flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи суду за 1-ше півріччя 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Київського

районного суду м. Полтави

____________ В.М.Шиян

«17» липня 2018 р.

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи

 Київського районного суду м. Полтави

 за І півріччя 2018 року.

 

         На  виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави на І півріччя 2018 року, мною, керівником апарату суду було  узагальнено стан здійснення обліково-статистичної роботи суду та стан здійснення правосуддя за перше півріччя 2018 року.

            Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат. Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду.

Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями.

         З метою правильної та належної організації діловодства в суді,  що півріччя складається план роботи суду, контроль за виконанням якого здійснює заступник керівника апарату суду.  План роботи суду затверджується наказом голови суду.

Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню до працівників апарату суду з питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

Розподіл обов’язків між працівниками апарату суду щодо здійснення первинного обліку документів і складання звітності про стан здійснення Київським районним судом м. Полтави правосуддя встановлюється наказами керівника апарату відповідно до їх посадових інструкції. Зокрема, згідно посадової інструкції старшого секретаря суду. Зі своїми посадовими обов’язками та в разі тимчасового покладення обов’язків відповідальний працівник в обов’язковому порядку ознайомлюється під підпис з відповідним наказом.

Організаційні питання роботи канцелярії Київського районного суду м. Полтави здійснює старший секретар суду, на якого покладено обов’язок щодо організації та забезпечення її належної роботи: розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків. Секретарем суду канцелярії, на якого наказом керівника апарату покладено обов’язок щодо прийняття, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надходить до суду, здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції, етапи її руху в електронному вигляді  через автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймаються, опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

Справи, створювані в діловодстві Київського районного суду м. Полтави, оформлюються відповідно до номенклатури справ. Формування справ у суді здійснюється відповідальними особами відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція).

Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Наказом керівника апарату суду в Київському районному суді м. Полтави відповідальною особою за роботу з речовими доказами визначено секретаря суду з кримінальних справ, яка веде журнал обліку речових доказів, здійснює їх прийняття, реєстрацію в АСДС в день їх надходження, контролю стану умов їх  зберігання, виконує судові рішення в частині долі  речових доказів.

У відповідності до вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні місяці 2018 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання. 

Статистичні звіти в суді складаються автоматизованою системою документообігу суду на основі обліково-статистичних карток. В разі надходжень змін та оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття.  

Протягом І півріччя 2018 року Київським районним судом м. Полтави були формовані та подані наступні форми звітності:

Особи відповідальні за складання звітності, наповнення електронної бази КП «Д-3», скріплення звітів ЕЦП,  визначаються наказом керівника апарату суду.

         З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників щодо діловодства в суді керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань. Разом з тим, у випадках прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суду, семінарські та практичні заняття з працівниками апарату Київського районного суду м. Полтави проводяться позапланово. Так, протягом І півріччя 2018 року з працівниками апарату суду було проведено більше 10 семінарських занять, зокрема щодо вивчення змін в ЦПК, КАСУ, крім того були проведенні навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Значна увага приділяється і ознайомленню працівників суду зі змінами в чинному законодавстві. В зв’язку з цим консультант суду постійно інформує  працівників суду про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично готує для суддів огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях.

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень належного виконання посадових обов’язків проводяться витребовуються пояснення,   та вирішується питання щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи, а винних осіб  -  до притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Робота з кадрами  здійснюється відповідно до принципів державної кадрової політики і нормативно-правових актів. Призначення на посади державних службовців у суді здійснюється на конкурсній основі, призначення на посади патронатних працівників – за поданням судді. Протягом І півріччя 2018 року було проведено 2 конкурси на зайняття посад державної служби – секретаря суду.

 Ведення кадрового діловодства у суді забезпечує консультант суду (по роботі з персоналом), який протягом І півріччя 2018 року забезпечив роботу з наступних напрямків:

За результатами роботи І півріччя 2018 року, була підготовлена статистична  інформація щодо показників роботи суддів для формування суддівського досьє, оновлена інформації щодо їхніх анкетних та особистих даних.  

