flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Київського
районного суду м. Полтави
№ 17 - о.д. від 01.06.2011 року
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні
Київського районного суду м. Полтави
 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Київському районному суді м. Полтави (далі – Суд).
1.2. Визначення понять:
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.
1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
 
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті «Судова влада України» в мережі Інтернет;
3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;
5) наданням інформації за запитами на інформацію.
2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.
У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5. Особою, відповідальною за надання відомостей за запитами на інформацію, є визначений наказом відповідальний працівник Суду.
2.6. Контроль за наданням публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті «Судова влада України» та інформаційному стенді здійснює заступник керівника апарату суду.

РОЗДІЛ 3. НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
 
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується Судом відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті «Судова влада України», зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також канцелярії;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
4) аналізи судової практики і дані судової статистики;
5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;
7) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
8) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.
3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;
3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);
4) порядок оскарження судових рішень до Суду;
5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду;
6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;
7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.6. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.5, до приміщення Суду регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом ДСА України, від 12 вересня 2005 року N 102/765.
3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальні громадян Суду та на офіційному веб-сайті «Судова влада України» (додатки 2 – 4 до Положення).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу прийому громадян Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до Положення).
 
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярії суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію реєструються у ЄАСД в картотеці "Запити на інформацію".
4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції старший секретар суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх відповідальному працівнику.
4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідно до резолюції голови суду (керівника апарату суду) може бути призначено декілька виконавців, у такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.
4.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи Керівника апарату Суду опрацьовується канцелярією суду, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється старшим секретарем суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються відповідальному працівникові для зберігання згідно з Номенклатурою справ Суду.
4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості голова суду (керівник апарату суду) може продовжити відповідальному працівникові строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, відповідальна особа, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
 
5.1. Відповідь на запит надається відповідальним працівником за підписом голови суду чи керівника апарату суду.
Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Суду.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з працівником відділу режимно-секретної частини.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.
5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 1
до Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Київського
 районного суду м. Полтави
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
 
1. Не належать до публічної інформації:
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Київського районного суду м. Полтави, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
 
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Київському районному суді м. Полтави є:
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 2
до Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Київського
 районного суду м. Полтави
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Фізична особа     Юридична особа чи об'єднання громадян
П.І.Б.
Організація, об'єднання
П.І.Б. представника запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
  або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… (Загальний опис інформації)
Прошу надати відповідь
Поштою     Факсом     Електронною поштою
Зворотня адреса (номер факсу, електронна пошта)
Контактний E-mail
   
Дата запиту
 
 
 
 
Додаток № 3
до Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Київського
 районного суду м. Полтави
Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
http://www.scourt.gov.ua/icons/ecblank.gif http://www.scourt.gov.ua/icons/ecblank.gif 
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
     м. ПОЛТАВИ
п   пров. Хорольський, 6,
     м. Полтава,
     36034

____________________________
(    (прізвище, ім’я, по батькові  
 запитувача інформації)
що проживає за адресою:
___________________________
___________________________
 тел. _________; е-mail:___________
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати: 
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати Е-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________
(підпис)
«____» __________ 20__ р. _________ ________________
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток № 4
до Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Київського
 районного суду м. Полтави
Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб, об’єднань громадян)
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
   м. ПОЛТАВИ
   пров. Хорольський, 6,
м. Полтава,
   36034
____________________________
(назва юридичної особи,
об’єднання громадян)
адреса місця знаходження:
___________________________
___________________________
 тел. _________; е-mail:___________
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати: 
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати Е-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/
Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________
(підпис)
«____» __________ 20__ р. _________ ________________
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)
 
Додаток № 5
до Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Київського
 районного суду м. Полтави
 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію
 
Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.
Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Верховному Суді України не розглядається.
Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Київського районного суду м. Полтави поштовим зв’язком (36034, м. Полтава, пров. Хорольський, 6).
Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.