flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи суду та стану здійснення судочинства за І півріччя 2017 р

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. голови Київського

районного суду м. Полтави

____________ Н.Л.Яковенко

«__» липня 2017 р.

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи

 Київського районного суду м. Полтави

 за І півріччя 2017 року.

 

         На  виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави на І півріччя 2017 року, мною, керівником апарату суду було  узагальнено стан здійснення обліково-статистичної роботи суду та стан здійснення правосуддя за перше півріччя 2017 року.

            Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями.

         З метою правильної та належної організації діловодства в суді керівником апарату суду раз на півріччя складається план роботи суду з відмітками про їх виконання, включаючи аналізи, узагальнення, семінарські заняття, які обговорюються на оперативних нарадах суду та приймаються міри по усуненню недоліків, встановлених на тих чи інших ділянках роботи суду та недопущенню їх у подальшій роботі. План роботи суду затверджується наказом голови суду.

Форми звітності та порядок їх складання в місцевому суді затверджено Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України № 206/90/44/5 від 27.02.2002 року, Наказом ДСА України від 09.03.2017 року №311. Відповідно до цих документів в Київському районному суді м. Полтави  у визначені звітні періоди автоматизованою системою документообігу суду КП «Д-3»складаються наступні статистичні звіти: за формами  1, 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 6-8; щоквартально складалися звіти за формами № 1-Л; 1-мзс, № 10, які виготовляються в двох примірниках, підписуються головою суду та виконавцем. Один примірник звітів залишається в суді, де і зберігаються в спеціальному наряді, прошитому та пронумерованому, інший примірник надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області (чи іншої державної установи). Особи відповідальні за складання звітності, наповнення електронної бази КП «Д-3», скріплення звітів ЕЦП,  визначаються наказом керівника апарату суду.

Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню до працівників апарату суду з питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

Розподіл обов’язків між працівниками апарату суду щодо здійснення первинного обліку документів і складання звітності про стан здійснення Київським районним судом м. Полтави правосуддя встановлюється наказами керівника апарату відповідно до їх посадових інструкції. Зокрема, згідно посадової інструкції старшого секретаря суду. Зі своїми посадовими обов’язками та в разі тимчасового покладення обов’язків відповідальний працівник в обов’язковому порядку ознайомлюється під підпис з відповідним наказом.

Організаційні питання роботи канцелярії Київського районного суду м. Полтави здійснює старший секретар суду, на якого покладено обов’язок щодо організації та забезпечення її належної роботи: розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків. Секретарем суду канцелярії, на якого наказом керівника апарату покладено обов’язок щодо прийняття, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надходить до суду, здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції, етапи її руху в електронному вигляді  через автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймаються, опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

Справи, створювані в діловодстві Київського районного суду м. Полтави, оформлюються відповідно до номенклатури справ. Формування справ у суді здійснюється відповідальними особами відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція).

Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Наказом керівника апарату суду в Київському районному суді м. Полтави відповідальною особою за роботу з речовими доказами визначено секретаря суду з кримінальних справ, яка веде журнал обліку речових доказів, здійснює їх прийняття, реєстрацію в АСДС в день їх надходження, контролю стан  зберігання речових доказів, проводить дії щодо речових доказів після винесення судового рішення.

У відповідності до вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні місяці 2017 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання. 

Статистичні звіти в суді складаються автоматизованою системою документообігу суду на основі обліково-статистичних карток. В разі надходжень змін та оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття. Правила заповнення форм звітності про стан розгляду Київським районним судом м. Полтави судових справ і матеріалів визначаються Інструкцією щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом ДСА України № 55 від 05.06.2006 з наступними змінами та доповненнями. У відповідності до цього, наказом керівника апарату в суді визначені відповідальні особи за складання та подання форм звітів, визначаються строки виконання, перевірка правильності складання звітів проводиться заступником керівника апарату.

         Консультанта суду призначено відповідальною за підготовку та надсилання до Державної судової адміністрації України на п’ятий день після звітного періоду, в електронному вигляді, звіту форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах». У відповідності до вимог наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2012 року № 164 про затвердження переліку відомостей про судовий збір, відповідальною особою постійно проводиться перевірка обліково-інформаційних карток щодо повноти внесеної інформації про сплату та звільнення від сплати судового збору.