Також, в червня 2018 р. були переглянуті та погоджені на Зборах суддів посадові інструкції помічників суддів.

Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду). Функціонують системи отримання інформації про результати автоматизованого розподілу позовних заяв, призначення справ до слухання, рух справ за апеляційними скаргами, направлення запиту до суду про отримання публічної інформації та ін. Крім того, розміщується інформація про порядок функціонування у суді системи «електронний суд», яка надає можливість отримувати копії процесуальних рішень по справам через електронну скриньку учасника судового процесу, а також отримання інформації про дату та час розгляду справи за допомогою смс-повідомлень.

Аналізуючи результати роботи «Електронного суду» протягом І півріччя 2018року,  встановлено, протягом вказаного періоду часу судом учасника судового процесу електронною поштою було надіслано 145 процесуальних рішень, а також  направлено   190 судових повісток у вигляді СМС-повідомлень. 

Протягом першого півріччя 2018 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду за І півріччя 2018р., проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші), а також, на виконання як Плану роботи суду, так і завдань судів вищих інстанцій проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя.

Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- інформація про дотримання строків розгляду справ (складаються списки справ, що перебувають на розгляді в суді понад 3 місяці, у визначені строки складаються статистичні звіти, результати яких постійно обговорюються на оперативних нарадах суддів). Так, щоквартально, заступником керівника апарату суду на підставі даних наданих помічниками суддів, формуються списки судових справ, які не розглянуті у понад строки;

- щоквартально формується інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР, перевіряються дані КП Д3 щодо рішень, які потребують відправки, та за наявності таких, вживаються невідкладні заходи для їх направлення до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації про дату набрання чинності рішень;

- консультантом суду здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу та щоквартально  проводиться відповідне узагальнення; 

- проводиться  перевірка роботи секретарів судового засідання щодо якісного оформлення судових справ, вчасної їх передачі до канцелярії суду.

Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів та проводяться оперативні наради суддів, на яких всебічно розглядаються питання покращення ефективності роботи, аналізу стану здійснення судочинства, наявної проблематики, у тому числі щодо:

 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом І півріччя 2018 року  обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики. 

Разом з тим, необхідним є продовження робіт щодо підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються статистичною роботою, систематичне проведення семінарських занять, особливо при встановленні нових версій діловодства (в тому числі і в режимі відеоконференцзвязку), що в свою чергу сприятиме позитивному впливу на поліпшення стану обліково-статистичної роботи в суді. 

 

Аналіз стану здійснення правосуддя

 Київським районним судом м. Полтави за І півріччя 2018 року.

            Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, протягом періоду часу з 01.01.2018 р. по 30.06.2018р., включно, на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 16 048 документів вхідної кореспонденції (заяви, справи, матеріали, клопотання і т.ін.).

         Відповідно до статистичної форми звітності 1-мзс про роботу суду, протягом січня-червня місяців 2018 р. на адресу суду надійшло 4782 справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами відповідного судочинства. Всього ж, із урахуванням залишку справ станом на 01.01.2018р., загальна кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні суду склала  2398,  із них станом на 01.07.2018 р.  розглянуто - 4709, таким чином питома вага розглянутих справ від загальної кількості справ, що перебувала в провадження суду, склала 87,2%.

         Згідно штатного розпису суду в Київському районному суді м. Полтави штатна чисельність суддів складає 13, проте станом на 01.07.2018року фактична чисельність  заповнених посад суддів у суді  складає 12, одна посада судді – залишається вакантною.  

        

 

В нижченаведеній таблиці відображена інформація про загальні показники розгляду справ та матеріалів  у суді протягом І півріччя 2018 року

окремо за видами судочинства

(дані обраховані відповідно до статистичних форм звітності суду):

 

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку кримінального судочинства

2086

2208

2036

172

Справи в порядку цивільного судочинства

1528

1912

1572

340

Справи в порядку адміністративного судочинства

161

196

149

47

Справи про адміністративні правопорушення

1007

1082

952

130

Всього по суду:

4782

5398

4709

689

 

Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Розгляд кримінальних проваджень у суді відповідно до рішення Зборів суддів Київського районного суду м. Полтави, забезпечуються 5 із 13 по штату суддями. 

