flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи суду за 2017 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Київського

районного суду м. Полтави

__________В.М.Шиян

24 січня 2018 р.

 

 

АНАЛІЗ

обліково-статистичної роботи

 Київського районного суду м. Полтави

 за 2017 р.

 

         З метою проведення аналітичної роботи та на виконання Плану роботи Київського районного суду м. Полтави було проведено аналіз стану здійснення обліково-статистичної роботи суду за 2017 р.

        Належне діловодство в суді є однією з важливих умов належної організації роботи суду, виконання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, виконання судових рішень, своєчасного та якісного надання інформації відвідувачам суду. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

        Загальні правила ведення діловодства в районному суді та порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень встановлюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями та Положенням про автоматизовану систему документообігу, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року із змінами.

 

        З метою належної організації діловодства, робота суду планується за такими напрямками:

 

        Раз на півріччя керівником апарату суду складається план роботи суду з відмітками про їх виконання. На оперативних нарадах суду обговорюються аналізи, узагальнення роботи суду за окремими напрямками, вживаються заходи по усуненню недоліків або покращенню окремих показників. План роботи суду затверджується наказом голови суду.

        Форми звітності та порядок їх складання в місцевому суді затверджено Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України № 206/90/44/5 від 27.02.2002 року, Наказом ДСА України від 09.03.2017 року №311. Відповідно до цих документів в Київському районному суді м. Полтави  у визначені звітні періоди автоматизованою системою документообігу суду КП «Д-3» складаються наступні статистичні звіти за формами  1, 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 6-8; щоквартально складаються звіти за формами № 1-Л; 1-мзс, № 10. Один примірник звітів залишається в суді, оформлюється в окрему номенклатурну справу, прошиту, пронумеровану, а інший примірник - надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області. Особи відповідальні за складання звітності, наповнення електронної бази КП «Д-3», скріплення звітів ЕЦП,  визначаються наказом керівника апарату суду.

        Для поліпшення якості заповнення та подання статистичної звітності, з боку керівництва суду постійно ведеться контроль по відношенню працівників апарату суду до питань обліку, реєстрації документів, звернення судових рішень до виконання, проводиться перевірка роботи відповідальних працівників щодо неухильного дотримання вимог, що ставляться до організаційно-розпорядчої документації суду.

        Вся вхідна кореспонденція реєструються в автоматизованій системі документообігу суду в день її надходження. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Від своєчасності та правильності реєстрації судових справ і матеріалів залежить правильність складання звітності про здійснення правосуддя. 

        Справи, створені  під час ведення діловодства у суді, оформлюються відповідно до Інструкції  з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17 грудня 2014 року № 173 із змінами та доповненнями (далі Інструкція).

        Робота з речовими доказами в Київському районному суд м. Полтави проводиться відповідно до вимог Інструкції  з діловодства та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

        На виконання вимог «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої Наказом ДСА України №173 від 17.12.2013 року та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом  ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ  N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010року, в червні та жовтні місяцях 2017 року заступником керівника апарату суду були проведені перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документації щодо їх приймання та передавання, вживалися заходи для покращення стану їх обліку.   

        Звіти про результати розгляду судових справ у суді складаються відповідальними особами канцелярії суду за допомогою вбудованого генератора статистичних звітів в КП «ДСС», який дає можливість автоматично рахувати звіти суду та отримувати іншу необхідну обліково-статистичну інформацію на основі обліково-статистичних карток. В разі надходжень оновлень до програми «Д3», останні вивчаються, опрацьовуються та враховуються в роботі, з працівниками постійно проводяться роз’яснення, семінарські та практичні заняття. Правила заповнення форм звітності про стан розгляду Київським районним судом м. Полтави судових справ і матеріалів визначаються Інструкцією щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженою наказом ДСА України № 55 від 05.06.2006 з наступними змінами та доповненнями.

         Консультанта суду визначено відповідальною особою за підготовку та надсилання до Державної судової адміністрації України на п’ятий день після звітного періоду, в електронному вигляді, звіту форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах». У відповідності до вимог наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2012 року № 164 про затвердження переліку відомостей про судовий збір, відповідальною особою постійно проводиться перевірка обліково-інформаційних карток щодо повноти внесеної інформації про сплату та звільнення від сплати судового збору.

        Постійно до відома суддів та працівників апарату суду доводиться інформація про зміни, які відбулися в національному законодавстві з посиланням на джерело їх офіційного опублікування, систематично для суддів готується огляд законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду в офіційних друкованих виданнях. Слід також зазначити, що робочі місця працівників суду обладнані доступом до мережі «Інтернет», програмного комплексу «ЛІГА ЗАКОН», що дає змогу застосовувати  нормативно-правову базу з останніми змінами та полегшує пошук необхідної нормативної та консультативної інформації. Крім того, відповідно до плану роботи суду, в жовтні місяці 2017 року була проведена перевірка щодо стану здійснення довідково-кодифікаційної роботи у суді.