В суді значна увага приділяється ознайомленню працівників суду зі змінами в чинному законодавстві. В зв’язку з цим консультант суду постійно доводить до відома суддів та працівників апарату суду про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично готує для суддів огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях.

З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників щодо діловодства в суді керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань. Разом з тим, у випадках прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суду, семінарські та практичні заняття з працівниками апарату Київського районного суду м. Полтави проводяться позапланово. Так, протягом І півріччя 2017 року з працівниками апарату суду було проведено близько 10 семінарських занять зокрема, щодо вивчення положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а саме щодо формування судових справ, видача справ та матеріалів для ознайомлення та ін.; дотримання вимог виготовлення та оформлення копій судових рішень у справах та порядку їх видачі учасникам судового процесу; ряд семінарських занять було проведено на тему вивчення положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015року №889-VIII.

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень належного виконання посадових обов’язків проводяться витребовуються пояснення,   та вирішується питання щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи, а винних осіб  -  до притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду). Слід також відмітити, що в травні 2017 року відбулося оновлення інтерфейсу веб-порталу «Судова влада», в тому числі і веб-сторінки суду. Крім того, на веб-сторінці  суду  функціонують системи отримання інформації про результати автоматизованого розподілу позовних заяв, призначення справ до слухання, рух справ за апеляційними скаргами, направлення запиту до суду про отримання публічної інформації та ін. Крім того, розміщується інформація про порядок функціонування у суді системи «електронний суд», яка надає можливість отримувати копії процесуальних рішень по справам через електронну скриньку учасника судового процесу, а також отримання інформації про дату та час розгляду справи за допомогою смс-повідомлень.

Аналізуючи результати роботи «Електронного суду» протягом І півріччя 2017року,  встановлено, протягом вказаного періоду часу судом учасника судового процесу електронною поштою було надіслано 75 процесуальних рішень, а також  направлено   242 судових повісток у вигляді СМС-повідомлень (всього 1168 смс-повідомлення). 

 

Протягом першого півріччя 2017 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду за І півріччя 2017р., проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші), а також, на виконання як Плану роботи суду, так і завдань судів вищих інстанцій проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя з окремих питань, зокрема узагальнено судову практику щодо застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду  кримінальних проведень (справ), клопотань органів досудового розслідування про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;   щодо розгляду спорів, які витікають із правовідносин про розірвання трудового договору згідно ст..ст.40, 41 КПпП України;  щодо  розгляду цивільних справ у спорах, що витікають із спадкових правовідносин та встановлення факту прийняття спадщини; проведено аналіз застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду цивільних справ.  

Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- інформація про дотримання строків розгляду справ (щотижня складаються списки кримінальних справ, що перебувають на розгляді в суді понад 3 місяці, у визначені строки складаються статистичні звіти, результати яких постійно обговорюються на оперативних нарадах суддів). Крім того, щомісяця, заступником керівника апарату суду на підставі даних наданих помічниками суддів, формуються списки судових справ, які не розглянуті у понад строки;

- інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації про дату набрання чинності рішень;

- постійно, консультантом суду, здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу, та щоквартально  проводиться відповідне узагальнення;

- на виконання плану роботи суду, заступником керівника апарату суду у період часу з 24 по 27 квітня 2017 року була проведена  робота по перевірці ведення особових справ, з метою приведення у відповідність стан ведення особових справ суддів до вимог Порядку обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого Наказом ДСА України №97 від 20.05.2016 року;

- відповідно до плану роботи суду, заступником керівника апарату суду проводиться перевірка роботи працівників апарату суду та ін. Так, відповідно до Плану роботи суду на І півріччя 2017 року в період часу з 06 по 21 червня 2017 року заступник керівника апарату суду провела перевірку роботи секретарів судового засідання щодо якісного оформлення судових справ та вчасної передачі їх до канцелярії.

Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів та проводяться оперативні наради суддів, на яких всебічно розглядаються питання покращення ефективності роботи, аналізу стану здійснення судочинства, наявної проблематики, у тому числі щодо:

В квітні місяці 2017 року в Київському районному суді м. Полтави відбулися збори суддів з виборів суддів на адміністративні посади – голови суду та заступника голови суду.

