flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи Київського районного суду м. Полтави за 2014 рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Київського

районного суду м. Полтави

______________ В.М.Шиян

15 січня 2015 р.

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 стану здійснення правосуддя та обліково-статистичної роботи

 Київського районного суду м. Полтави

 за 2014 рік.

 

         На  виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави на ІІ півріччя 2014 року  узагальнено стан обліково-статистичної роботи суду за 2014 р.

            Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями.

         З метою правильної та належної організації діловодства в суді керівником апарату суду раз на півріччя складається план роботи суду з відмітками про їх виконання, включаючи аналізи, узагальнення, семінарські заняття, які обговорюються на оперативних нарадах суду та приймаються міри по усуненню недоліків, встановлених на тих чи інших ділянках роботи суду та недопущенню їх у подальшій роботі. План роботи суду затверджується наказом голови суду.

Форми звітності та порядок їх складання в місцевому суді затверджено Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України № 206/90/44/5 від 27.02.2002 року. Відповідно до цього документу в Київському районному суді м. Полтави  у визначені звітні періоди складалися наступні статистичні звіти: за формами  1, 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 6-8; щоквартально складалися звіти за формами № 1-Л; № 1-ОП, № 1-1-ОП, № 10, які виготовляються в двох примірниках, підписуються головою суду та виконавцем. Один примірник звітів залишається в суді, де і зберігаються в спеціальному наряді, прошитому та пронумерованому, інший примірник надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області (чи іншої державної установи). Особи, відповідальні за складання звітності та наповнення електронної бази визначаються наказом керівника апарату суду.

Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню до працівників апарату суду з питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

Розподіл обов’язків між працівниками апарату суду щодо здійснення первинного обліку документів і складання звітності про стан здійснення Київським районним судом м. Полтави правосуддя встановлюється наказами керівника апарату відповідно до їх посадових інструкції. Зокрема, згідно посадової інструкції старшого секретаря суду канцелярії, затвердженої наказом керівника апарату суд № 13-од. від 31.03.2011 року, канцелярію суду, як структурний підрозділ, очолює старший секретар, який організовує та забезпечує належну її роботу. Відповідні посадові інструкції інших працівників апарату суду були затверджені наказами керівника апарату суду. Зі своїми посадовими обов’язками та в разі тимчасового покладення обов’язків, відповідальний працівник в обов’язковому порядку ознайомлюється під підпис з відповідним наказом.

Організаційні питання роботи канцелярії Київського районного суду м. Полтави здійснює старший секретар суду, на якого покладено обов’язок щодо організації та забезпечення її належної роботи: розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків. Секретарем суду канцелярії, на якого наказом керівника апарату покладено обов’язок щодо прийняття, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надходить до суду, здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції, етапи її руху в електронному вигляді  через автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймаються, опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

З метою встановлення правильності та повноти реєстрації вхідної кореспонденції, відповідно до Плану роботи суду на ІІ півріччя 2014 року, в грудні місяці 2014 року заступником керівника апарату суду проведено перевірку з даного напрямку роботи канцелярії суду.

Справи, створювані в діловодстві  Київського районного суду м. Полтави, оформлюються відповідно до номенклатури справ на 2013 рік, яка була складена керівником апарату, погоджена з  експертною комісією суду, начальником архівного відділу Полтавської міської ради та затверджена наказом голови суду. Формування справ у суді здійснюється відповідальними особами відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція).

Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Наказом керівника апарату суду в Київському районному суді м. Полтави відповідальною особою за роботу з речовими доказами визначено секретаря суду з кримінальних справ, яка веде журнал обліку речових доказів, здійснює їх прийняття, реєстрацію в АСДС в день їх надходження, контролює стан  зберігання речових доказів, проводить дії щодо речових доказів після винесення судового рішення.

У відповідності до вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні та листопаді місяцях 2014 року заступником керівника апарату суду було проведено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання. 

Статистичні звіти в суді складаються на основі документів первинного обліку, ведення яких здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства. Правила заповнення форм звітності про стан розгляду Київським районним судом м. Полтави судових справ і матеріалів визначаються Інструкцією щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом ДСА України № 55 від 05.06.2006 з наступними змінами та доповненнями. У відповідності до цього, наказом керівника апарату в суді визначені відповідальні особи за складання та подання форм звітів, визначаються строки виконання, перевірка правильності складання звітів проводиться заступником керівника апарату.

Обробка та формування звітів проводиться в ручному режимі, однак з метою переходу в майбутньому на автоматичний режим формування звітів, в суді паралельно для перевірки точності даних звіти формуються ще й автоматично. Дане впровадження сприяє виявленню та усуненню помилок з боку працівників апарату суду щодо наповнення бази АСДС. В разі надходжень змін та оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття.

