженням.

        

         Станом на 01 січня 2016 року всього в суді  значаться 145 цивільних справ відкладених в розгляді, з них 48 у зв’язку з неявкою одного із учасників процесу.

          

Також протягом січня – грудня місяців 2015 року Київським районним судом м. Полтави було розглянуто 766 заяви про видачу судового наказу, з них:

·         19 – повернуто;

·         97 – відмовлено в задоволенні;

·         650 – задоволено ( із них  630 заяв про стягнення заборгованості ; 17 – про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 3 – про присудження аліментів).

 

Крім того, судом було розглянуто 70 заяву про скасування судового наказу , за результатами розгляду  яких суддями прийняті наступні рішення:

3 – залишено без розгляду

5 - повернуто

56 - судових наказів видано/скасовано. 

 

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувало 16 заяв про перегляд рішень в цивільних справах за нововиявленими обставинами, всі заяви надійшли протягом  2015р.

Станом на 01.01.2016 року судом було розглянуто 13 заяв даної категорії, за результатами розгляду яких у 9 випадках судом винесено рішення про залишення заяви без задоволення, а по 3 – про задоволення, в тому числі 3 накази були скасовані.

Всі заяви про перегляд рішення в цивільних справах, що перебували на розгляді у суді протягом 2015 року, були подані до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства (ЦПК):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку позовного провадження

2005

2310

2002

308

Справи в порядку окремого провадження

176

191

177

14

Заяви про видачу судового наказу

774

793

766

27

Заяви про скасування судового наказу

72

75

70

5

Заяви про забезпечення доказів, позову

2

2

2

-

Заяви про перегляд заочного рішення

59

67

64

3

Заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

16

16

15

1

Скарги на ВДВС

49

51

46

5

Справи в порядку виконання судового рішення

306

313

305

8

Доручення судів України

11

12

12

-

Доручення іноземних судів

8

8

8

-

 

 

 

 

 

 

Аналіз справ в порядку адміністративного судочинства:

Протягом  2015 року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 210 адміністративних справ, з урахуванням залишку за попередній звітний період, всього протягом вказаного періоду часу в провадженні суду перебувало 232 адміністративних справ, з них 219 розглянуто.

За результатами розгляду даних справ суддями були ухвалені наступні рішення:

·         185 справи розглянуто з винесення постанови по суті позову, з них 129 із задоволенням позову;

·         12 – провадження по справі було закрито;

·         20 справ – залишено без розгляду;

·         2 направлено за підсудністю.

  Станом на 01 січня 2016р. залишок нерозглянутих адміністративних справ складає 13 справ, із яких 1 провадження зупинено. Протягом січня-грудня місяців 2015 року мало місце 179 випадків відкладення судових засідань по адміністративним справам, із них:

-          100 - у зв’язку з неявкою одного із учасників судового процесу;

-          27 – для витребування додаткових доказів по справі;

-          14 – неявка представника сторони;

-          38 судових засідань відкладено з інших причин.

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувало 1 заява про перегляд рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами. 1 заява – склала залишок нерозглянутих справ. 

 Станом на 01.01.2016 р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави на розгляді перебувало 45 заяв в порядку виконання судового рішення по адміністративній справі, з них 38– надійшло протягом звітного року. Із загальної кількості справ, що перебувала на розгляді, 40 справ розглянуто, а 5 – складають залишок нерозглянутих.

За результатами розгляду клопотань в порядку виконання судових рішень суддями Київського районного суду м. Полтави були прийнятті наступні рішення:

·         28 - відмовлено в задоволенні;

·         12 – задоволено.

 

 

 

 

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Адміністративні справи

210

232

219

13

Заяви про перегляд рішень у адміністративних справах за нововиявленими обставинами

0

1

0

1

Заяви, клопотання, подання в порядку КАСУ , в т.ч. в порядку виконання судових рішень

38

45

12

5

 

Аналіз розгляду справ про вчинення адміністративного правопорушення:

З 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015р. до Київського районного суду м. Полтави надійшло 1791 матеріалів про вчинення адміністративного правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної категорії станом на 01.01.2015р.,  всього  протягом  2015 року в провадженні суду перебувало 1860 справ, із них розглянуто 1771, ще 48 справ – склали залишок нерозглянутих справ станом на 01.01.2016р., ще 41 матеріалів було повернуто судом, в тому числі 37 – для належного оформлення.

За результатами розгляду даних справ, судом були ухвалені наступні рішення:

·       Про накладення адміністративного стягнення -  відносно 1390 осіб (попередження – 41, штраф – 1128, конфіскація предмета, грошей -72,  позбавлення спеціального права – 25, громадські роботи – 84,  адміністративний арешт - 8. Всього за рішеннями суду було присуджене адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму  853 857 грн., при цьому добровільно сплачено 371223 грн.) 