Поряд з цим, в Київському  районному суді м. Полтави керівником апарату та заступником проводяться збори працівників апарату, на яких, крім іншого, обговорюються результати перевірок з питань діловодства в суді, приймаються пропозиції щодо покращення роботи в цьому напрямку.

         Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом І півріччя 2017 року  обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики. 

Разом з тим, вважаємо за необхідне продовжувати вживати заходи щодо підвищення кваліфікації працівників суду, що займаються статистичною роботою, систематично проводити семінарські заняття, особливо при встановленні нових версій діловодства (в тому числі і в режимі відеоконференцзвязку), що в свою чергу сприятиме позитивному впливу на поліпшення стану обліково-статистичної роботи в суді. Для працівників, які займаються первинним обліком, протягом року доцільно проводити навчання та стажування з питань діловодства та звітності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану здійснення правосуддя

 Київським районним судом м. Полтави за І півріччя 2017 року.

            Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, протягом періоду часу з 01.01.2017 р. по 30.06.2017р., включно, на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 14 073 документів вхідної кореспонденції (заяви, справи, матеріали, клопотання і т.ін.).

         Відповідно до форм статистичної звітності роботи суду, протягом січня-червня місяців 2017 р. на адресу суду надійшло 4442 справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами відповідного судочинства. Всього ж, із урахуванням залишку справ станом на 01.01.2017р., загальна кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні суду склала  5431,  із них станом на 01.07.2017 р.  розглянуто - 4658, таким чином питома вага розглянутих справ від загальної кількості справ, що перебувала в провадження суду, склала 85,8%.

         Згідно штатного розпису суду в Київському районному суді м. Полтави штатна чисельність суддів складає 13, проте станом на 01.07.2017року фактична чисельність  заповнених посад суддів у суді  складає 12, одна посада судді – залишається вакантною. Крім того, у 2 суддів закінчилися  повноваження щодо здійснення правосуддя, ще 1 суддя, станом на кінець аналізуючого періоду, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а тому, фактична чисельність суддів, які протягом І півріччя 2017 року забезпечували розгляд справ у суді, складає  лише 9 (із 13 можливих) суддів.    

        

В нижченаведеній таблиці відображена інформація про загальні показники розгляду справ та матеріалів  у суді протягом І півріччя 2017 року

окремо за видами судочинства

(дані обраховані відповідно до статистичних форм звітності суду):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку кримінального судочинства

1623

1718

1571

147

Справи в порядку цивільного судочинства

1610

2275

1821

454

Справи в порядку адміністративного судочинства

123

184

153

31

Справи про адміністративні правопорушення

1086

1254

1113

141

Всього по суду:

4442

5431

4658

773

 

Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Протягом січня-червня місяців 2017 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 276 кримінальних справ (проваджень), з них розглянуто 195, в тому числі 49 - на стадії підготовчого судового засідання.  

За результатами розгляду вищевказаних кримінальних справ суддями були прийняття наступні рішення:

Станом на 01 липня 2017р. залишок нерозглянутих кримінальних справ по суду складає 81 кримінальне провадження (відносно 101 особи), з них по 15 справам провадження зупинено. Із 66 кримінальних проваджень, які станом на 01.07.2017р. не зупинені провадженням,  в 6 справах судовий розгляд ще не розпочався, справи лише призначені до підготовчого судового засідання, таким чином станом на 01.07.2017р. по суду значиться 60 кримінальних проваджень в яких розгляд відкладено. В цілому, протягом січня-червня місяців 2017 року в суді мало місце 570 факт відкладення судових засідань по кримінальним провадженням, з них:

 

         Протягом періоду часу з 01.01.2017 року по 30.06.2017р. відносно 180 осіб, вироки (ухвали) щодо яких набрали законної сили, в тому числі:

 

Протягом січня-червня 2017 року відносно 6 неповнолітніх осіб вироки суду набрали чинності, із них:

 

         Аналізуючи дані вироки суду за видами призначених покарань, встановлено, що станом на 01.07.2017 р. набрали чинності вироки про:

Крім того, із загальної кількості вироків, що набрали чинності станом на 01.07.2017р., відносно 2 осіб судом було застосовано додаткове покарання у виді  позбавлення права обіймати певні посади, ще відносно 2 осіб -  винесено рішення про конфіскацію майна.

Також слід відмітити, що станом на 01.07.2017р. відносно 59 осіб набрали чинності вироки про звільнення осіб від відбування покарання з випробуванням (на підставі ст.75 КК України).