         Консультанта суду призначено відповідальною за підготовку та надсилання до Державної судової адміністрації України на п’ятий день після звітного періоду, в електронному вигляді, звіту форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах». У відповідності до вимог наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2012 року № 164 про затвердження переліку відомостей про судовий збір, відповідальною особою постійно проводиться перевірка обліково-інформаційних карток щодо повноти внесеної інформації про сплату та звільнення від сплати судового збору.

В суді значна увага приділяється ознайомленню працівників суду зі змінами в чинному законодавстві. В зв’язку з цим заступник керівника апарату суду постійно доводить до відома суддів та працівників апарату суду про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично готує для суддів огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях.

З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників щодо діловодства в суді керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань. Разом з тим, у випадках прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суду, семінарські та практичні заняття з працівниками апарату Київського районного суду м. Полтави проводяться позапланово. Так, протягом 2014 року з працівниками апарату суду було проведено близько 20 семінарських занять, зокрема, щодо детального вивчення положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15.11.2012 року  № 155;  Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (нова редакція), затвердженої спільними наказами від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125;  Закону України «Про очищення влади»; Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду внесеними згідно Рішення РСУ №51 від 06.11.2014р.;  положень Закону України «Про правила етичної поведінки» та Загальних правилами поведінки державного службовця, та інші.  

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді» щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень неналежного виконання  посадових обов’язків проводяться службові перевірки, відбираються пояснення, винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності. Так, в 2014 році до одного працівника апарату суду за неналежне виконання посадових обов’язків застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, в Київському районному суді м. Полтави здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду, інші корисні посилання).

Протягом 2014 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду за І півріччя 2014р. та протягом всього 2014року, проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші). Крім того, на виконання як Плану роботи суду так і завдань судів вищих інстанцій, проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя з окремих питань, зокрема узагальнено судову практику: щодо застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду цивільних справ; щодо постановлення судом виправдувальних вироків за КПК 2012р.;  судову практику розгляду судом заяв про забезпечення позову при вирішенні спорів у цивільному судочинстві; аналізовано практику дотримання судом вимог процесуального законодавства при відкритті провадження у справах цивільної юрисдикції; практику вирішення судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах за 2013-2014р.р; узагальнено практику розгляду судом цивільних справ щодо застосування законодавства про право власності на багаторічні насадження; узагальнено практику розгляду цивільних справ за позовами про визнання прилюдних торгів недійсними та оспорювання експертної оцінки  майна у виконавчому провадженні; узагальнено практику застосування судами строків позовної давності по цивільним справам, що витікають з кредитних правовідносин; аналізовано практику перегляду судових рішень, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами за ст..245-253КАСУ; узагальнено практику розгляду судом кримінальних проваджень про злочини, вчиненні неповнолітніми; практику розгляду спорів, що виникають із правовідносин щодо захисту права власності та інших речових прав по категорії справ про визнання права власності; узагальнено практику розгляду спорів, що виникають із земельних правовідносин; та інші.

Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- інформація про кількість справ, які призначені до розгляду, наслідки розгляду з визначенням причин відкладення (щотижня секретарями судового засідання подаються списки призначених до розгляду справ та матеріалів, узагальнена інформація подається голові суду для обговорення на оперативних нарадах суддів);

- інформація про дотримання строків розгляду справ (щотижня складаються списки кримінальних справ, що перебувають на розгляді в суді понад 3 місяці, узагальнена інформація за встановленою формою подається до Апеляційного суду Полтавської області; у визначені строки складаються статистичні звіти, результати яких постійно обговорюються на оперативних нарадах суддів). Крім того, щомісяця, заступником керівника апарату суду на підставі даних, наданих помічниками суддів, формуються списки судових справ, які не розглянуті понад строки;

- інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР (щомісяця помічниками суддів складаються аналізи причин відкладення судових засідань, де в одній з граф зазначається ця інформація). Систематично проводиться моніторинг надсилання процесуальних документів до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації про дату набрання чинності рішень;

- консультантом суду, здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу, та щомісяця проводиться відповідне узагальнення;

- відповідно до плану роботи суду, не рідше 2 разів на рік, та за потреби, заступником керівника апарату суду проводиться перевірка роботи працівників апарату суду та ін.

Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів та проводяться оперативні наради суддів, на яких всебічно розглядаються питання покращення ефективності роботи, аналізу стану здійснення судочинства, наявної проблематики, у тому числі щодо:

-         аналізу причин скасування та зміни рішень після їх перегляду в  апеляційному та касаційному порядку;

-         аналізу правових позицій судів вищих інстанцій у різних категоріях справ;

-         єдності судової практики у різних категоріях справ на підставі інформаційних листів судів вищих інстанцій  та узагальнень судової практики;

-         стану обліково-статистичної роботи, аналізу результатів складених статистичних звітів та інше.

Поряд з цим, в Київському  районному суді м. Полтави керівником апарату та заступником проводяться збори працівників апарату, на яких, крім іншого, обговорюються результати перевірок з питань діловодства в суді, приймаються пропозиції щодо покращення роботи в цьому напрямку.

         Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом   2014 року обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики. 

