flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок проведення конкурсу


 

Додаток до

Наказу № 51-о.д. від 09.09.2016 року

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби

у Київському районнму суді м. Полтави

1.     Загальні питання

1.1 Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір (далі – конкурс) на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в Київському районному суді м. Полтави (далі – суді).

1.2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

1.3.Мета проведення конкурсу – добір осіб, які бажають зайняти посади державних службовців та здатні професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» та «В» в Київському районному суді м. Полтави приймає керівник апарату суду.

2.2. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

8) оприлюднення результатів конкурсу.

2.3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 - досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

 -  в установленому законом порядку визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

  - мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

 - відповідно до рішення суду позбавлені права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

 - піддавалися адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 - мають громадянство іншої держави;

- підпадають під заборони, встановлені  Законом України "Про очищення влади";

2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі - кандидати).

2.5 Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

3. Оголошення про конкурс

3.1 Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київського районного суду м. Полтави та Нацдержслужби. З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена судом  на дошці оголошень суду або в засобах масової інформації.

3.2   Суд надсилає в електронній формі Нацдержслужбі рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за встановленою формою (скановану копію наказу у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.

3.3.  В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

 - найменування і місцезнаходження суду;

 - назва посади;

 - посадові обов’язки;

 - умови оплати праці;

 - вимоги до професійної компетентності  кандидата на посаду;

 - інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

 - вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

 - дата і місце проведення конкурсу;

 - прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію      з питань проведення конкурсу.

4. Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

4.1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

 -    копію паспорта громадянина України;

 -   письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 -   письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 -    копію (копії) документа (документів) про освіту;

 -    посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

 -    заповнену особову картку встановленого зразка;

 - декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

4.2. Консультант по роботі з персоналом  веде облік та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь.

4.3. Консультант по роботі з персоналом  Київського районного суду м. Полтави проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються.

5. Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

5.1. Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»та  «В» керівником апарату суду  утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

5.2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб. До складу конкурсної комісії входить консультант по роботі з персоналом та інші представники окремих структурних підрозділів суду.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому Нацдержслужбою порядку.

5.3. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

5.4. Консультант по роботі з персоналом виконує функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби. Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення конкурсу. Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості результатів конкурсу тощо.

6. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

6.1. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у 4.3. цього Порядку, проходять тестування.

6.2. Тестування проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії.

6.3. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства.

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, що включає не менш як 100 питань на знання кожного із зазначених видів законодавства.

6.4 Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою разом з Мін’юстом та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

6.5. Тестування складається державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

6.6.  Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

6.7. Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

6.8. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.

6.9.  Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням.

6.10. За відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та інших умов) тестування проводиться письмово.

Перед проведенням письмового тестування адміністратор з офіційного веб-сайту Нацдержслужби роздруковує тестові питання, обрані комп’ютером методом випадкового вибору, а також ключі правильних відповідей до них.

Роздруковані тестові питання адміністратор пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Адміністратор перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за встановленою формою для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення адміністратором початку проведення тестування.

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий - заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти адміністратору.

Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Визначення адміністратором номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Для визначення результатів тестування члени конкурсної комісії використовуть таку систему:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями адміністратору.

Після отримання усіх конвертів з результатами тестування адміністратор відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування за встановленою формою та оголошує кандидатам.

6.11. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

6.12. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

6.13. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які надали правильні відповіді на більшу кількість тестових питань.

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

6.14. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

6.15 Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Співбесіду проводить конкурсна комісія. Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

6.16  Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за встановленою формою.

6.17. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

6.18. Результати тестування та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у консультанта по роботі з персоналом  Київського районного суду м. Полтави.

54. Всі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення.

6.19. Служба управління персоналом суду надсилає кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення.

7. Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

7.1. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за встановленою формою, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

7.2. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда.

7.3.  Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

8. Оприлюднення результатів конкурсу

8.1. Керівник апарату Київського районного суду м. Полтави забезпечує передачу Нацдержслужбі або її територіальному органу за місцем розташування  інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата в електронній формі на відповідну електронну адресу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.

8.2. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади та загальну кількість балів, набраних кандидатами.

8.3. Консультант по роботі з персоналом Київського районного суду м. Полтави, в якому проводився конкурс, веде реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад.

8.4.  Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, виявлено обставини обмежень щодо призначення на посаду, визначених статтею 32 Закону України “Про державну службу”, або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Консультант по роботі з персоналом Київського районного суду м. Полтави повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

8.5. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

8.6. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України “Про державну службу” та за процедурою, визначеною цим Порядком.

8.7. Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

8.8. Оскарження рішення конкурсної комісії проводиться відповідно до статті 28 Закону України “Про державну службу”.