Аналізуючи статистичні дані за ступенем тяжкості вчинених злочинів, встановлено, що із загальної кількості  осіб, рішення суду відносно яких в першому півріччі 2017 року набрали чинності, 115 обвинувачувалися у вчиненні середньої тяжкості злочинів, з них 104 – засуджені згідно обвинувальних вироків, 38 осіб – обвинувачувалися за  вчинення тяжких злочинів, з них 36 – засуджено за їх вчинення, а відносно 2 інших провадження у справі закрито;  26 осіб – обвинувачувалися  у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, з них 13 – засуджені та 1 особа – у вчиненні особливо тяжких злочинів, яка відповідно до вироку суду була засуджена до покарання у виді позбавлення волі на строк  від 10 до 15 років.  

 Протягом аналізуючого періоду часу в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 242 матеріали в порядку виконання судового рішення по кримінальним справам, з них станом на 01 липня 2017р. розглянуто 208 справ, з них 171 – задоволено та 3 – повернуто.       Розподіляючи справи за предметом їх розгляду було встановлено, що із розглянутих 208 клопотань (подань, заяв) судом було розглянуто наступні справи:

 

 

                Протягом І півріччя 2017 року на розгляді у суді перебувало 1062 клопотань слідчих, прокурорів та інших осіб в порядку КПК України, з них 1034 – розглянуто, крім того, в провадженні суду перебувало 129 справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з яких 126 розглянуто. Станом на 01.07.2017 року залишок нерозглянутих справ цієї категорії складає 31 справа, з яких 28 клопотань та 3 скарги.

          Аналізуючи дані справи за результатами розгляду, було встановлено, що із 1034  розглянутих клопотань, по 918 судом було прийнято рішення про їх  задоволення ще 2 – повернуто заявникам. Також слід відмітити, що із 1034 розглянутих клопотань, 62 - складають клопотання щодо застосування запобіжних заходів.

         Результати розгляду даних клопотань окремо за предметом  розгляду відображено в нижченаведеній таблиці:

 

 

розглянуто

Задоволено

Повернуто

Особисте зобов'язання

4

4

-

Тримання під вартою

45

39

1

Продовження строків тримання під вартою

3

3

-

Скасування запобіжного заходу

6

-

-

Домашній арешт

13

13

-

Дозвіл на затримання з метою приводу

20

20

-

Проведення обшуку

354

296

-

Тимчасовий доступ до речей і документів

412

398

-

Інші клопотання

43

30

-

Арешт майна

119

109

1

Скасування арешту на майно

11

3

-

Накладення грошового стягнення

3

3

-

Скасування накладення грошового стягнення

1

-

-

Всього:

1034

918

2

 

         Аналізуючи  розгляд  справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, встановлено,  що із загальної кількості розглянутих справ даної категорії (126 скарг) судом було розглянуто наступні категорії скарг:

 

         Аналізуючи дані скарги за результатами їх розгляду, встановлено, що судом були прийняття наступні рішення:

 

Протягом січня-червня місяців 2017 року в провадженні  Київського районного суду м. Полтави перебувала лише 1  заява про перегляд рішення у кримінальній справі за нововиявленими обставинами, яка станом на кінець звітного періоду залишається у залишку нерозглянутих. Нововиявленою підставою для звернення до суду стало наявність істотних обставин, які е були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами  доводять неправильність вироку чи ухвали, що належать переглянути.  

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи кримінального провадження         

217

276

195

81

Справи в порядку виконання судових рішень

217

242

208

34

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

1056

1062

1034

28

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

124

129

126

3

Справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

6

6

6

0

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

2

2

2

0

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

1

1

0

1

ВСЬОГО:

1623

1718

1571

147

         

 

 

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:

         Протягом першого півріччя 2017 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 1351 цивільна справа, з них 1157 – в порядку позовного  провадження та 194 – в порядку окремого провадження.