·       Про застосування заходів впливу,  передбачених ст.24-1 КУпАП – не застосовувались;

·       Про закриття провадження – відносно 389 осіб ( в тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 198, у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення - 26 та 161 – у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення).

         Крім того, протягом січня-грудня місяців 2015 року в провадженні суду перебувало та було розглянуто 41 справ в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення,  з них по 34 справі винесено рішення про задоволення.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто (разом з повернутими)

Залишок

Справи про вчинення адміністративного правопорушення

1791

1860

1771

48

Справи в порядку виконання постанови про адм. правопорушення

41

41

41

-

ВСЬОГО:

1898

1999

1931

68

В більшості випадків розгляд справ проводиться судом у строки визначені процесуальним законодавством, проте на практиці мають місце і деякі випадки, коли розгляд справ проводиться з порушенням цих строків. Аналізуючи причини затягування розгляду справи, встановлено, що в більшості випадків суд відкладає судові засідання у зв’язку неявкою учасників процесу (обвинуваченого, позивача, відповідача, свідків), також з метою об’єктивного та всебічного дослідження справ суд відкладає їх розгляд  для отримання додаткових доказів по справі, залучення інших осіб, проведення експертиз і т.ін. Більш детально про причини відкладення розгляду судових справ було наведено вище.  В кожному окремому випадку  строки проходження справ перебувають на особистому контролі  суддів, останніми вживаються  всі можливі процесуально визначені заходи для прискорення їх розгляду, раціонально планується  робочий час, вживаються міри у випадку безпідставного зриву судових засідань.  Справ, які були б нерозглянуті судом у строк понад рік  станом на 01.01.2016 року в провадженні суду відсутні. Також слід відмітити, що в провадженні Київського районного суду м. Полтави станом на 01.01.2016 року  відсутні  адміністративні справи, які були б нерозглянуті судом у строк понад 2 місяці.

 

Відомості про судовий збір:

До Київського районного суду м. Полтави протягом періоду часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. було подано 4428 заяв, в яких справляється судовий збір на загальну суму 2 092 453 грн. Фактично сплачено судовий збір по 3 192 поданих заявах на суму 1 654 236 грн.

Протягом 12 місяців 2015 року на адресу суд надійшло 143 заяви про повернення судового збору на суму 151 835 грн.

Присуджено до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет по 1 313 заявам суму в розмірі 141 677 грн.

В провадженні суду протягом періоду з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. перебувало 484 заяви, поданих від осіб, звільнених від сплати судового збору відповідно та про зменшення розміру судового збору до встановлених законодавством пільг (ст. 5 та ст. 8 ЗУ «Про судовий збір»), на суму 172 216 грн.

Вищенаведену інформацію можна висвітлити більш детально виділивши дані окремо по категоріям справ, наступним чином:

1.     За подання до суду позовних заяв (2 852 заяви):

-         майнового характеру – 1 155 заяв;

-         немайнового характеру – 366 заяв;

-         позовних заяв про розірвання шлюбу – 358 заяв;

-         позовних заяв про поділ майна при розірванні шлюбу – 15 заяв;

-         зав про видачу судового наказу,  окремого провадження, забезпечення доказів або позову перегляд заочного рішення, видачу виконавчого документу на підставі рішення іноземного суду, роз’яснення судового рішення – 946  заяв;

-         про захист честі, гідності та ділової репутації –  5 заяв;

-         апеляційної скарги – 7 заяв.

З вище перерахованих заяв було повернуто 139 заяв на суму судового збору 150 958 грн., 419 заяв надійшло від осіб, звільнених від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору на загальну суму 165 542 грн.

2.     За подання до суду адміністративних позовів (136 заяв):

-         майнового характеру – 28 заяв;

-         немайнового характеру – 108 заяв.

Із них, повернуто 4 заяви на суму судового збору 877 грн., 65 заяв надійшло від осіб звільнених від сплати судового збору,  зменшено розмір судового збору на суму 6 675 грн.

3.     За видачу судом документів (127 заяв):

-         за повторну видачу копії судового рішення – 1 заява;

-         за видачу дублікати судового наказу чи виконавчого листа – 106 заяв;

-         за роздрукування технічного запису судового засідання – 1 заява;

-         за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання – 19 заяв.

4.  Судом ухвалено 1313 постанов про накладення адміністративного стягнення  на загальну суму судового збору 140 289 грн. Відповідно до цих постанов присуджено до стягнення за рішенням суду в Державний бюджет судовий збір на суму 141 677 грн.

Київським районним судом м. Полтави відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 172 від 21.12.2012 року (зі змінами відповідно до наказу ДСА України № 166 від 04.12.2013 р.) щоквартально розраховується звітність № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» та направляється до ТУ ДСА в Полтавській області.

 

 

Керівник апарату суду                                                       С.Ю.Титаренко