Разом з тим, правильним було б відзначити і про наявність проблемних питань, що виникають в обліково-статистичній роботі суду, а саме:

-                     досить часто в комп’ютерну програму «Д3» вносяться зміни та оновлення, в більшості випадків, ставляться стислі строки для запровадження змін, які, поряд з основною роботою, потребують швидкого опрацьовування;

-                     останнім часом в суді спостерігається високий темп плинності кадрів, що породжує низький рівень знань працівників суду в галузі комп’ютерної програми «Д3».

Також, варто зауважити, що основним джерелом отримання інформації та відповідних знань для працівників суду з питань обліково-статистичної роботи є надання методичної допомоги Державною судовою адміністрацією України та ДП «Інформаційні судові системи» шляхом проведення семінарів-навчань. 

Тому, вважаємо за необхідне активізувати заходи щодо підвищення кваліфікації працівників суду, що займаються статистичною роботою, зокрема, систематично проводити семінарські заняття, особливо при встановленні нових версій діловодства (в тому числі і в режимі відеоконференцзвязку), що в свою чергу сприятиме позитивному впливу на поліпшення стану обліково-статистичної роботи в суді. Для працівниківякі займаються первинним облікомпротягом року доцільно було б  проводити навчання та стажування з питань діловодства та звітності.

Варто зазначити, що запровадження АСДС вплинуло на встановлення чіткого організаційно-технічного порядку та надало змогу організувати відповідний контроль за проходженням та виконанням судових документів. Однак, програма допускає помилки під час генерування даних, що призводить до необхідності корегування показників звіту в ручному режимі. 

Шляхи виходу з цієї ситуації:

-           необхідно забезпечити надання ТУ ДСА України в Полтавській області методичної допомоги з питань судової статистики;

-           продовжити удосконалення програми «Д3»;

-           здійснювати постійний обмін досвідом із іншими судами області у сфері судової статистики та проведенні аналітичної роботи шляхом проведення спільних заходів та активної участі у них працівників суду, які займаються даними питаннями.

 

 

Аналіз стану здійснення правосуддя

 Київським районним судом м. Полтави за 2014р.

            Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, протягом періоду часу з 01.01.2014 р. по 31.12.2014р., включно, на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 37 082 документів вхідної кореспонденції (заяви, справи, матеріали, клопотання і т.ін.). Середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду) складає – 1 952  документа.

         Протягом січня-грудня місяців 2014 р. на адресу суду надійшло 9 351 справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами відповідного судочинства. Всього ж, із урахуванням залишку справ станом на 01.01.2014р., загальна кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні суду склала  10 008,  із них станом на 01.01.2015 р.  розглянуто -9383, таким чином питома вага розглянутих справ від загальної кількості справ, що перебувала в провадження суду, склала 93,8%.

         Згідно штатного розпису суду в Київському районному суді м. Полтави штатна чисельність суддів складає 13, проте станом на 01.01.2015 р. фактична чисельність суддів у суді складає 12. 

         Середня кількість справ та матеріалів, які перебували в провадженні,  на одного судді складає 770 справ, а розглянутих – 722.

 

В нижченаведеній таблиці відображена інформація про загальні показники розгляду справ та матеріалів  у суді протягом 2014 року

окремо за видами судочинства

(дані обраховані відповідно до статистичних форм звітності суду) :

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку кримінального судочинства

1714

1775

1728

47

Справи в порядку цивільного судочинства

4540

5505

5073

432

Справи в порядку адміністративного судочинства

329

424

392

32

Справи про адміністративні правопорушення

1898

1999

1931

68

Всього по суду:

8481

9703

9124

579

 

Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Протягом січня-грудня місяців 2014 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 432 кримінальних справ (проваджень), з них розглянуто 404, в тому числі 117 - на стадії підготовчого судового засідання.  

За результатами розгляду вищевказаних кримінальних справ суддями були прийняття наступні рішення:

·        У 339 справах постановлено вирок, з них 43 – із затвердженням угоди про примирення та 56 – із затвердженням угоди про визнання винуватості;

·        1 - відмовлено в затвердженні угоди, провадження повернуто прокурору для продовження досудового розслідування;

·        3 обвинувальні акти – повернуто прокуророві;

·        В 52 справах провадження закрито з різних підстав;

·        В 9 кримінальних провадженнях винесено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру.

Станом на 01 січня 2015р. залишок нерозглянутих кримінальних справ по суду складає 28 кримінальних проваджень, з них по 7 справам провадження зупинено. Із 21 кримінального провадження, які станом на 01.01.2015р. не зупинені провадженням,  в 4 справах судовий розгляд ще не розпочався, справи лише призначені до підготовчого судового засідання. Таким чином, станом на 01.01.2015 р. по суду значиться 17 кримінальних проваджень, в яких розгляд відкладено, із них 3 справи відкладено - у зв’язку з неприбуттям обвинуваченого, 1 - у зв’язку з неприбуттям захисника,  1 – через неприбуття свідків, потерпілих, 1- у зв’язку із зміною обвинувачення та 11 - з інших підстав.   