Судовий контроль за дотримання прав, свобод під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях забезпечують 6 суддів, з яких 5 –   судді, що спеціалізуються на розгляді всіх інших кримінальних справ, та 1 суддя –  обраний із числа суддів, що спеціалізується на розгляді цивільних та адміністративних справах.

Протягом І півріччя 2018 року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 2086 справ, розгляд яких провадиться відповідно до кримінально-процесуального законодавства, а загальна кількість справ даної категорії, що перебувала в провадженні суду, склала 2 208 справ, з них:

263 – кримінальні справи;

1679 – клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування (розгляд справ даної категорії забезпечуються слідчими суддями, які в той же час не спеціалізуються на розгляді кримінальних справ);

258 – матеріалів в порядку виконання судових рішень;

4 – справи в порядку надання міжнародної правової допомоги;

2 –заяви про перегляд справи за ново виявленими обставинами;

2 – інше.

 

 

Станом на 01.07.2018 року суддями розглянуто 2 036 справ  (із 2 208, що перебували на розгляді), таким чином частка розглянутих справ (розгляд яких провадиться відповідно до кримінально-процесуального законодавства) склала 92,2%. Залишок нерозглянутих справ складають 172 справи, з них:

94 – кримінальні справи;

58 – клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування;

20 справ – в порядку виконання рішень.

 

 

Аналіз  розгляду  кримінальних справ:

Протягом І півріччя 2018 року суддями Київського районного суду м. Полтави було розглянуто 169 кримінальних справ із 263, що перебували в провадженні,   частка розглянутих справ склала 64,3%. Станом на 01.07.2018 року залишок нерозглянутих справ склав 94, з них 15 кримінальних справ зупинених провадженням. Із загальної кількості кримінальних справ, що перебувають в провадженні суду, 11 – знаходяться в провадженні суду більше 6 місяців, але  до 1 року та 4 справи –   у строк понад рік (в тому числі 1 справа триває на розгляді уже більше 3 років – а саме за обвинуваченням Кернеса Г.А., Блинника В.Д. та Сміцького Є.М. за ст.ст.146, 127, 129 КК України (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, катування, погроза вбивством).

Тривалість розгляду кримінальних справ пов’язана з рядом об’єктивних чинників, зокрема тяжкість злочинів, багатоепізодність, складність самої справи, велика кількість учасників судового процесу, виклик свідків, потерпілих для їх допиту, дослідження значного обсягу матеріалів справи, неявка учасників судового процесу і ін. З метою забезпечення оперативного розгляду справ, протягом І півріччя 2018 року   винесено 18 ухвал про застосування приводу відносно обвинувачених та 21 - відносно свідків, ще відносно 8 осіб накладено грошове стягнення за неявку в судове засідання без поважних причин.

 

Аналіз  розгляду матеріалів, в порядку КПК України:

Всього протягом першого півріччя 2018 року надійшло 1896 матеріалів, розгляд яких проводиться за правила норм КПК України. З них, 1662 матеріали, складають матеріали, подані за клопотаннями слідчих, прокурорів під час досудового розслідування (розглядаються лише слідчими суддями), що становить 88% всіх матеріалів по КПК України.

Середньомісячне навантаження на одного слідчого суддю в І півріччі 2018 року склало 46 клопотань (без урахування інших справ).

Станом на 01.07.2018року судом розглянуто 1867 матеріалів по КПК України, із 1945, що перебували на розгляді, залишок нерозглянутих  становить – 78 матеріалів. Частка розгляду справ склала  96%.

Враховуючи кількість кримінальних справ, що перебували в провадженні Київського районного суду м. Полтави у І півріччі 2018року(2208), середньомісячний показник навантаження кримінальних справ на одного суддю-криміналіста  складає 58 справ.