        З метою підвищення ефективності роботи суду, рівня знань працівників з питань діловодства у суді, керівником апарату затверджуються плани семінарських та практичних знань з працівниками  апарату суду на кожне півріччя, в ході яких вивчається нормативна база, яка регулює порядок здійснення діловодства в суді, обговорюються проблемні питання, які виникають в ході роботи, надається практична допомога у застосуванні на практиці одержаних знань.

        Робота з кадрами  здійснюється відповідно до принципів державної кадрової політики і нормативно-правових актів. Призначення на посади державних службовців у суді здійснюється на конкурсній основі, призначення на посади патронатних працівників – за поданням судді. Протягом 2017 року було проведено 4 конкурси на зайняття посад державної служби – секретаря суду, 2-х секретарів судового засідання та головного спеціаліста з інформаційних технологій.

        Ведення кадрового діловодства у суді забезпечує консультант суду (по роботі з персоналом), який протягом 2017 року забезпечив роботу з наступних напрямків:

        За результатами роботи 2017 року, була підготовлена статистична  інформація щодо показників роботи суддів для формування суддівського досьє, оновлена інформації щодо їхніх анкетних та особистих даних.  

        На виконання плану роботи суду в квітні 2017 року була проведена  робота по перевірці ведення особових справ, з метою приведення у відповідність стан ведення особових справ суддів до вимог Порядку обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого Наказом ДСА України №97 від 20.05.2016 року;

        Також, в 2017 році були переглянуті та приведені у відповідність до змін в законодавстві,  посадові інструкції працівників апарату суду, які не відносяться до державної служби.

        На виконання Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №640, з метою проведення щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців, в грудні місяці 2017 року були визначені завдання та ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.

        Постійно проводиться робота з підвищення рівня кваліфікації  працівників апарату суду, проведення з ними семінарських занять, лекцій, опрацювання тем, пов’язаних з виконанням безпосередніх посадових обов’язків. Так, протягом 2017 року з працівниками апарату суду було проведено близько 20 семінарських занять, зокрема, були  вивчені питання щодо застосування  положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (оформлення судових справ, видача справ та матеріалів для ознайомлення, виготовлення копій судових рішень), здійснення фіксування судового процесу, поведінки державних службовців, правил пропускного режиму, роботи з публічною інформацією, та ще ряд семінарських занять на тему вивчення положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015року №889-VIII.

         Контроль за дотриманням працівниками апарату суду виконавської дисципліни та вимог Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді та Положення про автоматизовану систему документообігу суду щодо первинного обліку і ведення судової статистики здійснюється керівником апарату суду. У випадку виявлення порушень належного виконання посадових обов’язків витребовуються пояснення та вирішується питання щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи, а винних осіб  -  до притягнення до дисциплінарної відповідальності.

        Реалізуючи принцип гласності правосуддя та доступу до публічної інформації, здійснюється постійна робота з наповнення офіційного веб-сайту суду інформацією про організацію роботи та здійснення правосуддя судом, інформацією для громадян та юридичних осіб (порядок прийому громадян, графіки розгляду справ, порядок доступу до публічної інформації, зразки документів, що подаються до суду). На виконання рішення Ради суддів України від 09 червня 2016 року №50 «Щодо оновлення офіційного веб-порталу Судова влада України»,  було здійснено ребрендинг веб-сайту (оновлення інтерфейсу), відповідно до чого адміністратором веб-сторінки  суду проведено ряд робіт для систематизації та упорядкування раніше розміщеної інформації з тим, щоб її зміст та розташування були більш доступнішими та зрозумілими для відвідувачів сайту. На веб-сторінці  суду  функціонують системи отримання інформації про результати автоматизованого розподілу позовних заяв, призначення справ до слухання, рух справ за апеляційними скаргами, направлення запиту до суду про отримання публічної інформації та ін. Крім того, розміщується інформація про порядок функціонування у суді системи «електронний суд», яка надає можливість отримувати копії процесуальних рішень по справам через електронну скриньку учасника судового процесу, а також отримання інформації про дату та час розгляду справи за допомогою смс-повідомлень.

        Аналізуючи результати роботи «Електронного суду» протягом  2017року,  встановлено, протягом вказаного періоду часу учасниками судового процесу було надіслано 215 процесуальних рішень (накази, ухвали, рішення), а також  направлено   2 223 СМС-повідомлення.