В цілому протягом січня-грудня місяців 2014 року в суді мало місце 917 фактів відкладення судових засідань по кримінальним справам, з них:

-         нездійснення доставки обвинуваченого -21

-         неприбуття обвинуваченого – 113

-         хвороба обвинуваченого – 16

-         неприбуття прокурора – 5

-         неприбуття захисника – 59

-         неприбуття свідків – 1940

-         неприбуття інших учасників кримінального провадження – 23

-         зміна обвинувачення – 15

-         підготовка захисту обвинуваченого від зміненого чи додатк. обвинувачення – 2

-         проведення експертизи -2

-         інші підстави – 521   (зокрема такі як: витребування доказів - копії вироку іншого суду чи копії висновку експертизи, зайнятість судді в іншому судовому засіданні, надання часу для відшкодування шкоди, завданої злочином, для етапування обвинуваченого, у зв’язку з об’єднанням кримінальних проваджень в одне провадження, для погодження процесуальних документів прокурором,  для ознайомлення з позовом, у зв’язку з хворобою судді, для залучення захисника,  для виклику свідків, для виклику експерта, надання часу для укладення угоди, зміни, відмови від обвинувачення, надання часу для укладення угоди з адвокатом, залучення  цивільного відповідача, проведення прокурорської перевірки, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, підготовка до призначення експертизи та інші).

 

         Протягом періоду часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року відносно 426 осіб, вироки (ухвали) щодо яких набрали законної сили, в тому числі:

-         відносно 367 осіб, які були засуджені судом,

-         відносно 1 особи - винесено виправдувальний вирок;

-         відносно 7 осіб - судом застосовано примусові заходи медичного  характеру;

-         відносно 51 особи – провадження щодо яких було закрито.

 

Протягом 2014року відносно 5 неповнолітніх осіб, вироки суду відносно яких набрали чинності, із них:

ü     2 особи були засудженні за вчинення злочину та на підставі ст..75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням.;

ü     відносно 3 осіб винесено рішення про закриття провадження, з них 2 у зв’язку з передачею осіб на поруки.

 

         Аналізуючи дані вироки суду за видами призначених покарань, встановлено, що станом на 01.01.2015 р. набрали чинності вироки про:

ü     позбавлення волі на певний строк  - відносно  89 осіб ( із них щодо позбавлення волі  на строк  до 5 років відносно 80 осіб, на строк від 5 до 10 років – відносно 8 осіб та відносно 1 особи щодо позбавлення волі на строк від 10 до 15 років);

ü     засудження до покарання у виді штрафу -  відносно 77 осіб;

ü     засудження до покарання у виді обмеження волі – відносно 3;

ü     засудження до покарання у виді громадських робіт – відносно 24 осіб;

ü     засудження до покарання у виді арешту - відносно 17 осіб;

ü     засудження до покарання у виді позбавлення спеціального права - відносно 2 осіб.

Крім того, із загальної кількості вироків, що набрали законної сили станом на 01.01.2015р., відносно 11 осіб судом було застосовано додаткове покарання у виді  позбавлення спеціального права, відносно 1 особи - позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та ще відносно 4 осіб -  конфіскацію майна.

Також слід відмітити, що станом на 01.01.2015р. набрали чинності вироки про звільнення осіб від відбування покарання, зокрема на підставі ст. 75 КК України, 144 особи звільнено від відбування призначеного покарання з встановленням випробувального терміну, ще  11 осіб - звільнено  від призначеного покарання на підставі застосуванням положень ЗУ «Про амністію у 2014 році».

Аналізуючи статистичні дані за ступенем тяжкості вчинених злочинів, встановлено, що із загальної кількості  осіб, рішення суду відносно яких в 2014 році набрали чинності, 253 обвинувачувалися у вчиненні злочинів середньої тяжкості, з них 228 – засуджені згідно обвинувальних вироків; 74 особи – обвинувачувалися у вчиненні тяжких злочинів, з них 71 – засуджені судом; 92 особи – обвинувачувалися  у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, з них 62 – засуджено та 7 осіб – у вчиненні особливо тяжких злочинів, 6 з яких засуджено вироками суду.

  Аналізуючи вироки (ухвали), які в 2014 році набрали чинності за особою злочинця, встановлено, що із загальної кількості засуджених осіб, 365 осіб - громадяни України, при цьому 48 із них – особи жіночої статі, також 47 осіб вчинили злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

 Розподіляючи засуджених осіб за віковим критерієм, вбачається, що більшість злочинів були вчиненні особами у віці 30-50 років, а саме 160 із 367 засуджених осіб, 84 особи вчинили злочин у віці 25-30 років, 83 особи – у віці 18-25років, 31 особа – у віці 50-65 років та 7 осіб, на момент вчинення злочину  були старше 65 років. Як уже зазначалося, в 2014 році набрали чинності вироки відносно 2 неповнолітніх осіб, а саме злочини були вчиненні особами у віці 16-18 років.         

