flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

УКАЗ
Президента України

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 18 травня 2012 року N 333/2012

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" постановляю:

1. Затвердити Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців";

пункт 40 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 9 червня 2006 року N 508 "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098";

Указ Президента України від 18 серпня 2006 року N 687 "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098";

Указ Президента України від 2 жовтня 2006 року N 810 "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098";

Указ Президента України від 30 квітня 2010 року N 589 "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
25 січня 2012 року
N 33/2012

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 січня 2012 року N 33/2012


ПОРЯДОК
організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі - кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

Спеціальна перевірка відомостей про кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

11. Для цілей цього Порядку не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) відповідного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

3. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування може визначити відповідальні структурні підрозділи.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

абзац сьомий пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

6. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, який організовує проведення перевірки, запиту про проведення спеціальної перевірки (далі - запит).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

7. Спеціальна перевірка проводиться:

1) Міністерством внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

2) Міністерством юстиції України - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;

3) Державною податковою службою України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

4) Міністерством охорони здоров'я України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;

(підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

5) Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

(підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

6) підпункт 6 пункту 7 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.

8. Відповідний орган державної влади (державний орган) чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає (за винятком випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку) до органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) запит, підготовлений кадровою службою (іншим підрозділом) цього органу (форма 2, додається).

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

Запит підписується керівником відповідного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

9. Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, надсилається не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата до органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) відповідно Главою Адміністрації Президента України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2, додається).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

10. До запиту додаються копії:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографії;

3) паспорта;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

6) медичної довідки про стан здоров'я;

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту, надсилаються всім органам (підрозділам), які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4 - 9, надсилаються органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

(абзац одинадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами), які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Особливості взаємодії органів державної влади (державних органів) та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади (державних органів).

(пункт 11 у редакції Указу Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

12. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, підписана керівником органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних обов'язків, не пізніше семи днів із дати надходження запиту подається до Національного агентства України з питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої інформації здійснює її узагальнення та надсилає відповідно до Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

13. Кадрова служба (інший підрозділ) органу, який надіслав запит, на підставі інформації, зазначеної в абзаці першому пункту 12 цього Порядку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3, додається), яка підписується її керівником.

Довідка про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (форма 3, додається), готується відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України на підставі інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 12 цього Порядку, поданої Національним агентством України з питань державної служби.

14. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

15. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, відмовляє такому кандидату у призначенні (обранні) на посаду та протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної в абзаці першому цього пункту, може бути оскаржено до суду.

16. Органи (підрозділи), які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки надають йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

17. Пункт 17 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН


 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1
до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 року N 33/2012


ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

     Я, ______________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________________________________
                                                                                            (дата і місце народження)
зареєстрований (зареєстрована) за адресою ______________________________________________
_______________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою ______________________________________________________
_____________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків* -
_______________________________________________________________________
претендую на зайняття посади _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                   (найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)
і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

____ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис)

____________
*
У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

 

(форма 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

 

Форма 2
до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 року N 33
(в редакції Указу
від 18 травня 2012 року N 333/2012)


______________________________________________________
(найменування органу (підрозділу), до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

   Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" просимо подати до _______________________________________________________________________
                                                                     (найменування органу державної влади
_______________________________________________________________________
                            (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)
згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33, відомості про _______________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,
_______________________________________________________________________
                                                                                  дата і місце народження,
_______________________________________________________________________
                                                            серія та номер паспорта, ким і коли виданий,
_______________________________________________________________________
                                        адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,
______________________________________________________________________.
                                                                                               місце роботи)

 

Додаток:

копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.


__________________________________________
            (посада керівника органу державної влади
__________________________________________
             (державного органу) чи органу місцевого
__________________________________________
        самоврядування або іншої особи, яка направляє
__________________________________________
                                               запит)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

 

(форма 2 у редакції Указу Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012)

 

Форма 3
до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 року N 33
(в редакції Указу
від 18 травня 2012 року N 333/2012)


ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо

                    ___________________________________, який (яка) претендує на зайняття
                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________
                             (найменування посади та органу державної влади (державного органу)
______________________________________________________________________
                                                                             чи органу місцевого самоврядування)

  Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33,
_______________________________________________________________________
                 (найменування органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)
організовано проведення спеціальної перевірки відомостей про
______________________________________________________________________
  (прізвище та ініціали,
_______________________________________________________________________
                                 дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,
______________________________________________________________________,
                     пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ____________________________________
_______________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою _____________________
______________________________________________________________________.

   Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів
_______________________________________________________________________
                                                                                   (зазначаються в разі наявності)
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

     Запити про надання відомостей про ________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                                              (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ____________________________________________________________________
                                                                                                (найменування органів (підрозділів)
______________________________________________________________________.

     Інформації, що перешкоджає зайняттю ______________________________________________
                             (прізвище та ініціали особи)
посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
______________________________________________________________________.
                                                                (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)

 

__________________________________________
     (посада керівника кадрової служби (іншого підрозділу)
__________________________________________
             органу державної влади (державного органу)
__________________________________________
                  чи органу місцевого самоврядування)

 
 
__________
(підпис)

 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

 

(форма 3 у редакції Указу Президента
 України від 18.05.2012 р. N 333/2012)