 

        Протягом 2017 року, відповідно до Плану роботи суду, відповідальними особами проводилася аналітична робота щодо визначення якісних та кількісних показників роботи суду у відповідних її напрямках (аналізувався стан виконання окремих ухвал суду та ухвал про привід учасників судового процесу, проведено аналіз звернень громадян до суду, проаналізовано причини порушення строків розгляду справ, причини скасування та зміни судових рішень та інші), а також, на виконання як Плану роботи суду, так і завдань судів вищих інстанцій проводилися аналізи та узагальнення стану  здійснення правосуддя з окремих питань, зокрема узагальнено судову практику щодо застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду  кримінальних проведень (справ), клопотань органів досудового розслідування про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; практики  щодо розгляду спорів, які витікають із правовідносин про розірвання трудового договору згідно ст..ст.40, 41 КЗпП України;  щодо  розгляду цивільних справ у спорах, що витікають із спадкових правовідносин та встановлення факту прийняття спадщини; проведено аналіз застосування судом практики Європейського суду з прав людини та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розгляду цивільних справ; проаналізовано проблемні питання що виникають під час застосування законодавства спрямованого на запобігання корупції; практику розгляду справ про договори страхування;  розгляд цивільних справ у спорах щодо розподілу майна подружжя та визнання права спільної власності на майно; узагальнено практику розгляду справ щодо захисту майнових та немайнових прав, порушених у зв’язку з конфліктом на Донбасі.

        Головою суду  та керівником апарату здійснюється постійний контроль за ефективністю діяльності апарату суду. В порядку здійснення контролю керівництву суду надається наступна інформація:

- щотижнево надаються списки призначених та розглянутих справ кожним суддею;

- інформація про дотримання строків розгляду справ (щоквартально складаються списки справ, що перебувають на розгляді понад 3 місяці);

- інформація щодо кількості рішень, направлених до ЄДРСР. На оперативних нарадах неодноразово обговорюється питання щодо стану та строків направлення рішень до ЄДРСР, а також щодо внесення інформації  про дату набрання чинності рішень. Протягом серпня – вересня місяців 2017 року, на підставі інформації адміністратора Реєстру щодо фактичного стану наявних рішень у реєстрі, судом були проведені дії з перевірки повноти внесення судових рішень, винесених суддями починаючи з 2010року, до ЄДРСР та вжиті заходи для направлення до реєстру рішень, які не були внесені раніше.    

- постійно, консультантом суду, здійснюється контроль щодо стану виконання ухвал суду про привід учасників судового процесу, та щоквартально  проводиться відповідне узагальнення;

- відповідно до плану роботи суду, заступником керівника апарату суду проводиться перевірка роботи працівників апарату суду та ін. Так, відповідно до Плану роботи суду в червні місяці 2017 року проведено перевірку роботи секретарів судового засідання щодо якісного оформлення судових справ та вчасної їх передачі до канцелярії.

        Беручи до уваги, що одним із базових принципів організації судової влади є суддівське самоврядування, призначенням якого є вирішення питання внутрішньої діяльності судів, головою Київського районного суду м. Полтави відповідно до статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  скликаються збори суддів, на яких вивчаються питання внутрішньої діяльності суду, приймаються рішення з цих питань, вивчається практика застосування законодавства, розробляються відповідні пропозиції для забезпечення  ефективності роботи суду в цілому. Так, в 2017 року збори суддів скликалися 9 разів, на яких зокрема вирішувалися наступні питання:

        Поряд з цим, в Київському  районному суді м. Полтави керівником апарату та заступником проводяться оперативні наради працівників апарату, на яких, обговорюються листи з питань організації роботи суду, доводиться до відому інформація за результатами проведених перевірок стану діловодства у суді,  обговорюються питання посиленого вивчення та застосування в роботі оновленого законодавства, вчасності та якості подачі звітів та статистичних даних, своєчасності передачі справ до архіву суду,  приймаються пропозиції щодо покращення роботи з цих напрямків.

        

        Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що протягом  2017 року  обліково-статистична робота в Київському районному суді м. Полтави підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики.

        Разом з тим, з метою вдосконалення та належної  організації обліково-статистичної роботи, аналітичної роботи, покращення  якості підготовки звітів вважаємо за доцільне:

- здійснювати заходи по підвищенню кваліфікації спеціалістів із судової статистики та працівників апарату суду, які займаються первинною реєстрацією та обліком судових справ і матеріалів (проводити семінари/відеосемінари, щодо підвищення кваліфікації спеціалістів надавати методичні рекомендації;

- під час проведення семінарських занять з працівниками апарату суду, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», інших новел законодавства та змін Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими судами судових справ і матеріалів, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів;

-  продовжувати контроль за веденням діловодства в суді, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, повноті заповнення документів первинного обліку, в тому числі при наповненні комп’ютерної програми «Д-3»;

- проводити перевірки на предмет відповідності даних обліково-статистичних карток матеріалам справи;

- впроваджувати нові функціональні можливості в КП «Д-3», спрямовані на підвищення ефективності обліково-статистичної роботи в суді.

 

Керівник апарату

Київського районного

суду м. Полтави                                                                                                                                          Т.В.Хмелюк