        

         Аналізуючи розгляд справ в порядку позовного провадження слід відзначити наступне: протягом січня-червня 2017 року на адресу суду надійшло 808 справ даної категорії, із урахуванням залишку нерозглянутих справ станом на 01.01.2017р., всього на розгляді в суді перебувало 1157 справа позовного провадження, з яких станом на 01.07.2017р. розглянуто 827 справ, питома частки даного показника склала 71%. За результатами розгляду справ даної категорії суддями були  прийнятті наступні рішення:

 

        Станом на 01 липня 2017 року кількість цивільних справ, провадження в яких зупинено становить 42 справ. Основною причиною зупинення провадження у справах є призначення різного роду експертиз. Так, із 42 зупинених провадженням -

 

         Як зазначено вище, протягом січня-червня місяців 2017р. в провадженні суду перебувало 194 справи в порядку окремого провадження, при цьому 166 із них – надійшли протягом аналізуючого періоду.  В І півріччі 2017 року судом було розглянуто 182 справи за заявами в порядку окремого провадження, з них:

 

 

         За підсумками розгляду справ окремого провадження суддями були ухвалені наступні рішення:

         Станом на 01.07.2017 року залишок нерозглянутих справ даної категорії по суду складає 12 справ, з них  2 - зупинено провадженням.

        

         Станом на 01 липня 2017 року всього в суді  значаться 161 цивільна справа  розгляд у яких було відкладено, зокрема у 49 справах у зв’язку з неявкою одного із учасників процесу.

        

Також протягом січня – червня місяців 2017 року Київським районним судом м. Полтави було розглянуто 368 заяв про видачу судового наказу, з них:

 

Крім того, судом було розглянуто 14 заяв про скасування судового наказу , за результатами розгляду  яких суддями прийняті наступні рішення:

1 – без розгляду

11 судових наказів – скасовано. 

 

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду перебувала та була розглянута лише 1 заява про перегляд рішень в цивільних справах за нововиявленими обставинами,  за результатами розгляду якої винесено рішення про залишення її без задоволення. Заява про перегляд рішення в цивільних справах  подана до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства (ЦПК):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку позовного провадження

808

1157

827

330

Справи в порядку окремого провадження

166

194

182

12

Заяви про видачу судового наказу

287

386

368

18

Заяви про скасування судового наказу

15

18

14

4

Заяви про забезпечення доказів, позову

1

1

1

0

Заяви про перегляд заочного рішення

21

25

22

3

Заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

1

1

1

0

Скарги на ВДВС

36

45

32

13

Справи в порядку виконання судового рішення

268

270

230

40

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

2

2

0

2

Доручення  судів України

2

2

0

2

Доручення іноземних судів

3

3

2

1

Позовні заяви та заяви в порядку окремого провадження ( до стадії відкриття провадження)

 

171

142

29

ВСЬОГО:

1610

2275

1821

454

 

 

Аналіз справ в порядку адміністративного судочинства:

Протягом  І півріччя 2017  року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 113 адміністративних справ, з урахуванням залишку за попередній звітний період, всього протягом вказаного періоду часу в провадженні суду перебувало 143 адміністративні справи, з них 115 розглянуто.

За результатами розгляду даних справ суддями були ухвалені наступні рішення:

  Станом на 01 липня 2017р. залишок нерозглянутих адміністративних справ складає 28 справ, в жодній із яких провадження не зупинено.

Протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду не перебували на розгляді заяви про перегляд рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами.

Станом на 01.07.2017 р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави на розгляді перебувало 15 заяв в порядку виконання судового рішення по адміністративній справі, з них 10– надійшло протягом звітного року. Із загальної кількості справ, що перебувала на розгляді, 13 справ розглянуто, а 2 – склали залишок нерозглянутих.

За результатами розгляду клопотань в порядку виконання судових рішень суддями Київського районного суду м. Полтави були прийнятті наступні рішення:

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Адміністративні справи

113

143

115

28

Заяви, клопотання, подання в порядку КАСУ , в т.ч. в порядку виконання судових рішень

10

15

13

2

позовні заяви (за виключенням тих, у яких  було відкрито провадження)

 

26

25

1

ВСЬОГО:

123

184

153

31

 

Аналіз розгляду справ про вчинення адміністративного правопорушення:

З 01 січня 2017 року по 30 червня 2017р. до Київського районного суду м. Полтави надійшло 1 052 матеріали про вчинення адміністративного правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної категорії станом на 01.01.2017р.,  всього  протягом І півріччя 2017 року в провадженні суду перебувало  1212 справ, із них розглянуто 1017, ще  139 справ – склали залишок нерозглянутих справ станом на 01.07.2017р., ще 56 матеріалів повернуто судом, в тому числі 38 – для належного оформлення.