В більшості випадків злочини вчинялися особами, які раніше уже мали   судимість. Так, із загальної кількості осіб, відносно яких рішення суду набрали чинності,  41 особа визнана такою, що не має судимість, в 11 осіб судимість була погашена або знята, та 132 особи мали незняту чи непогашену судимість, при цьому 60 із них мали одну судимість,   56 осіб – мали три і більше судимості та 16 осіб – дві судимості.

 

 Протягом проаналізованого періоду часу в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебував 641 матеріал в порядку виконання судового рішення по кримінальним справам, з них станом на 01 січня 2015р. розглянуто 627 справ, з яких 513 – задоволено та 28 – повернуто.     Розподіляючи справи за предметом їх розгляду, було встановлено, що із розглянутих 627 клопотань (подань, заяв) судом було розглянуто наступні справи:

-         про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання -12;

-         про заміну не відбутої частини покарання більш м’яким - 3;

-         про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком – 44;

-         про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку -142;

-         про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України – 1;

-         про застосування покарання за наявності кількох вироків – 1;

-         про застосування амністії – 116;

-         про зняття судимості - 2;

-         про установлення, припинення адміністративного нагляду - 10;

-         про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд – 4;

-         про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру – 76;

-         про приведення вироку у відповідність до нового закону, який звільняє від покарання або пом’якшує його – 5;

-         та інших – 211.

 

 

                Протягом 2014 року на розгляді у суді перебувало 585 клопотань слідчих, прокурорів та інших осіб в порядку КПК України, з них 583 – розглянуто. Крім того, в провадженні суду перебувало 96 справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з яких 93 розглянуто. Станом на 01.01.2015 р. залишок нерозглянутих справ цієї категорії складає 5 справ, з яких 2 клопотання та 3 скарги.

          Аналізуючи дані справи за результатами розгляду, було встановлено, що із 583  розглянутих клопотань, по 486 судом було прийнято рішення про їх  задоволення ще 3 – повернуто заявникам. Також слід відмітити, що із 583 розглянутих клопотань, 121 - складають клопотання щодо застосування запобіжних заходів.

         Результати розгляду даних клопотань окремо за предметом  розгляду відображено в нижченаведеній таблиці:

 

 

розглянуто

Задоволено

Відмовлено

Повернуто

Без розгляду

інше

Особисте зобов'язання

75

73

1

-

1

-

Тримання під вартою

38

26

4

1

6

1

Продовження строків тримання під вартою

2

2

-

-

-

-

Домашній арешт

7

7

-

-

-

-

Дозвіл на затримання з метою приводу

14

13

1

-

-

-

Проведення обшуку

103

71

32

-

-

-

Тимчасовий доступ до речей і документів

328

285

43

-

-

-

Інші клопотання

12

7

4

1

 

-

Арешт майна

2

1

-

1

-

-

Всього:

581

485

85

3

7

1

 

         Аналізуючи  розгляд  справ за скаргами на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, встановлено,  що із загальної кількості розглянутих справ даної категорії (93 скарги) судом було розглянуто наступні категорії скарг:

ü     на бездіяльність слідчого, прокурора  - 44;

ü     на рішення слідчого про закриття кримінального провадження – 42;

ü     на рішення прокурора про закриття кримінального провадження -1;

ü     на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – 1;

ü     інші скарги – 5.

 

         Аналізуючи дані скарги за результатами їх розгляду, встановлено, що судом були прийняття наступні рішення:

ü     про задоволення скарг – 33

ü     залишено без задоволення - 28

ü     про повернення -19

ü     закрито провадження - 1

ü     про відмову у відкритті провадження - 9

ü     про залишення без розгляду - 1

ü     направлено за підсудністю до Окт. р/суду м. Полтави -1

 

Протягом січня-грудня місяців 2014 року до Київського районного суду м. Полтави надійшло 8 заяв про перегляд судових рішень по кримінальним справам за нововиявленими обставинами. Всі заяви розглянуті судом та прийнятті наступні рішення:

ü     1 - закрито провадження у зв’язку з відмовою від заяви;

ü     2 - заяви задоволено із скасуванням  вироку і ухваленням нового вироку;

ü     2 - заяви задоволено із скасуванням  ухвали і ухваленням нової ухвали;

ü     3 - заяви залишено без задоволення.

Всі заяви про перегляд судового рішення були подані до суду з підстав наявності обставин, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку кримінального судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи кримінального провадження         

400

432

404

28

Справи в порядку виконання судових рішень

624

641

627

14

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

575

585

583

2

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

94

96

93

3

Справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

7

7

7

-

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

6

6

6

-

Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

8

8

8

-

ВСЬОГО:

1714

1775

1728

47

 

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:

         Протягом 2014 року в провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувало 2606 цивільних справ, з них 2382 – в порядку позовного  провадження та 224 – в порядку окремого провадження.