 

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:

Відповідно до рішення Зборів суддів Київського районного суду м. Полтави, 8 із 13 по штату суддів забезпечують розгляд цивільних та адміністративних (КАСУ) справ.

Протягом І півріччя 2018 року в суді залишалася бути вакантною 1 посада судді,  таким чином фактично розгляд цивільних та адміністративних (КАСУ) справ у суді і по даний час забезпечують  7 суддів.    

 

Таблиця про показники розгляду

справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства (ЦПК):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку позовного провадження

783

1061

804

257

Справи в порядку окремого провадження

214

230

214

16

Матеріли (заяви, клопотання) в порядку ЦПК України

531

621

554

67

ВСЬОГО:

1528

1912

1572

340

 

 

 

Аналізуючи статистичні показники розгляду цивільних справ у суді, встановлено, що протягом І півріччя 2018 року на адресу суду надійшло 1528 справ, розгляд яких провадиться за правила норм цивільного процесуального законодавства. Протягом січня-червня 2018року суддями Київського районного суду м. Полтави розглянуто всього 1572 (із 1912, що перебували в провадженні) справ та матеріалів в порядку цивільного процесуального законодавства.

 

Отже, станом на 01.07.2018року залишок нерозглянутих цивільних справ та матеріалів у суді складає 340, а частка розглянутих становить 82,2%.

З них залишок справ позовного та окремо провадження становить 273, в тому числі 31 справа зупинена провадженням.

Із загальної кількості нерозглянутих справ позовного та окремого провадження, 10 справ перебувають на розгляді в суді в строк від 3 до 6 місяців, ще 8 справ  - у строк від 6 місяців до 1 року та 1 справа, нерозглянута судом уже  понад рік.

        На 01.07.2018 р. кількість цивільних справ, провадження в яких зупинено становить 31 справу. Основною причиною зупинення провадження у справах є призначення різного роду експертиз. Так, із 31 зупинених провадженням справ:

 

Враховуючи те, що на розгляді цивільних справ спеціалізуються, та протягом І півріччя 2018 року фактично працювали, 7 суддів,  середньомісячне навантаження цивільних справ  на одного такого суддю склало  46 справ.

 

 

Аналіз розгляду справ в порядку адміністративного судочинства:

 

Протягом  І півріччя 2018  року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 62 адміністративні справи. З урахуванням залишку за попередній звітний період, протягом вказаного періоду часу в провадженні суду перебувало всього 90 адміністративних справ, з них 83 розглянуті, залишок нерозглянутих - складає 7 справ, в жодній із яких провадження не зупинено.

Крім того, протягом І півріччя 2018 року в провадженні суду  перебувало 15 заяв в порядку виконання судового рішення по адміністративних справах та 1 заява про перегляд рішення за ново виявленими обставинами, з яких 35 заяв щодо питань в порядку виконання рішень та 1 заява про перегляд рішення - судом розглянуті, ще 4 заяви  залишаються на розгляді.   

 

 

Підсумкова таблиця показників розгляду

справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Адміністративні справи

62

90

83

7

Заяви, клопотання, подання в порядку КАСУ , в т.ч. в порядку виконання судових рішень, перегляд за ново виявленими обставинами)

37

40

36

4

позовні заяви (за виключенням тих, у яких  було відкрито провадження)

62

66

30

36

ВСЬОГО:

161

196

149

47

 

Отже, питома вага розглянутих адміністративних справ (розгляд яких проводиться за правилами адміністративного судочинства)  становить 92,5%.   

Середньомісячне навантаження  на одного суддю, який спеціалізується на розгляді адміністративних справ(КАСУ),  становило  4 справи.

 

 

 

 

 

 

Аналіз розгляду справ про вчинення

адміністративного правопорушення:

З 01 січня 2018 року по 30 червня 2018р. до Київського районного суду м. Полтави надійшло 979 матеріалів про вчинення адміністративного правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної категорії станом на 01.01.2018р.,  всього  протягом І півріччя 2018 року в провадженні суду перебувало  1052 справ даної категорії, з них розглянуто 925, ще  127 справ – склали залишок нерозглянутих.