За результатами розгляду даних справ, судом були ухвалені наступні рішення:

         Крім того, протягом січня-червня місяців 2017 року в провадженні суду перебувало 42 справи в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення,  з них по 40 розглянуто в тому числі у 33 справах винесено рішення про задоволення.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто (разом з повернутими)

Залишок

Справи про вчинення адміністративного правопорушення

1052

1212

1073

139

Справи в порядку виконання постанови про адм. правопорушення

34

42

40

2

ВСЬОГО:

1086

1254

1113

141

 

В більшості випадків розгляд справ проводиться судом у строки визначені процесуальним законодавством, проте на практиці мають місце і випадки, коли розгляд справ проводиться з порушенням цих строків. Аналізуючи причини затягування розгляду справи, встановлено, що в більшості випадків суд відкладає судові засідання у зв’язку неявкою учасників процесу (обвинуваченого, позивача, відповідача, свідків), також з метою об’єктивного та всебічного дослідження справ суд відкладає їх розгляд  для отримання додаткових доказів по справі, залучення інших осіб, проведення експертиз і т. ін. Більш детально про причини відкладення розгляду судових справ було наведено вище.  В кожному окремому випадку  строки проходження справ перебувають на особистому контролі  суддів, останніми вживаються  всі можливі процесуально визначені заходи для прискорення їх розгляду, раціонально планується  робочий час, вживаються міри у випадку безпідставного зриву судових засідань. Станом на 01.07.2017р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави значиться лише 2  адміністративні справи, які були б нерозглянуті судом у строк понад 2 місяці,  19 цивільних справ, не розглянуті у строк від 3 до 6 міс.,  ще 10 цивільних справ та 5 кримінальних,  не розглянуті судом у строк від 6 міс. до 1 року, та у 2 кримінальних справах провадження триває понад один рік.

 

Відомості про судовий збір:

До Київського районного суду м. Полтави протягом періоду часу з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. було подано 1296 заяв, в яких справляється судовий збір на загальну суму 1 370 879 грн. (у тому числі із кількості заяв, які повернуті внаслідок несплати судового збору – 24 заяви). Фактично сплачено судовий збір по 1120 поданих заявах на суму 1 196 060 грн.

Протягом січня-червня місяців 2017 року на адресу суд надійшло 24 заяви про повернення судового збору на суму  34 534грн.

 В провадженні суду протягом періоду з 01.01.2017 р. по 30.06.2017р. перебувало 153 заяви, поданих від осіб, звільнених від сплати судового збору відповідно до встановлених законодавством пільг, або про зменшення судового збору на суму 102 294 грн.

Вищенаведену інформацію можна висвітлити більш детально виділивши дані окремо по категоріям справ, наступним чином:

 

За подання до суду позовних заяв (1296 заяв):

 

З вище перерахованих заяв судовий збір в розмірі 34 534 грн. було повернуто по 24 заявам, у 153 випадках осіб звільнено від сплати судового збору на загальну суму 102 294 грн.

 

За подання до суду адміністративних позовів (68 заяв):

У 33 випадках особи були звільнені  від сплати судового збору на загальну суму  21 220грн.

Ще одна заява надійшла про повернення судового збору на суму 640грн.

 

За видачу судом документів (14 заяв):

 

Судом ухвалено 724 постанови про накладення адміністративного стягнення  на загальну суму судового збору  231 680грн. Відповідно до цих постанов присуджено до стягнення за рішенням суду в Державний бюджет судовий збір на суму  231 502грн.

 

Київським районним судом м. Полтави відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 172 від 21.12.2012 року (зі змінами відповідно до наказу ДСА України № 166 від 04.12.2013 р.) щоквартально розраховується звітність № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» та направляється до ТУ ДСА України в Полтавській області.

 

Крім того, на виконання спільного листа Міністерства юстиції України, Державної казначейської служби України та Державної судової адміністрації України від 09.03.2017 року щодо виконання рішень про стягнення судового збору, штрафу,  судом здійснюється контроль щодо звернення до виконання рішень про стягнення на користь ДСА України судового збору, та щомісяця на адресу ДСА України направляється список справ, рішення в яких про стягнення судового збору, були направлені на виконання.

 

 

Керівник апарату суду                                             Т.В.Хмелюк