        

         Аналізуючи розгляд справ в порядку позовного провадження, слід відзначити наступне: протягом січня-грудня 2014 року на адресу суду надійшло 2104 справи даної категорії, із урахуванням залишку нерозглянутих справ станом на 01.01.2014р. Всього на розгляді в суді перебувало 2382 справи позовного провадження, з яких станом на 01.01.2015 р. розглянуто 2076 справи, питома частка даного показника склала 87,2%. За результатами розгляду справ даної категорії суддями були  прийнятті наступні рішення:

·        розглянуто справ по суті позовних вимог – 1872, з них 1650  із задоволенням позову;

·        в 34 справах – закрито провадження;

·        в 161 справі  – заяву залишено без розгляду.

 

         Станом на 01 січня 2015 р. залишок нерозглянутих справ позовного провадження у суді значиться в кількості  306 справ, при цьому  50 справ, зупинені. Підставами зупинення провадження у справах стали наступні: призначення по справі експертизи, направлення судом доручення про допит відповідача по справі,  до розгляду судом іншої справи, надання сторонам строку для примирення, до повернення відповідача з лав Збройних Сил України.

        

         Як зазначено вище, протягом січня-грудня місяця 2014р. в провадженні суду перебувало 224 справи в порядку окремого провадження, при цьому 202 із них – надійшли протягом 2014р.  В 2014 році судом було розглянуто 209 справ за заявами в порядку окремого провадження, з них:

 

·      справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  - 45;

·      справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою -2;

·      справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою – 1;

·      справи про усиновлення – 5;

·      справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення -99;

·      справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність – 1;

·      справи про визнання спадщини відумерлою -1

·      справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку – 18;

·      справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 18;

·      справи, що виникають із сімейних правовідносин – 4;

·      за іншими заявами – 15.

 

         За підсумками розгляду справ окремого провадження суддями були ухвалені наступні рішення:

ü     192 – заяви розглянуто по суті вимог, з них 183 – задоволено;

ü     1 – справу закрито провадженням;

ü     14 заяв - залишено без розгляду.

         Станом на 01.01.2015р. залишок нерозглянутих справ даної категорії по суду складає 15 справ, з яких  5 - зупинено провадженням.

        

         Станом на 01 січня 2015 року всього в суді  значаться 120 цивільних справ, розгляд у яких відкладено, з них 46 у зв’язку з неявкою одного із учасників процесу.

         Всього ж протягом січня-грудня місяців 2014 року в суді мало місце 3085 фактів відкладення судових засідань у цивільних справ з різних підстав, зокрема:

·        через неявку обох сторін по справі – 643 судових засідання;

·        через неявку відповідача по справі – 1068;

·        через неявку позивача – 159;

·        через неявку свідків – 17;

·        у зв’язку із залученням осіб – 114;

·        у зв’язку з витребуванням доказів по справі – 408;

·        з інших підстав - 493 (неявка представника сторони, за клопотанням сторони, для ознайомлення з матеріалами справи, для виклику свідків, неявка третьої особи, для примирення сторін,  для виклику третьої особи, для підготовки до судових дебатів, у зв’язку з зміною предмету позову, для мирового врегулювання спору, у зв’язку з уточненням позовних вимог,  перебування судді у відпустці,  у зв’язку з викликом  учасника процесу через оголошення в ЗМІ, у зв’язку з поданням  зустрічної позовної заяви, для отримання учасником процесу правової допомоги, перебування судді у відрядженні, перебування судді в нарадчій кімнаті по іншій справі, для надання доказів по  справі  та інші).

Також протягом січня – грудня місяців 2014 року Київським районним судом м. Полтави було розглянуто 1624 заяви про видачу судового наказу, з них:

·        76 – повернуто;

·        191 – відмовлено в задоволенні;

·        1357 – задоволено ( із них  1339 заяв про стягнення заборгованості ; 11 – про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 7 – про присудження аліментів).

 

Крім того, судом було розглянуто 71 заяву про скасування судового наказу , за результатами розгляду  яких суддями прийняті наступні рішення:

5 – залишено без розгляду

2 - повернуто

50 судових наказів – скасовано. 

 

Також протягом проаналізованого проміжку часу, в провадженні суду перебувало 9 заяв про перегляд рішень в цивільних справах за нововиявленими обставинами, в тому числі 7  заяв – надійшли протягом  2014 року.

Станом на 01.01.2015р. судом було розглянуто 9 заяв даної категорії, за результатами розгляду яких у 4 випадках судом винесено рішення про залишення заяви без задоволення, а по 4 – про задоволення, в тому числі 2 рішення суду  та 2 судових накази були скасовані.