 

Статистична інформація щодо показників  розгляду справ про адміністративні правопорушення:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто (разом з повернутими)

Залишок

Справи про вчинення адміністративного правопорушення

979

1052

625

127

Справи в порядку виконання постанови про адм. правопорушення

28

30

27

3

ВСЬОГО:

1007

1082

952

130

Отже, питома вага розглянутих матеріалів у справах про адміністративні правопорушення  становить 88%.   

Середньомісячне навантаження  на одного суддю, який спеціалізується на розгляді  даної категорії справ,  становило  36 справ.

 

Підсумовуючи аналіз стану здійснення правосуддя Київським районним судом м. Полтави  у І півріччі 2018 року можна зробити наступні висновки:

№п/п

Вид  судочинства

Частка розглянутих справ, від загальної кількості справ що перебувала в провадженні

Середньомісячний показник навантаження по суду

1

Кримінальне судочинство

92,2%

58 (лише як слідчому судді 46 справ)

2

Цивільне судочинство

82,2%

36

3

Адміністративне судочинство 

92,5%

4

4

Справи про адміністративні правопорушення

88%

36

 

 

№п/п

Вид судочинства

Середня тривалість

1

Справи кримінального судочинства

10днів

2

Справи цивільного судочинства

43днів

3

Справи адміністративного судочинства 

26 днів

4

Справи про адміністративні правопорушення

18 днів

 

Відомості про судовий збір:

До Київського районного суду м. Полтави протягом періоду часу з 01.01.2018 р. по 30.06.2018 р. було подано 1254 заяви, в яких справляється судовий збір на загальну суму 1 233 402 грн. (у тому числі із кількості заяв, які повернуті внаслідок несплати судового збору – 8 заяв). Фактично сплачено судовий збір по 933 поданих заявам на суму 945 879 грн.

Протягом січня-червня місяців 2018 року на адресу суд надійшло 8 заяв про повернення судового збору на суму  11 992грн.

 В провадженні суду протягом періоду з 01.01.2018 р. по 30.06.2018р. перебувало 314 заяв, поданих від осіб, звільнених від сплати судового збору відповідно до встановлених законодавством пільг, або про зменшення судового збору на суму 199 689 грн.

Вищенаведену інформацію можна висвітлити більш детально виділивши дані окремо по категоріям справ, наступним чином:

 

За подання до суду позовних заяв (1254 заяви):

 

З вище перерахованих заяв судовий збір в розмірі 11 992 грн. було повернуто по 8 заявам, у 314 випадках осіб звільнено від сплати судового збору на загальну суму 199 689 грн.

 

За подання до суду адміністративних позовів (12 заяв):

У 4 випадках особи були звільнені  від сплати судового збору на загальну суму  2819грн.

 

За видачу судом документів (33 заяв):

 

Судом ухвалено 535 постанов про накладення адміністративного стягнення  на загальну суму судового збору  188 534грн. Відповідно до цих постанов присуджено до стягнення за рішенням суду в Державний бюджет судовий збір на суму  191 592грн.

 

Київським районним судом м. Полтави відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 172 від 21.12.2012 року (зі змінами відповідно до наказу ДСА України № 166 від 04.12.2013 р.) щоквартально розраховується звітність № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» та направляється до ТУ ДСА України в Полтавській області.

 

Крім того, на виконання спільного листа Міністерства юстиції України, Державної казначейської служби України та Державної судової адміністрації України від 09.03.2017 року щодо виконання рішень про стягнення судового збору, штрафу,  судом здійснюється контроль щодо звернення до виконання рішень про стягнення на користь ДСА України судового збору, та щомісяця на адресу ДСА України направляється список справ, рішення в яких про стягнення судового збору, були направлені на виконання.

 

 

 Керівник апарату суду                                          Т.В.Хмелюк  

 

13.07.2018року