Всі заяви про перегляд рішення в цивільних справах, що перебували на розгляді у суді протягом 2014 року, були подані до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства (ЦПК):

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Справи в порядку позовного провадження

2104

2382

2076

306

Справи в порядку окремого провадження

202

224

209

15

Заяви про видачу судового наказу

1602

1643

1624

19

Заяви про скасування судового наказу

70

74

71

3

Заяви про забезпечення доказів, позову

5

5

5

-

Заяви про перегляд заочного рішення

68

70

62

8

Заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

7

9

9

-

Скарги на ВДВС

43

45

43

2

Справи в порядку виконання судового рішення

415

425

418

7

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

2

2

2

-

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1

1

1

-

Доручення судів України

15

17

16

1

Доручення іноземних судів

5

5

5

-

Заяви про скасування рішення третейського суду

1

1

1

-

Позовні заяви та заяви в порядку окремого провадження по яким не відкрито провадження

 

602

531

71

ВСЬОГО:

4540

5505

5073

432

Аналіз справ в порядку адміністративного судочинства:

Протягом  2014 року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 211 адміністративних справ, з урахуванням залишку за попередній звітний період, всього протягом вказаного періоду часу в провадженні суду перебувало 227 адміністративних справ, з них 205 розглянуто.

За результатами розгляду даних справ суддями були ухвалені наступні рішення:

·        184 - справи розглянуто з винесення постанови по суті позову, з них 128 із задоволенням позову;

·        4 – провадження по справі було закрито;

·        16 - залишено без розгляду;

·        1-  направлено за підсудністю.

  Станом на 01 січня 2015 р. залишок нерозглянутих адміністративних справ складає 22 справи, в жодній із яких провадження не зупинено. Протягом січня-грудня місяців 2014 року мало місце 119 випадків відкладення судових засідань по адміністративним справам, із них:

-         56 - у зв’язку з неявкою одного із учасників судового процесу;

-         27 – для витребування додаткових доказів по справі;

-         3 - у зв’язку із  залучення інших осіб;

-         1- у зв’язку з уточненням позовних вимог;

-         1- для мирного врегулювання спору;

-         1 - для надання доказів по справі

-         30 судових засідань відкладено з інших причин.

 

Також протягом проаналізованого проміжку часу, в провадженні суду перебувало 9 заяв про перегляд рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами, в тому числі 2 заяви – надійшли в 2014 р. Станом на 01.01.2015 р. судом було розглянуто 8 заяв даної категорії, з них 6 заяв залишено без задоволення. Ще 1 заява – склала залишок нерозглянутих справ. 

Всі заяви про перегляд рішення в адміністративній справі, що перебували в провадженні суду протягом  2014 року, були подані до суду  з посиланням на наявність істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Станом на 01.01.2015 р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави на розгляді перебувало 143 заяви в порядку виконання судового рішення по адміністративній справі, з них 113 – надійшло протягом звітного року. Із загальної кількості справ, що перебувала на розгляді, 136 справ розглянуто, а 7 – складають залишок нерозглянутих.

За результатами розгляду клопотань в порядку виконання судових рішень суддями Київського районного суду м. Полтави були прийнятті наступні рішення:

·        5 заяв – повернуто;

·        4 - залишено без розгляду;

·        102 - відмовлено в задоволенні;

·        20 – задоволено.

Підсумкова таблиця результатів розгляду

справ та матеріалів в порядку адміністративного судочинства:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто

Залишок

Адміністративні справи

211

227

205

22

Заяви про перегляд рішень у адміністративних справах за нововиявленими обставинами

2

9

8

1

Заяви, клопотання, подання в порядку КАСУ , в т.ч. в порядку виконання судових рішень

116

146

139

7

позовні заяви по яким не відкрито провадження

 

42

40

2

ВСЬОГО:

329

424

392

32

Аналіз розгляду справ про вчинення адміністративного правопорушення:

З 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014р. до Київського районного суду м. Полтави надійшло 1879 матеріалів про вчинення адміністративного правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної категорії станом на 01.01.2014р.,  всього  протягом  2014 року в провадженні суду перебувало 1974 справи, із них розглянуто 1716, ще 68 справ – склали залишок нерозглянутих справ станом на 01.01.2015р. 190 матеріалів було повернуто судом, в тому числі 165 – для належного оформлення.

За результатами розгляду даних справ, судом були ухвалені наступні рішення:

·       Про накладення адміністративного стягнення -  відносно 1262 осіб (попередження – 70, штраф – 1038, конфіскація предмета, грошей -77,  позбавлення спеціального права – 46, громадські роботи – 19,  адміністративний арешт - 12. Всього за рішеннями суду було накладено  адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму  679 140 грн., при цьому добровільно сплачено 426 409 грн.) 

·       Про застосування заходів впливу,  передбачених ст.24-1 КУпАП – відносно  5 осіб;

·       Про закриття провадження – відносно 473 осіб ( в тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 202, у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення - 45 та 224 – у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення).

         Крім того, протягом січня-грудня місяців 2014 року в провадженні суду перебувало та було розглянуто 25 справ в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення,  з них по 21 справі винесено рішення про задоволення, ще 1 - повернуто.

 

Підсумкова таблиця результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення:

Категорія

Надійшло

Перебувало

Розглянуто (разом з повернутими)

Залишок

Справи про вчинення адміністративного правопорушення

1879

1974

1906

68

Справи в порядку виконання постанови про адм. правопорушення

19

25

25

-

ВСЬОГО:

1898

1999

1931

68

В більшості випадків розгляд справ проводиться судом у строки визначені процесуальним законодавством, проте на практиці мають місце і випадки, коли розгляд справ проводиться з порушенням цих строків, так 408 справ позовного провадження та 88 кримінальних справ були розглянуті судом з порушенням процесуальних строків, що становить відповідно 19,7% та 21,8% від загальної кількості розглянутих справ даної категорії. Аналізуючи причини затягування розгляду справи, встановлено, що в більшості випадків суд відкладає судові засідання у зв’язку неявкою учасників процесу (обвинуваченого, позивача, відповідача, свідків), також з метою об’єктивного та всебічного дослідження справ суд відкладає їх розгляд  для отримання додаткових доказів по справі, залучення інших осіб, проведення експертиз і т.ін. Більш детально про причини відкладення розгляду судових справ було наведено вище.  В кожному окремому випадку  строки проходження справ перебувають на особистому контролі  суддів, останніми вживаються  всі можливі процесуально визначені заходи для прискорення їх розгляду, раціонально планується  робочий час, приймаються міри у випадку безпідставного зриву судових засідань. Станом на 01.01.2015р. в провадженні Київського районного суду м. Полтави значиться лише11 цивільних справ та 2 кримінальні справи, що не розглянуті у строк від 3 до 6 міс.,  ще 2 кримінальні та 2 цивільні справи,  не розглянуті судом у строк від 6 міс. до 1 року. Справ, які були б нерозглянуті судом у строк понад 1 рік  станом на 01.01.2015р. в провадженні суду відсутні. Також слід відмітити, що в провадженні Київського районного суду м. Полтави станом на 01.01.2015р.  відсутні  адміністративні справи, які були б нерозглянуті судом у строк понад 2 місяці.

Відомості про судовий збір:

До Київського районного суду м. Полтави протягом періоду часу з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. було подано 5035 заяв, в яких справляється судовий збір на загальну суму 1 247 475 грн. (у тому числі із кількості заяв, які повернуті внаслідок несплати судового збору – 1218 заяв). Фактично сплачено судовий збір по 4 264 поданих заявах на суму 1 145 675 грн.

Крім того, до суду було подано 19 заяв про зменшення судового збору (ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про судовий збір») на суму 15 746 грн.

Протягом 12 місяців 2014 року на адресу суд надійшло 147 заяв про повернення судового збору на суму 76 391грн.

 В провадженні суду протягом періоду з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. перебувало 397 заяв, поданих від осіб, звільнених від сплати судового збору відповідно до встановлених законодавством пільг, на суму 92 020 грн.

Вищенаведену інформацію можна висвітлити більш детально виділивши дані окремо по категоріям справ, наступним чином:

1.     За подання до суду позовних заяв (5 035 заяв):

-         майнового характеру – 1 470заяв;

-         немайнового характеру – 408 заяв;

-         позовних заяв про розірвання шлюбу – 321 заява;

-         позовних заяв про поділ майна при розірванні шлюбу – 14 заяв;

-         зав про видачу судового наказу -  1520 заяв;

-         у справах окремого провадження – 146 заяв;

-         про захист честі, гідності та ділової репутації –  3 заяви;

-         про перегляд заочного рішення – 38 заяв;

-         про перегляд рішення за ново виявленими обставинами – 6заяв;

-         про забезпечення доказів або позову – 69 заяв.

З вище перерахованих заяв було повернуто 144 заяви на суму судового збору 76 171 грн., 319 заяв надійшло від осіб, звільнених від сплати судового збору на загальну суму 85881 грн.

2.     За подання до суду адміністративних позовів (140 заяв):

-         майнового характеру – 5 заяв;

-         немайнового характеру – 135 заяв.

Було повернуто 3 заяви на суму судового збору 219 грн., 78 заяв надійшло від осіб звільнених від сплати судового збору на суму 6 139грн.

3.     За видачу судом документів (47 заяв):

-         за повторну видачу копії судового документу – 1 заява;

-         за видачу дублікати судового наказу чи виконавчого листа – 38 заяв;

-         за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання – 6 заяв;

-         за роздрукування технічного запису судового засідання -2.

4.     Судом ухвалено 853 постанови про накладення адміністративного стягнення  на загальну суму судового збору 31 107 грн. Відповідно до цих постанов присуджено до стягнення за рішенням суду в Державний бюджет судовий збір на суму 31 168грн.

 

Київським районним судом м. Полтави відповідно до наказу Державної судової адміністрації України № 172 від 21.12.2012 року (зі змінами відповідно до наказу ДСА України № 166 від 04.12.2013 р.) щоквартально розраховується звітність № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» та направляється до ТУ ДСА в Полтавській області.

 

В.о. Керівника апарату суду                                                                                          Н.О. Почепецька